1401.


Prioren i sankt Hans kloster i Viborg får pantsat et stykke skov mellem Torup mark og Ulstrup mark.

Tekst efter reg

Tekst

1.

Ett pergmetz breff att enn panttsetter prior i sancti Hans closter , ett støcke skouff skiffte emellom Torup marck och Vlstrup marck liggindis, och enn eng kaldis Daam. ♦ Datum mcdi.

2.

Itt breff liudindis att Thomes Perssen i Torup haffuer skødt enn enng kaldis Dam

Oversættelse

1.

Et pergamentbrev, at en eller anden pantsætter prioren i sankt Hans kloster et stykke skov mellem Torup mark og Ulstrup mark og en eng, som kaldes Dam. Givet 1401.

2.

Et brev[A], som lyder, at Thomas Pedersen i Torup har skødet en eng, der kaldes Dam.

A. optaget i stadfæstelse 1513.