1402. 7. april. Lübeck


Rådmændene i Lübeck beder borgmestre, rådmænd og andre borgere i Köln sørge for, at enken efter Gobel, også kaldet Gotfrid, Smytman udleverer nogle gældsbreve, som den daværende kannik i Roskilde Niels Jakobsen Lunge havde givet ham, da Niels Jakobsen Lunge nu har betalt sin gæld.

Tekst efter A

Tekst

Honorabilibus et discretis uiris dominis burgimagistris consulibus aliisque ciuibus ciuitatis Coloniensis nostris amicis dilectis consules ciuitatis Lubicensis ♦ Notum facimus presentibus publice protestando quod constitutis coram nobis Iohanne Fless. et Tedemanno Kulehouet conciue nostro dictus Iohannes recognouit se ad sufficientiam subleuasse ad usum Gobelini Smytmans q[uondam][1] conciuis uestri/ a Iohanne Wezeloo conciue nostro illos .l. francos aureos in quibus uenerabilis dominus Nicolaus Iacobi Lunge pridem canonicus Rosschildensis nunc uero episcopus Strenginensis/ predictus autem Tidemannus recognouit se ad sufficientiam a dicto Iohanne Wezeloo. ad usum siue manum predicti Gobelini xl francos aureos/ in quibus predictus uenerabilis dominus dicto Gobelino alias dicto Gotfrido. Smytmann extiterat[2] obligatus super quibus idem uenerabilis dominus dicto Gobelino litteras suas patentes Parisius dederat sigillatas. ♦ Cum autem ut accepimus dicte sue patentes littere[3] pronunc apud e[t] penes\ relictam predicti Gobelini esse dinoscantur rogamus amiciciam uestram attente/ quatinus predictam relictam aut suos heredes ad hoc uia iuris compellere uelitis. ut predictas litteras Iohanni Langen ciui Nurenburgensi presencium exhibitori improtractim restituat/ sic quod dictus uenerabilis dominus aut sui heredes nullam propter dicta debita impeticionem sustineant seu aliquam aliam aggrauacionem paciantur..♦ In cuius rei testimonium presentibus tergotenus secretum nostre ciuitatis est impressum. ♦ Datum anno domini mccccii feria sexta post dominicam qua cantabatur quasi modo geniti/

1. q[uondam]] her og i det følgende er nogle bogstaver ulæselige pga. affaldet blæk A. 2. extiterat] = exstiterat. 3. littere] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Rådmændene i byen Lübeck til de hæderværdige og gode mænd de herrer borgmestre, rådmænd og andre borgere i byen Köln, vore kære venner. Vi gør vitterligt ved nærværende brev, idet vi offentligt erklærer, at da Johan Fless og Tideman Kulehouet, vor medborger, var stedet for os, erkendte nævnte Johan, til nytte for Gobel Smytman, fordum jeres medborger, fuldt ud at have oppebåret af Johan Weselo, vor medborger, de 50 guldfranker, som den ærværdige herre Niels Jakobsen Lunge, førhen kannik i Roskilde, men nu biskop i Strengnäs, var skyldig; den førnævnte Tideman erkendte til førnævnte Gobels nytte eller hånd fuldt ud at have oppebåret af nævnte Johan Weselo 40 guldfranker, som den førnævnte ærværdige herre havde været nævnte Gobel også kaldet Gotfrid Smytman skyldig. Om disse penge havde denne ærværdige herre i Paris givet nævnte Gobel sine åbne, beseglede breve. Da nu, som vi har hørt, disse hans åbne breve vides at være hos førnævnte Gobels enke, beder vi jer indtrængende, kære venner, om I ad rettens vej vil formå førnævnte enke eller hendes arvinger til dette, at hun snarest udleverer de førnævnte breve til Johan Langen, borger i Nürnberg, nærværende brevviser, således at den nævnte ærværdige herre eller hans arvinger ikke på grund af nævnte skyld skal udsættes for noget påkrav eller tåle nogen tynge. Til vidnesbyrd om dette er vor bys sekret påtrykt bagsiden af dette brev. Givet i det Herrens år 1402 fredagen efter den søndag, hvor der synges Quasi modo geniti.1)