1402. 29. marts. Ringsted, Sjællands landsting


Anders Jakobsen af Egede, ridder, mageskifter to bol i Vester Broby til Sorø kloster mod 12 øre jord i Glumsø og 15 ørtug jord i Havnelev.

Tekst efter Sorø Gavebog

Tekst

f. 6v: Egregius uir Andreas Iacobi de Egede miles frater predicti Folmari uir eque nominatus et potens[1] commutacionem bonorum cum monasterio[2] de sollicitacione domini Nicolai Clementis abbatis utiliter[3] iniens assignauit fratribus de hereditario suo mansos duos in uilla Broby prouincie Alstædhæherweth quorum unus uocatur wlgariter Giordhæbool et habet sub se quatuor inquilinos. et alter mansus similiter quatuor inquilinos habet[4] . scotavitque illos[5] illos cum uniuersis attinenciis suis in communi placito terre in possessionem perpetuam monasterio[6] obligans se et heredes[7] super appropriacione disbrigacione. et ab impetentibus[8] defensione. faciendis[9] monasterio legaliter pro eis[10] ♦ In recompensacionem autem[11] recepit a fratribus[12] duodecim oras terrarum in uilla[13] Glumsøø prouincie Thydhæbersherweth et quindecim solidos terrarum in uilla[14] Hawnæløff prouincie Stewnsherweth cum attinenciis suis[15] / ♦ Anno domini M° C CC C° ii° feria quarta infra octauas pasche[16] .

f. 13v: Deinde dominus Andreas Iacobi frater eiusdem Folmari per uiam concambii scotauit et appropriauit in placito generali Rinstadis monasterio Sore in perpetuam possessionem duos mansos terrarum dictos bol in Broby[1] quorum unum uocatur Giordebol et octo curias inquilinorum dictas wlgariter Garsætiestowne cum omnibus earundem curiarum pertinenciis humidis et siccis etcetera ♦ In recompensacionem uero recepit a monasterio bona in Glumsiø in Tydebergsherweth uidelicet xii oras terrarum et bona in Hawneløff in Stæffensherweth xv solidis terrarum cum pertinenciis suis[2] omnibus obligans se et heredes ad legaliter appropriandum et disbrigandum eas monasterio semper[3] .

f. 14r: Dominus Andreas Iacobi de Egede miles frater huius Folmari uir eque egregius iniuit cum monasterio perutile concambium bonorum in hunc modum ♦ Ipse Andreas assignauit monasterio de propria hereditate duos mansos in Broby proui<n>cie[1] Alstedherweth quorum unus uocatur communiter Giordebool et habet quatuor inquilinos./ alter mansus habet eciam similiter quatuor inquilinos ♦ Hos duos mansos cum[2] uniuersis attinenciis suis scotauit monasterio in generali placito Selandie cum obligacione consueta super appropriacione et disbrigacione in perpetuum et pro eis recepit a monasterio bona in Glumsiø prouincie Thydebergsherweth uidelicet xii oras terrarum et bona in Hawneløff prouincie Steffnsherweth uidelicet xv solidos terrarum cum suis attinenciis omnibus ♦ Anno domini 1402 quarta feria infra octauas pasche.

1. potens] herefter overstreget per utilem ms. 2. monasterio] herefter overstreget perutilem ms. 3. utiliter] tilf. o.l. i stedet for overstreget in (rettet o.l. til V) iniens ms. 4. habet] tilf. o.l. ms. 5. scotavitque illos] vitque illos tilf. o.l. i stedet for overstreget eos ms. 6. in possessionem perpetuam monasterio] tilf. i marg. i stedet for et nu ulæseligt ord eller bogstav på rasur ms. 7. et heredes] tilf. o.l. med heredes rettet fra heredem ms. 8. ab impetentibus] tilf. o.l. i stedet for overstreget impeticionis ms. 9. faciendis] tilf. o.l. ms. 10. eis] herefter overstreget super perpetuum precepit autem ms. 11. autem] herefter et overstreget ord begyndende med pro og sluttende med tes ms. 12. a fratribus] tilf. o.l. ms. 13. uilla] tilf. o.l. ms. 14. uilla] tilf. o.l. ms. 15. suis] tilf. o.l. ms. 16. pasche] herefter overstreget itemque in commutacione ms. 1. Broby] med overflødig (?) forkortelsestreg ms. 2. suis] faciendis tilf. o.l. ms men giver ikke mening i sammenhængen. 3. obligans se et heredes ad legaliter appropriandum et disbrigandum eas monasterio semper] tilf. under linien med legaliter tilf. o.l. ms. 1. proui<n>cie] prouicie ms. 2. cum] tilf. o.l. ms.

Oversættelse

Den glimrende mand, Anders Jakobsen af Egede, ridder, broder til fønævnte Folmer, en mand lige så formående og ligeså kaldet, indgik nyttigt et bytte af gods med klostret på grund af hr. abbedens, Niels Klementsens, omhu, og af sin arv anviste han brødrene to bol i landsbyen Broby i Alsted herred, af hvilke det ene på folkesprog kaldes Gjordebol og har 4 gårdsæder under sig, det andet har ligeledes 4 gårdsæder; og han skødede disse bol med alle deres tilliggender på landstinget til evigt eje for klostret, idet han forpligtede sig og sine arvinger angående hjemmel og frelse og angående afværgelse af påkrav, der kunne gøres retligt på deres vegne. Til betaling modtag han 12 øre skyldjord i landsbyen Glumsø, Tyttebjerg herred, fra brødrene og 15 skilling skyldjord i landsbyen Havnelev, Stevns herred, med sine tilliggender. I det Herrens år 1402 den fjerde søndag inden ottendagen for Påsken.

Herefter skødede og hjemlede hr. Anders Jakobsen, samme Folmers broder, ved mageskifte på Ringsted herredsting Sorø kloster i evig besiddelse af to mansus jord (såkaldte "bol") i Broby, af hvilke det ene kaldes Gjordebol, og otte gårdsæder (på folkesproget kaldet "gårdsædestavne") med alle samme gårdes tilliggender vådt og tørt osv. Til betaling modtog han fra klosteret gods i Glumsø i Tybjerg herred, nemlig 12 øre skyldjord, og gods i Havnelev i Stevns herred 15 skilling skyldjord med alle sine tilligende, idet han forpligter sig og sine arvinger til for altid retligt at hjemle og frigøre klosteret for disse.

Hr. Anders Jacobsen af Egede, ridder, denne Folmers broder, en ligeså udmærket mand, indgik med klosteret et såre nyttigt mageskifte af gods på denne måde. Samme Anders overdrog klosteret sin arveret til to bol i Broby, Alsted herred, af hvilke én i almindelig tale kaldes Gjordebol og har fire gårdsæder; det andet bol har også på samme vis fire gårdsæder. Disse to bol skødede han klosteret med alle sine tilliggender på Sjællands landsting med sædvanlig forpligtelse vedrørende hjemmel og frelse for bestandig, og for disse modtog han fra klosteret gods i Glumsø, Tybjerg herred, nemlig 15 skilling jord med alle sine tilliggender. I det herrens år 1402 den fjerde søndag inden ottendedagen for Påsken[A].

A. dvs. 29. marts.