1401.


Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting.

Tekst efter reg

Tekst

Item i breff met hwickedh som her Hartwich Lembek han kennes at for hans ræthæ sagh oc brødhæ som han hadhæ i modh Albreth Ryttere hwilken han i hiel sloo paa Iersløffs herrits thingh oc i modh hans wæner oc frendher oc for thet faldsmaal som han <war>[1] fallen til kongh Erich oc drodningh Margretæ foræ tha skøtæ han oc opploodh thøm oc therris efftherkommere til krwnen oc koningædømet then fastæ gard Næbbæ liggendes i Collinghæ læn i Nørre Iwtland til therris oppnæ gardh oc slot til ewinneligæ eyæ oc binner han sigh til oc synæ arffwinghæ at nar for koningh Erik eller drothningh M.[2] tilsyæ oc willæ tha skal for gards fasthedh nedher brydes oc forlegges vforthewiz vden noghen gensiælsæ oc æy i gen bygges vthen therris wiliæ oc iaa. ♦ Datum etc. 1401.

1. <war>] mgl. reg. 2. M.] = Margrete.

Oversættelse

Et brev, hvormed hr. Hartvig Limbæk bekender, at for den uret og brøde, han havde begået over for Albert Rytter, som han slog ihjel på Jerslev herredsting, og imod hans venner og frænder og for det falsmål, han var ifaldet til kong Erik og dronning Margrete for det skete, skødede og oplod han dem og deres efterkommere til kronen og kongedømmet den faste gård Nebbe i Kolding len i Nørrejylland at besidde evigt som deres åbne gård og slot; og han forpligter sig og sine arvinger til over for fornævnte kong Erik eller dronning Margrete, at når de påbyder og ønsker det, da skal den fornævnte gårds fæste nedbrydes og forlægges ufortøvet uden nogen indsigelse og ikke opbygges igen uden med deres vilje. Givet etc. 1401.