[Før 1402. 14. marts.].


Dansk udkast til ægteskabskontrakt mellem kong Erik 7. af Pommern og kong Henrik 4.s datter Filippa samt mellem Henrik, prins af Wales, og Katrine, kong Eriks søster.

Tekst efter A

Tekst

Articuli super tractatu de matrimonio contrahendo inter illustrissimum principem. dominum Ericum regem Dacie Swecie et Noruegie ac ducem Pomeranorum ex parte una. et nobilem dominam dominam Philippam serenissimi ac illustrissimi principis domini Henrici regis Anglie et Francie filiam legitimam. necnon inclitum principem. dominum Henricum filium primogenitum illustrissimi principis Henrici regis Anglie etcetera predicti. et nobilem dominam dominam Katerinam sororem legitimam prefati regnorum Dacie Swecie et Noruegie predictorum regis sequntur in hunc modum ♦ In primis quod serenissimus princeps dominus Ericus. Dacie Swecie et Noruegie rex ad honorem dei et pro bono pacis perpetuo stabiliende inter ipsum et regna sua. et prefatum illustrissimum principem Henricum regem Anglie etcetera et regnum predictum Anglie et alia sua dominia. necnon propter affectionem quam idem dominus rex Dacie etcetera gerit ad nobilitatem domus et sanguinis regalis Anglicane toto corde affectat et petit instanter prefatam dominam Philippam in uxorem ad quam petendum et consenciendum in eandem pro parte sua uenerabilem et discretum uirum magistrum Petrum Lukke archidiaconum Roskildensem suum fecit nuncium et ambassiatorem absque tamen mandato in talibus fieri consueto. ♦ Prefatus tamen magister Petrus asserit quod prefatus dominus rex Dacie etcetera promisit tractata in hac parte per prefatum Petrum inuiolabiliter obseruare. ♦ Cuius rei testis est Iohannes Paraunt seruiens armorum domini regis Anglie etcetera supradicti ♦ <2> Item ut inter prefatos illustrissimos principes et dominos reges predictos et sua regna et dominia predicta forcius uinculum[1] et maioris confederacionis et alligancie causa indissolubiliter contrahantur ♦ Ad satisfaciendum in illo requisicioni et uoluntati antedicti inuictissimi regis Anglie affectat idem dominus rex Dacie etcetera ut prefatus inclitus princeps dominus Henricus princeps Vallie etcetera Henrici regis predicti primogenitus matrimonialiter in uxorem legitimam habeat sororem suam legitimam dominam Katerinam predictam ♦ Ad contrahendum et consenciendum ad matrimonium predictum pro parte prefate nobilis sororis sue prefatum magistrum Petrum archidiaconum ut prefertur et non in alia forma destinauit qui quidem magister Petrus facit se fortem sub pena mortis omnia per eum concordata in hac parte et tractata rata. grata et firma predictum illustrem principem regem Dacie etcetera necnon eius materteram quondam regnorum predictorum Dacie etcetera reginam ac eciam ipsam sororem suam legitimam habituros et inuiolabiliter obseruaturos ♦ <3> Item prefatus dominus rex Dacie etcetera promittet bona fide dotare dominam Philippa[m][2] uxorem ut dignitati conuenit reginali prout prefatus dominus princeps Vallie dotabit dominam Katerinam suam uxorem secundum quod conuenit suo statui et honori. et quod prefatus dominus rex Dacie etcetera transmittet ad Angliam in expensis suis predictam dominam sororem suam ornatam uestibus dotalibus paramentis et aliis prout sibi placet et honori suo conueniat prout idem dominus rex Anglie suam filiam ornatam uestibus et aliis paramentis prout sibi placet et suo conuenit honori ambassiatoribus et procuratoribus dicti domini regis Dacie etcetera faciat liberari eamque ad Daciam transmittat suis sumptibus et expensis ♦ <4> Item prefatus dominus rex Dacie etcetera cuiuscumque auaricie et ambicionis cecitate repulsa. licet magnas et notabiles summas auri pro maritagio suo et sororis sue potuit habuisse. preelegit ex causis predictis maritagia predicta mutuo sine aliquo interuentu eris aut monete seu dotis uel donacionis propter nupcias ex una parte et alia gratis contrahere et absque onere pactionali hinc inde parcium predictarum ♦ <5> Item si dictus rex Dacie etcetera fuerit congrue requisitus in auxilium domini regis Anglie seu filii sui primogeniti principis Vallie etcetera ad expugnacionem inimicorum suorum siue per terram siue per mare cum omni potestate sua. faciat regi Anglie et filio suo supradicto prout sibi uult ab eisdem si opus fuerit fieri. et bonus filius dilecto patri et bonus frater dilecto fratri tenetur facere et similiter rex Anglie et filius suus princeps Vallie faciant regi Dacie etcetera uice uersa ♦ <6> Item de modis et articulis alligancie inter inuictissimos reges predictos et regna ac dominia sua faciende dignetur inclitissimus rex Anglie sufficientem informacionem sue regie uoluntatis cum satis ampla potestate huiusmodi alliganciam faciendi necnon antedictam dominam Katerinam sororem legitimam sepedicti regis Dacie etcetera ex parte nobilissimi principis Vallie etcetera ambassiatoribus suis uersus Daciam ituris conferre. qui per dei graciam serenissimum dominum regem Dacie etcetera cum matre sua et concilio inueniant ad omnia media racionabilia pro huiusmodi alligancia et ad ipsam spectantibus sincero cordis affectu totaliter inclinatum.

1. uinculum] herefter ca. 10 bogstaver slettet og overstreget A. 2. Philippa[m]] streg over a bortskåret A.

Oversættelse

Artikler angående den traktat om ægteskab, der skal indgås mellem den berømmelige fyrste hr. Erik, Danmarks, Sveriges og Norges konge og pomeranernes hertug, på den ene side og den velbyrdige frue fru Filippa, ægtefødt datter af den høje og berømmelige fyrste hr. Henrik, Englands og Frankrigs konge samt den navnkundige fyrste hr. Henrik, førstefødt søn af den berømmelige og fyrste Henrik, fornævnte Englands konge o.s.v. og den velbyrdige frue fru Katrine, ægtefødt søster til fornævnte konge over de fornævnte riger Danmark, Sverige og Norge - følger på denne måde: For det første, at den høje fyrste hr. Erik, Danmarks, Sveriges og Norges konge, til ære for Gud og for evindeligt at styrke fredens gode mellem ham selv og hans riger og fornævnte berømmelige fyrste Henrik, Englands konge o.s.v. og fornævnte rige England og hans andre herredømmer samt på grund af den kærlighed, som samme herre konge nærer til det engelske kongehus og -blods velbyrdighed, af hele sit hjerte stræber efter og indtrængende beder om fornævnte fru Filippa som sin hustru, og han gjorde den ærværdige og gode mand magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, til sin udsending og sendemand til at bede om hende og give sit samtykke til samme på sine vegne dog uden den sædvanlige befaling om.............Fornævnte magister Peder forsikrer dog, at fornævnte herre konge af Danmark o.s.v. har lovet urokkeligt at overholde, hvad der i denne sag bliver aftalt af fornævnte Peder. Vidne herom er John Peraunt, serjeant-at-arms hos ovennævnte herre konge af England o.s.v. <2> Fremdeles skal der så uopløseligt afsluttes et strakt bånd både af et større forbund og en forbindelse mellem de berømmelige fyrster og fornævnte herrer konger og deres fornævnte riger og herredømmer. For i den henseende at tilfredsstille fornævnte uovervindelige konge af Englands opfordring og vilje stræber samme herre konge af Danmark o.s.v. efter, at fornævnte navnkundige fyrste hr. Henrik, Prince of Wales o.s.v. (søn) af fornævnte kong Henrik, ved ægteskabsbånd skal have hans ægtefødte søster fornævnte fru Katrine som sin lovformelige hustru. Til at indgå aftale om og samtykke i fornævnte ægteskab på sin fornævnte velbyrdige søsters vegne har han udsendt fornævnte magister Peder, ærkedegn, som fornævnt og ikke under anden form, og denne magister Peder hævder under dødsstraf, at fornævnte berømmelige fyrste kongen af Danmark o.s.v. samt hans moder dronning over fornævnte riger Danmark o.s.v. og ligeledes denne hans ægtefødte søster vil anse for anerkendt og urokkeligt og ubrydeligt overholde alt, hvad der er aftalt og forhandlet af ham i denne sag. <3> Fremdeles skal fornævnte herre konge af Danmark o.s.v. love på sin tro at dotere hustruen fru Filippa, som det sømmer sig for den kongelige værdighed, således som fornævnte herre Prince of Wales skal dotere sin hustru fru Katrine i overensstemmelse med, hvad der sømme sig for hans stilling og ære, og at fornævnte herre konge af Danmark o.s.v. på sin bekostning skal oversende sin fornævnte fru søster til England, udstyret med klæder, medgift, prydelser og andet, således som det behager ham og sømmer sig for hans ære, på samme måde som samme herre konge af England skal lade overgive sin datter, udstyret med klæder og andre prydelser, således som det behager ham, og det sømmer sig for hans ære, til udsendingene og de befuldmægtigede fra nævnte herre konge af Danmark o.s.v. og sende hende til Danmark på sin udgift og bekostning. <4> Fremdeles udvælger fornævnte herre konge af Danmark o.s.v., idet en hvilken som helst havesyges og tvetydigheds blindhed er stødt til side, skønt han kunde havde fået store og betydelige summer i guld for sit og sin søsters ægteskab, af fornævnte grunde at indgå fornævnte ægteskaber uden vederlag uden nogen gensidig mellemkomst af penge eller mønt eller medgift eller gave på den ene eller anden side og uden traktatmæssig byrde for fornævnte parter på begge sider. <5> Hvis fremdeles nævnte konge af Danmark o.s.v. på passende måde bliver anmodet om hjælp til den herre konge af England eller hans førstefødte søn Prince of Wales o.s.v. til angreb på deres fjender hvad enten til lands eller til vands med al sin magt, skal han handle over for kongen af England og hans ovennævnte søn, således som han vil, at det om nødvendigt skal ske fra deres side over for ham, og han skal handle som en god søn over for sin elskede fader og en god broder over for sin elskede broder, og kongen af England og hans søn, Prince of Wales, skal handle omvendt på samme måde over for kongen af Danmark o.s.v. <6> Fremdeles skal den navnkundige konge af England værdiges angående måden og artiklerne i den forbindelse, der skal sluttes mellem de fornævnte uovervindelige konger og deres riger og herredømmer at overdrage fyldestgørende oplysning om sin kongelige vilje tillige med tilstrækkelig vid myndighed til at slutte denne forbindelse samt fornævnte fru Katrine, oftenævnte ægtefødte søster til kongen af Danmark o.s.v. på den velbyrdige Prince of Wales' vegne o.s.v. til sin udsendinge, der skal rejse til Danmark, som ved Guds nåde skal finde den høje herre konge af Danmark o.s.v. tillige med hans moder og råd af en oprigtig hjertets kærlighed fuldstændigt stemt for alle fornuftige midler angående denne forbindelse, og som tager sigte på denne.