1402. 13. januar.


Biskop Johan af Slesvig og hans broder Herman Skondelev, forstandere for domprovstiet i Mainz, bortforpagter domprovstiets gods i Nieder-Ulm til Johan Hofwart, kannik i Mainz, mod en årlig afgift på en tredjedel af godsets afkast.

Tekst efter A

Tekst

Wir Iohann von gots gnaden bischoff zu Slysewig vnd Herman Schindeleib gebrudere beide furmunder der dumprobestien zu Mentze zu dieszen ziiten bekennnen vnd tun kunt offenlich mit dieszem brieue/ daz wir vmb vnsers herren des dumprobestes vnd der dumprobestien/ nutze vnd besten willen geluhen han vnd lyhen gemwtlichen in crafft dieszes brieues dem ersamen hern Iohann Hoffwart dumherren zu Mentze ytzunt amptman vnsers herren von Mentze zu Olmen/ oder wer zu ziiten amptmann da were/ alle soliche gute/ die vnser herre der dumprobest/ vnd die dumprobestie zu Niddernolme lygende hant/ vnd Matze Selige biszher da von vnsers herren des dumprobestes vnser vnd der dumprobestien wegen ynnegehabt beseszen/ vnd gebuwet hait mit allen iren rechten/ vnd gewonheiden nichtes darane vszgenommen/ also daz der egenante her Iohann ytzunt amptman/ oder wer zu ziiten amptman zu Olmen were/ der vurgenante gute sich gebruchen/ die nutzen vnd nyszen mag/ vnd die buwen/ in buwe halden/ vnd noch irem besten vermogden beszern schuren schirmen vnd vertedingen sal vnd sollen ane geuerde/ vnd darumbe vnd dauon sal vns der egenante her Iohann oder syne nachkommen/ an dem ampte alle iare in der dumprobestie hoff zu Mentze/ vnd uff den spicher daselbes antwurten/ vnd bezalen/ daz drytteil von den fruchten die uff den guten ierlichen fallende sin ane vnser arbeid vnd kost ane alle geuerde ♦ Des zu vrkunde han wir Iohann bischoff zu Slysewig vurgenant fur vns Herman Schindeleip vnsern bruder/ vnser ingesigel an dieszen brieff gehangen des ich Herman egenant ouch bekennen/ ♦ Datum in octaua epiphanie domini anno domini m° quadringentesimo secundo.

Oversættelse

Vi Johan af Guds nåde biskop af Slesvig og Herman Skondelev, brødre, begge for tiden forstandere for domprovstiet i Mainz, erkender og bekendtgør vitterligt med dette brev, at vi til nytte og gavn for vor herre domprovsten og domprovstiet i enighed i kraft af dette brev har forlenet og giver til len til den hæderlige hr. Johan Hoffwart, kannik i Mainz, nu embedsmand i Ulm for vor herre i Mainz, eller hvem der for tiden måtte være embedsmand der, alt sådant gods, som vor herre domprovsten og domprovstiet har liggende i Nieder-Ulm, og som Matthias Selig hidtil på vor herre domprovstens og vore og domprovstiets vegne der har ejet, besiddet og bygget med alle deres rettigheder og sædvaner, intet deraf undtaget, således at den førnævnte hr. Johan, der nu er embedsmand, eller hvem der for tiden måtte være embedsmand i Ulm, kunne bruge, udnytte og nyde førnævnte gods og holde bygningerne i stand og efter bedste evne forbedre, beskytte og beskærme og forsvare dem uden svig, og derfor og deraf skal den førnævnte hr. Johan eller hans efterkommere i embedet hvert år i domprovstiets gård i Mainz og i pakhuset dér overdrage og betale en tredjedel af udbyttet, som hvert år kommer af godserne uden møje og omkostninger for os og uden nogen svig. Til vitterlighed herfor har vi, førnævnte Johan, biskop i Slesvig, for os Herman Skondelev vores broder, hængt vort segl på dette brev, hvilket jeg førnævnte Herman også erkender. Givet på ottendedagen for Herrens åbenbarelse i det Herrens år 1402.