1401.


Peder Nielsen af Kälkestad skænker sankt Peders kirke i Fågeltofta en gård i Månslunda samt et fæste til afholdelse af messer for ham, hans hustru og forældre.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Nilsson af Kältestade skiencker till sancte Peders kyrckia i Fugelstofte een gård i Manneslunda liggiande och een fæste ther sammestädes att the skola hålla een sielmässa hwar höytydzdagh sa och bedia for honom och hans föräldrar och hustru. ♦ Dat. 1401 med 3 sigiller.

Archiebiscop Börgies medh flere biscopars närwarelse uthgifne wettnesbörd innehållandes dhet Carolus Kiæmpe häradzhöfdingh i Albohäradt framwiiste eth gammalt pergementz breef angående dhet Pädher Nilssonaf Kæltestada skiöte eller gaf Fugeltoffta kyrckia een gård Monoslunda bed[1] bed och fästa i samma kyrckiosochn liggiandes ♦ Dat. 1401.

En copie wnder erchebiscop Børgis, bispensaff Fyenn och abbedens aff Eszeroms segell aff ett breff, Peder Nielszenn aff Kiellerstedt wdgiffuett haffuer paa en gaardt vdi Maneslund, en feste vdi Fulthoffthe, som hand haffuer giffuett till sancti Peders kircke vdi Fulthoffthe. ♦ Datum wdi hoffuitt breffuitt mcdi, och datum wdi vidiszen mdxi.

1. Monoslunda bed] tilf. i marg. ÅE Reg.

Oversættelse

Peder Nielsen af Kälkestad skænker til sankt Peders kirke i Fågeltofta en gård i Månslunda og et fæste sammesteds, for at der hver højtidsdag skal holdes en sjælemesse og bedes for ham, hans forældre og hans hustru. Givet 1401, med tre segl.

Vidnesbyrd, udstedt i ærkebiskop Børges med flere biskoppers nærværelse, som indeholder, at Karl Kæmpe, landdekan i Albo herred, fremviste et gammelt pergamentsbrev angående, at Peder Nielsen af Kälkestad skødede eller gav Fågeltofta kirke en gård, kaldet Månslunda, og et fæste, som ligger i samme kirkesogn. Givet 1401.

En kopi med ærkebisp Børges, bispen af Fyns og abbeden af Esroms segl af et brev, som Peder Nielsen af Kälkestad har udstedt på en gård i Månslunda og et fæste i Fågeltofta, som han har givet til sankt Peders kirke i Fågeltofta. Hovedbrevet giver 1401, og vidissen givet 1511.