1401.


Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Sabell Karkendorff aff Hørby hans bekiendelsse breff giffuett bischop Pederi Roskilde for fire hundrede marck Lybske peninge och xx marck sølff, for huilcke hand haffuer satt hannom hans godtz i pant fore i Kirckelunde, Brende mosse, Esgierthule, ii gaarde i Hyllestedi Flackebiergs herrit, ii wandmøller, thend ene i Kongsted, thend anden i Egestorp. ♦ Anno 1401. Latine.

Oversættelse

Zabel Kerkendorp af Hørbys brev, hvorved han bekender at have pantsat bisp Peder af Roskilde for 400 mark lybske penge og 20 mark sølv sit gods i Kirkelund, Brændemose, Esgerthule, to gårde i Hyllested i Vester Flakkebjerg herred, to vandmøller, den ene i Kongsted, og den anden i Egestrup. År 1401. På latin.