1402. 8. marts. Roskilde


Augustinus de Undinis, det apostoliske sædes nuntius og pavens pønitentiar uden for den romerske kurie, tillader Vifred Ivarsen, dronning Margretes foged på Island, og 100 af ham udvalgte personer fra afsides egne af Norge, at vælge egnede skriftefædre, der kan give dem den syndsforladelse, der tilstås dem, der drager til eller støtter hjælpen til det hellige land. Hvad disse personer kan afse til understøttelse af kristenheden, skal de sende til kister og udpegede stiftelser i Roskilde i hele maj måned, men hvis det ikke er muligt, skal de efter skriftefædrenes råd give det til de fattige, og derudover i syv dage besøge fire kirker.

Tekst efter Aa

Tekst

Frater Augustinus de Undinis ordinis sancti Benedicti apostolice sedis nuncius ac extra romanam curiam sanctissimi domini nostri pape penitenciarius dilect<o>[1] in Christo fili<o>[2] Wikfrido Ywari illustrissime principisse domine Margarete. Dacie Swecie et Norwegie regine in Yslandia prefecto salutem in eo qui est omnium uera salus ♦ Supplicasti nobis quatenus pro salute anime tue. et eciam <animarum>[3] centum aliarum personarum utriusque sexus quas asseris in remotis partibus regni Noruegie presencialiter habitare. adeo quod gracie consequende plenissime indulgencie ad nos personaliter durantibus nostris commissionibus uenire non possunt dignaremur auctoritate apostolica qua fungimur iuxta nostrorum priuilegiorum tenorem. tibi et ipsis eligendi proprios confessores plenarie concedere facultatem ♦ Nos autem ut anime tue et ipsarum per te eligendarum animabus salubriter consulatur. tibi et ipsorum cuilibet eligendi proprios confessores ydoneos. qui peccatis uestris diligenter auditis absoluant. uobisque penitenciam salutarem et condignam iniungant. et alia que de iure fuerint iniungenda. nec talia forent propter que sedes apostolica merito fuerit consulenda et illam plenissimam indulgenciam et remissionem omnium peccatorum uestrorum concedant. quam ecclesia dei concedere consweuit[4] proficiscentibus. uel subsidium ministrantibus in auxilium terre sancte auctoritate apostolica qua in hac parte fungimur plenam tenore presencium concedimus facultatem committentes eisdem confessoribus uestris per te et ipsorum quemlibet eligendis secundum tenorem nostrorum priuilegiorum apostolicorum hac uice semel dumtaxat totaliter et plenarie uices nostras super quibus omnibus ipsorum confessorum in predictis consciencias oneramus. ♦ Uolumus tamen quod omnes et singule persone quas sic duxeris eligendas pro subsidio christianitatis mittant huc uidelicet in Roskildis ad cistas et loca deputata/ illud quod commodose possunt secundum facultates suas et deuocionis affectum per totum mensem maii inclusiue. quod si nequiuerint prout prefertur infra dictum terminum destinare. uolumus quod illud quod mittere debuissent distribuant pauperibus Christi. et in alia opera pietatis. secundum suorum consilia confessorum ♦ Insuper uolumus quod tu et dicte centum persone per te eligende uisitare debeatis septem diebus continuis quatuor ecclesias in signum uere peregrinacionis et penitencie presentibus post totum mensem maii minime ualituris ♦ Datum Roskildis anno domini m° cd° secundo die octaua mensis marcii. nostri sub officii sigillo presentibus appenso pontificatus sanctissimi domini nostri Bonifacii pape noni anno terciodecimo.

1. dilect<o>] dilectis Aa. 2. fili<o>] filiis Aa. 3. <animarum>] mgl. Aa, men cf. nedenfor. 4. consweuit] = consueuit.

Oversættelse

Broder Augustinis de Undinis af sankt Benedikts orden, det apostoliske sædes nuntius og vor allerhelligste herre pavens pønitentiar uden for den romerske kurie til sin elskede søn i Kristus Vifred Ivarsen, præfekt i Island for den særdeles strålende fyrstinde, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge, hilsen i Ham, som er alles sande frelse. For din og 100 andre personers sjælsfrelse, af begge køn, som du erklærer for tiden bor i så fjerne egne af Norges rige, at de ikke kan komme til os personligt, så længe vore beføjelser varer, har du har bedt os, om vi på apostolisk myndighed, i hvilken vi virker i henhold til ordlyden af vore privilegier, fuldt ud værdigede at tilstå dig og disse personer mulighed for at vælge egne skriftefædre. Derfor tilstår vi dig og enhver af disse, for at der helsebringende skal tages vare på din sjæl og enhver af disse af dig udvalgte personers sjæle, fuld mulighed med nærværende brevs ordlyd og på apostolisk myndighed, i hvilken vi virker i denne egn, til at vælge egne og egnede skriftefædre, som kan absolvere, efter jeres synder er blevet hørt med grundighed, og som kan pålægge jer helsebringende og passende bod og andet, som skal pålægges efter retten (dog skal det ikke være af en sådan art, angående hvilket det apostoliske sæde med rimelighed bør konsulteres); som kan tilstå fuld indulgens og forladelse af alle jeres synder, som det er normalt for Guds kirke at tilstå til dem, der drager mod Det hellige Land eller dem, der skaffer støtte til hjælp for (Det hellige Land). Til de samme jeres skriftefædre, der skal vælges af dig og hvem som helst af hine overdrager vi ved denne lejlighed ifølge ordlyden af vore apostoliske privilegier helt og holdent, én gang, vore hverv: angående alle disse bebyrder vi de samme skriftefædres samvittighed. Vi vil dog, at alle og enhver person, som du således mener bør vælges, til hjælp for kristenheden sender, hvad de med rimelighed kan ifølge deres formåen og hengivelses kærlighed, til kister og dertil udpegegede steder her i Roskilde gennem hele majs måned medregnet. Hvis ikke de formår at sende dette, således som beskrevet, inden for den nævnte termin, vil vi, at de uddeler det, de burde have sendt, til Kristi fattige og andre fromhedens gerninger i overensstemmelse med deres skriftefædres råd. Herudover vil vi, at du og de af dig valgte hundrede personer gennem syv sammenhængende dage bør besøge fire kirker som tegn på sand pilgrimsfærd og bod, idet nærværende skrivelse ikke skal have gyldighed efter hele majs måned. Givet i Roskilde i Herrens 1402nde år på den 8. dag i marts måned under vores til nærværende skrivelse vedhæftede embedssegl i vor helligste herres, pave Bonifacius' den 9.s, pontifikats 13. år.