1401. 15. oktober. Gurre


Kong Erik 7. af Pommern takker kong Henrik 4. af England for hans budskaber, beder ham undskylde de engelske udsendinges forsinkede tilbagevenden og bebuder, at han i løbet af kort tid vil sende sin egen udsending til ham.

Tekst efter A:

Tekst

Inuictissimo principi domino Henrico dei gracia regi Anglie illustrissimo fratri nostro precarissimo. Ericus eadem gracia. Dacie. Suecie. Noruegie Slauorum Gothorumque rex ac dux Pomeranie salutem et prosperos ad uota successus. ♦ Princeps et frater precarissime. ♦ Uestre regie fraternitatis negocia/ tam serenissime domine et matri nostre/ quam nobis/ et per eiusdem et nostrum dilectum clericum/ magistrum Petrum Lykkearchidiaconum Roskildensem/ ac per uestre regie fraternitatis seruitorem ad arma. Iohannem Parant/ ac Henricumde Odem/ tam litteris quam uerbis per uestram regiam fraternitatem intimata/ leto animo suscepimus intellecta pro quibus omnipotenti deo laudum preconia./ ac tam ipsi quam uestre regie fraternitati referimus correquisita graciarum uota. cum instancia. ut tanta. ambaxiatorum ipsorum ac negociorum mora regiam uestram mentem ingrate non moueat ex certis causis superueniens/ de quibus ipse Iohannes Parant/ uestram regiam fraternitatem nouit/ hiis litteris nostris expressius informare nosque [eandem][1] uestram regiam fraternitatem eciam affectiue rogamus pacienter tolerandum/ quod hec scripta nostra/ pro hac uice/ de ipso negocio ut bene decernas plene non continent precipue quia prefatum Iohannem Parant seruitorem uestrum/ in presencia tam memorate serenissime domine et matris nostre quam nostrorum consiliariorum/ hiis scriptis amplius duximus instruendum cui speramus per uestram regiam fraternitatem firmam fidem adhiberi in hiis que a nobis in commisso optinuit. a. uestra regia. fraternitate non celare. ♦ In mente eciam gerimus proprium nostrum certum nuncium prout ipsi Iohanni eciam diximus/ ad uestre fraternitatis presenciam in breui dirigere/ ad aperiendum ipsi uestre fraternitati/ quam hee littere continent plenius de premissis ♦ Et princeps et frater precarissime. si quid speciale uestra regia fraternitas/ per nos dilexerit faciendum leto uultu [su]scipimus id nobis intimatum ♦ Exellentissimam[2] uestram regiam fraternitatem conseruet altissimus prosperam et illesam ♦ Scriptum in castro nostro Gorghe anno domini m°. cd° primo/ xmavta die mensis octobris nostro sub secreto\

1. [eandem]] her og i det følgende er nogle bogstaver udvisket A. 2. Exellentissimam] = Excellentissimam.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til den uovervindelige fyrste hr. Henrik, af samme nåde Englands såre berømmelige konge, vor meget kære broder, hilsen og lykke og held som forønsket. Meget kære fyrste og broder. Vi har med frydefuldt sind forstået Eders sager, kongelige broder, hvorom I personligt, kongelige broder, har givet såvel vor høje frue og moder som os underretning både gennem sammes og vor elskede klerk, magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, og gennem Eders serjeant-at-arms, kongelige broder, John Peraunt, og Henrik de Odem såvel ved brev som i ord, hvorfor vi til gengælde yder den almægtige Gud lovprisningernes ry og såvel denne som Eder, kongelige broder, passende taksigelse og løfter, for at ikke en så stor forsinkelse af disse udsendinge og sager skal stemme Eders kongelige sind unådigt, da den er kommet til af visse årsager, hvorom denne John Peraunt ved udtrykkeligt med dette vort brev at underrette Eder, kongelige broder, og vi beder ligeledes kærligt Eder, samme kongelige broder, om tålmodigt at udholde, at dette vort brev denne gang ikke indeholder det hele om denne sag, som Du nok kan afgøre, især fordi vi i nærværelse af såvel vor omtalte høje frue og moder som vore råder yderligere har ladet fornævnte John Peraunt, Eders tjener, forsyne med dette brev, hvem vi håber, at I, kongelige broder, nærer urokkelige tillid til, at han ikke skjuler for Eder, kongelige broder, hvad han har opnået af os angående sit hverv. Vi har ligeledes i sinde, således som vi også har sagt til denne John, om kort tid at sende vor egen visse udsending til Eder personlig, broder, for at åbenbare for Eder, broder, hvad dette brev fuldstændigt indeholder om det fornævnte. Og, meget kære fyrste og broder, hvis I, kongelige broder, sætter pris på, at noget særligt skal foretages af os, påtager vi os med frydefuld mine det, der bliver givet os underretning om. Den højeste bevare Eder, udmærkede kongelige broder, lykkelig og ukrænket. Skrevet på vor borg Gurre i det Herrens år 1401 15. oktober under vort sekret.