1402. 16. januar.


Brødrene Gerhard og Heine Snakenborg, riddere, og deres søster fru Anna erkender, at de har overdraget alt det gods, de tidligere har haft i Danmark, til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Geryt Snaghenburgh oc HegnæSnaghenburgh. brøthræ ridderæ oc. iæc \ Anna[1] som thissæ fornempdes søstær. ær. wy fornempde kiænnæs. thet. meth. thættæ wart. opnæ breff. at. wy meth. war gothæ frii wilghæ oc. ia. æfter waræ frenders. oc wenæs radh. solt. schøt. affhent. vpladit oc. antwarthæt hauæ fran. oss. oc. waræ arwingæ. war natheghæ fruæ drotning Margretæ oc hennæs arwingæ oc æfterkommere alt thet gots breff oc. ræthicheet som wi fornempde her til hauæ haft eller hauæ. i. Danmarcs righæ. e. huræ thet. helst. ligger heder. eller ær. eller hwem hun thættæ forscreffne eller noghit aff alt thættæ forscreffnæ vnnæ eller ladæ. wil til ewerdelicæ æghæ. ♦ Oc kiænnæs wi fornempde at. oss. oc. waræ arwingæ for alt thættæ forscreffnæ suo. fult oc alt scheet. oc giort ær. æfter war. wilghæ oc nøghæ suo. at oss fullelicæ oc gantzæ wæl at. nøgher. ♦ Oc kiænnæs wi oss. fornempde meth waræ arwingæ engin ræt eller tiltalen til alt thættæ forscreffnæ. e. huræ thet helst. ligger heder eller ær som foræ ær sacht. at hauæ eller hauæ sculæ her. æfter. i. nokræ. modæ. ♦ Oc hwat breff som her æfter kunnæ fynnæs som wpa alt thættæ forscreffnæ eller wpa. nokit ther aff ludæ./ the. sculæ fornempde war natheghæ fruæ oc hennæs. arwingæ oc æfterkommeræ. eller hwem hun thet vnnæ eller ladæ wil allæ wægnæ til gothæ gafn oc fromæ kommæ oc engin stæth. til hinder eller. scathæ. i. nokræ modæ. ♦ Fremdelis. bindæ wi oss. fornempde til oc. waræ arwingæ at. nar fornempde war. natheghæ fruæ eller hennæs arwingæ eller æfterkommeræ eller. hwem. hun. alt thættæ forscreffne eller nokit ther aff vnnæ eller. ladæ wil / oss. tilsighæ eller tilsighæ ladæ / tha. wilæ wi fornempde oc. sculæ. eller waræ arwingæ fornempde war. natheghæ fruæ eller. hennæs arwingæ eller æfterkommeræ eller hwem. hun. alt thættæ forscreffnæ eller noghit ther aff. vnnæ eller ladæ wil som foræ ær sacht. alt thættæ forscreffnæ til sta. oc behulpelicæ wæræ at fornempde war natheghæ fruæ eller hennæs. arwingæ eller æfterkommere eller hwem. hun. alt thættæ forscreffnæ eller noghit ther aff vnnæ eller ladæ wil allt thættæ forscreffnæ som foræ ær. sacht. fongæ oc behaldæ oc æfter syn frii wilghæ styræ oc rathæ til ewerdelicæ æghæ / oc enktæ her wti her æfter athindræ vtæn helder at forthæ. i. allæ modæ. ♦ Oc til meræ beuaring at allæ thissæ forscreffnæ styckæ. artiklæ oc pyntæ sculæ suo statheghæ fastæ vbrødelicæ oc vgiencallelicæ bliuæ oc holdes ewerdelicæ. i. allæ modæ som her foræ screuit star. vtæn. alt. archt. oc hiælpæræthæ tha ladæ wi fornempde Geryt Snaghenburgh. oc Hegnæ Snaghenburgh brødhræ ridderæ oc. iæk fornempde Anna[2] som thissæ fornempdes søstær ær waræ inciglæ meth wilghæ oc witscap henges for thættæ breff. ♦ Oc hauæ wi fornempde bethet. welbornæ men. suo som ær. herSten Bentssøn herThuræ Bentssøn her Fikkævan Vitzen. herIens Magnussøn. her Claws Dowt herPæther Awæssøn. her Hinric Snaghenburgh ridderæ Sten Lalæssøn Knut Bentssøn oc Bertold Snaghenburgh awapn at the ladæ therræs inciglæ til witnisbyrdh henges for thættæ breff ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo secundo feria secunda proxima post octauam epiphanie domini.

1. Anna] rettet fra Arina A. 2. Anna] rettet fra Arina A.

Oversættelse

Vi Gerhard Snakenborg og Heine Snakenborg, brødre, riddere, og jeg, Anna som er disse førnævntes søster, vi førnævnte, erkender med dette vort åbne brev at vi med vor gode, frie vilje og ja-ord efter vore frænders og venners råd har solgt, skødet, afhændet, overdraget og opladt fra os og vore arvinger til vor nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun dette førskrevne eller noget deraf vil unde eller oplade det til, alt det gods og rettighed og de breve, som vi førnævnte hidtil har haft eller har i Danmarks rige eller hvorsomhelst det ligger, hedder eller er til evindeligt eje. Og vi førnævnte erkender, at for os og vores arvinger er alt sket fuldt og gjort efter vor vilje og nøje, sådan at vi er fyldestgjorte og ganske vel tilfredse. Og vi erkender, at vi, os førnævnte og vores arvinger, ingen ret eller tiltale har eller skal have herefter til alt dette førskrevne eller hvad som helst det ligger, hedder eller er, som før er sagt, på nogen måde. Og hvad brev der herefter kunne findes, som omhandler dette eller noget af det, skal komme vor førnævnte nådige frue og hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun under eller oplader det til, til god gavn og fremme og intet sted til hinder eller skade på nogen måde. Fremdeles forpligter vi førnævnte os og vores arvinger til, at når vor nådige frue eller hendes arvinger eller efterkommere, eller hvem hun under eller oplader alt dette førskrevne gods eller noget deraf til, kræver eller lader kræve, da vil vi eller vores arvinger være vor førnævnte nådige frue eller hendes arvinger eller efterkommere, eller hvem hun under eller oplader alt dette førskrevne eller noget deraf til, behjælpelige, at vor førnævnte nådige frue eller hendes arvinger eller efterkommere, eller hvem hun under eller oplader alt dette førskrevne eller noget deraf til, som før er sagt, at binde og beholde og efter sin frie vilje styre og råde til evindeligt eje og ingen herudi herefter at hindre men derimod at befordre på alle måder. Og til yderligere sikkerhed for at disse førskrevne stykker, artikler og punkter skulle blive så stadige, faste, ubrydelige og uigenkaldelige og holdes evindelige på alle måder, som her før står skrevet, uden nogen snyd eller bedrag, da lader vi, førnævnte Gerhard Snakenborg og Heine Snakenborg, brødre og riddere, og jeg, førnævnte Anna, som er disse førnævntes søster, med vilje og viden vores segl hænge for dette brev. Og vi har bedt velbårne mænd, nemlig hr. Sten Bengtson, hr. Ture Bengtson, hr. Fikke v. Vitzen, hr. Jens Magnussen, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen, hr. Henrik Snakenborg, riddere, Sten Lalesson, Knut Bengtson og Bertold Snakenborg, væbnere, at de lader deres segl hænge for dette brev som vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1402, mandag efter helligtrekongers oktav.