[1401-1405].


Dronning Margrete pantsætter Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs til hr. Albert Engelbrektsen for 200 mark sølv.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle thett thette[1] breff see elle høre lesse helsse wy Margrette meth gwds nade Voldemars Danmarckis [2] koningisdatther kerlygh meth gwd ♦ Kwndgøre vi for alle som nw ere oc kome skwlindis at vii hawe panttsset thenne breffvissereherAlbreth Engelbretssøn vort godz <i>[3] Otzherrit ligindis som er Esskelsstorp Segsstorp och Bogenes meth al tys gozes[4] rette tilligelsse som er ager engh skoff marck fesskeevand voth och tywrth intith vnden tagith hwad naffn thet helsst neffnes kand och meth ald kongeligh ret for iic marck sølff rygnindis hwer marck sølff for xlv skyling lybske och icke mere oc nw meth thette vort opne breff i pant sette hanum same godz sa lenge thet aff os vore arwinge och efftherkomere aff fornempde her Albreth elder hans arwinge for fornempde iic marck sølff regindis hwer marck sølff som forskrewet star i sa god mynt som nw vdi Danmarck genge ere igenløsses aff hwekit godz fornempde herAlbryth och hans arwinge skwle opbere oc aname hwes rente och rettighed the ther[5] arlige pleger aff ath ga och skal icke then opbørsel affregnes i howeth samynd i nager <m>ade[6] oc <n>ar[7] fornempde godz igen løssis oc tha skal strax samme godz igen komme til os och vore arwinge och efftherkomere frit oc qwith meth bønder byg<n>ing[8] oc ald[9] forbedring vnden tagit alenesste hwes bo boskaff fe och løssøre han tid pa same godz førth hawer tisligesste hwes korn ther och hanum tilhører ma hand frit vden al genssielsse aff føre ♦ Til vidnisbyrd <.....>[10]

1. thette] tilf. o.l i stedet for et overstreget ord, som måske er man Aa. 2. Danmarckis ] læs Danes . 3. <i>] mgl. Aa. 4. gozes] herefter et slettet ulæseligt ord på linieovergang Aa. 5. ther] herefter et overstreget al (?) Aa. 6. <m>ade] nade Aa. 7. <n>ar] rar Aa. 8. byg<n>ing] bygingh Aa. 9. ald] tilf. o.l. Aa. 10. <.....>] resten af corroboratio samt dateringen er udeladt i Aa.

Oversættelse

Vi Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar, de danskes konge, hilser alle, der ser eller hører dette brev, kærligt med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi til denne brevviser hr. Albert Engelbrektsen har pantsat vort gods i Odsherred, som er Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs, med alt dette gods' rette tilliggende, som er ager, eng, skov, mark, fiskevand, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilket navn det end kan benævnes, og med al kongelig ret for 200 mark sølv, idet hver mark sølv regnes til 45 skilling lybsk og ikke mere, og pantsætter ham nu med dette vort åbne brev samme gods, indtil det genindløses af os, vore arvinger og efterkommere fra fornævnte hr. Albert eller hans arvinger for fornævnte 200 mark sølv, idet hver mark sølv som fornævnt regnes i så god mønt, som nu er gængs i Danmark, af hvilket gods fornævnte hr. Albert og hans arvinger skal oppebære og modtage den rente og rettighed, som hvert år plejer at fremkomme, og den oppebørsel skal ikke afregnes i hovedsummen på nogen måde, og når fornævnte gods genindløses, og da skal samme gods straks igen komme til os og vore arvinger og efterkommere, frit og kvit, med bønder, bygninger og enhver forbedring, kun undtaget hvad bolig, bohave, fæ og løsøre han har ført hen på samme gods; desuden må han frit uden enhver indsigelse føre det korn bort, som også tilhører ham. Til vidnesbyrd.....2)