1402. 21. januar.


Lars Jensen, dekan, og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for 2000 mark sølv, så snart hun i stedet lader 200 læster osemund overgive til biskop Peder.

Tekst efter A

Tekst

Allee mæn thetthæ breff høræ. see ællær læsæ. helsæ wi ewinnæleghæ meth gwth. Lawerns Ienssøndæghæn i Roskildæ. oc alt capitel i then sammæ stæth. ♦ Ok kwngøræ wi meth thettæ breff aat[1] wi løøs oc qwith ladæ. alsoo hethærlicst. een førstinnæ. oc wor nathæghæ frwæ. frwæ Margretæ meth gutz nathæ koning Waldemærsdoter aff Danmark. hwos. siæll gwth hauæ. foræ tw thwsænd markc sylfs. hwilkæ hwn war oos ræteleghæ skyldwgh. aff ræt laan. førsthæ hwn ladær andworthæ. een hethærlic. fathær meth Crist. oc hærræ. hærræ Pæthær. biscop i Roskildæ. aff gwtz nathæ. ællær naagot hans wissæ. ombwth. paa. vaaræ veghnæ. tw hwndræth lestær oosmwndæ. swosom. fornempde wor naatheghæ. frwæ. hawær oos sawt. ♦ Til hwos quitilsæ bewisning wort capitels inciglæ. ær thessæ nærwærendæs breff foræ henct. ♦ Giwit. efthær wars herræs aar thwsændæ aar. oc firæhwndræthæ aar paa thet annæt aar. sanctæ Agnessæ dawgh iwngfrwæ war\

1. aat] med 1. a tilf. in scribendo A.

Oversættelse

Lars Jensen, degn i Roskilde og hele kapitlet sammesteds til alle mænd, der hører, ser eller læser dette brev evindelig med Gud. Vi kundgører med dette brev, at vi lader den mest agtværdige fyrstinde og vor nådige frue, fru Margrete, med Guds nåde kong Valdemars datter af Danmark - Gud være hans sjæl nådig - løs og kvit for 2000 mark sølv, hvilke hun var os retteligt skyldig af ret lån, så snart hun overdrager den agtværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde eller hans faste befuldmægtigede 200 læster osemund på vore vegne, sådan som hun har tilsagt os. Til denne kvitterings vidnesbyrd er vort kapitels segl hængt for nærværende brev. Givet efter vor Herres 1000. år og 400. år og på det 2. år på sankt Agnetes dag, der var jomfru.