1401. 11. november. Helsingborg


Biskop Peder af Roskilde oplader og overdrager forskelligt gods, som han har indløst, tillige med brevene derpå til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Pæthermeth gudz nadhe biscopi Roskilde kennes thet meth thættæ wort opnæ breff at for the tiwghe lødhighe march oc hundrathe som wi løsde til oss Græwiæ meth oc for thet breff oc godz wi løsde in aff Wakholt for sytten lødighe march item for thet breff oc godz wi sculæ æn in løsæ aff Thorsten Basse for thiwghe lødhighe march item for thet breff oc godz wi løsde in aff Aler Cernin for tii lødighe march item for thet breff wi finge aff Iesse Laurenssøn som rørdhe vppa her Iens Duwæ oc et konungs dombreff ther owen vppa som Ies Laurenssøn scøtæ oss the forscreffne breff oc hans rætighhet meth item thet breff oc godz som wi løsde in aff her Henric Da i Odzhæreth liggende for hvndræthæ lødighe march ♦ Alt thættæ forscreffne hauæ wi nw wor nadhighe frw drodning Marghretæ. vpladit oc antworthet meth all breff oc ræthighhet. oc the breff som vppa alt thættæ forscreffne eller vppa noghit ther aff lude the breff scal fornæmfde wor frw genest i geen haue oc sculæ hænnæ oc hænnæs aruinge oc æfterkomere eller hwem hon thættæ forscreffne vnnæ eller lade wil til godhe komme oc ængin stadh til hinder eller scadhe e huad breff ther vppa finnes. i nokre mode. ♦ Oc kennes wi oss wore aruinge oc æfterkommere oc kirken oc capitel i Roskilde til noket aff thættæ forscreffne ængin ræt eller tiltalen haue eller haue scule thy at oss oc wore aruinge oc kirken oc capitel i Roskilde oc wore æfterkommere for alt thættæ forscreffne suo fult oc alt sket oc giort ær swo at oss alle fullelighe oc wæl at nøgher ♦ Oc til mere bewaring alle thesse forscreffne stykke haue wi oc fornæfmde[1] wort capitel wore incigle meth wilghe oc widscap ladit hengis for thættæ breff ♦ Datum Helsingburgh anno domini millesimo quadringentesimo primo ipso die beati Martini episcopi et confessoris.

1. fornæfmde] = fornæmfde.

Oversættelse

Vi Peder, med Guds nåde biskop i Roskilde, erkender med dette vort åbne brev, at vedrørende de 120 lødige mark, for hvilke vi indløste Greve, det brev og det gods, vi indløste fra Wakholt for 17 lødige mark, det brev og gods, som vi skal indløse fra Torsten Basse for 20 lødige mark, det brev og gods, vi indløste fra Aler Cernin for 10 lødige mark; fremdeles for det brev vi fik af Jens Larsen, som angik hr. Jens Due, og et kongeligt dombrev oven derpå, hvilket Jens Larsen skødede os sammen med fornævnte brev og sin rettighed deri, det brev og gods i Odsherred, som vi indløste fra hr. Henrik Då for 100 lødige mark, har vi nu opladet alt dette foranskrevne til vor nådige frue, dronning Margrete, og overdraget hende det med alle breve og rettigheder. Og de breve, der lyder på alt dette foranskrevne eller på noget deraf skal vor fornævnte frue straks have tilbage, og de skal komme hende, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme eller overlade dette foranskrevne til, til gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde, hvilke breve, der end findes derpå. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger og efterkommere eller kirken og kapitlet i Roskilde har nogen ret til eller krav på alt dette foranskrevne eller vil kunne få det, da vi og vore arvinger samt kirken og kapitlet i Roskilde og vore efterkommere er blevet fuldkomment fyldestgjort og har fået fuldstændig betaling for alt dette foranskrevne, så at vi alle er fuldt ud og vel tilfredse. Til yderligere bekræftelse på alle de foranskrevne punkter har vi og vort fornævnte kapitel med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 på biskoppen og bekenderen sankt Martins dag.