1402. 15. april. Sigtuna


Ærkebiskop Henrik af Uppsala erkender at have fået Jämtland i pant af dronning Margrete så længe, indtil domkirken i Trondhjem af den ene halvdel af landet har oppebåret, hvad der resterer af de 1000 mark, som dronningen havde testamenteret kirken, og af den anden halvdel de 2000 mark svensk er afdraget, som han havde lånt hende, hvorefter domkirken i Uppsala skal have afdraget de 1000 mark, dronningen havde testamenteret.

Udtog efter Aa

Tekst

Wi Henrik meth ghudz nadh ærchebiscop i Wpsale kænnes thet meth thette wort opne breff at wi i swodan mate oc tro haue anamet oc wntfanget Iemptaland aff mektich førstinnæ wor natheghe frw drotning Margreta oc i alle mate som her efter følgher/ ♦ Først at swo meghet som halft Iemptaland skylder vm aaret thet scal hwort aar komme til sancti Olefs domkirke i Throndhem i Norghe liggende oc til ærchebiscops dømet i thæn samme stadh. swo længe til thes the haue fangit oc vpbarit swo meghet som brister wti the thusende lødhigh mark/ som fornempde wor nathighe frw thøm bebreuit oc giuet hafthe/ æfter thy hænne breff ther vm luder/ oc thet til medh som hon Throndheems domkirke giuet hauer i sit testament/ sithen hon them[1] thesse fornempde thusænde løthich mark gaff/ ♦ Item haue wi fornempde ærchebiscop Henrik/ nw lænt fornempde wor frw drotning til righessens gawn oc nytte/ tw thusend Swenske mark i nobele oc i Swensche pænninge swo got mynt som nw i righeno ær geft oc gængt/ swo at hworghe syw Swensche mark gøre een løthich mark sølff/ i swo mate at hwat wi fange oc wpbære aff then annen helfte somIempteland skylder om aaret oc swo hwat wi fange oc wpbære aff alle bøndernæ i Iempteland ther fore at thet fæste Tibrantsholm som ther nw inne bygt ær nether lægs thy at thet skal io nw genist nether brydes thet scolæ wi aff sla i thisse forscrifne tw thusend Swensche mark/ ♦ Ok naar wi thisse forscrifne tw thusend Swensche mark aff thænne fornempde helfte aff Iempteland oc aff thet wi fange for thette fornempdes fæstes nether legning i swo mate wpbaret haue som foræ ær sacht/ hwat tha thænne fornempde helfte sithen om aaret scylder/ thet skal sithen hwort aar komme til sancti Eriks domkirke i Wpsale oc til oss. oc wore efterkommere oc swo mekit aff slas i the thusende lødich mark/ i swo made oc efter thy fornempde wor frw drotning thøm i syt testament giuet hauer til fornempde sancti Eriks domkirke/ ♦ ..... ♦ Item naar wi æller wore arfuæ thisse forscrifne tw thusend mark i swo made wpbarit haue som fore ær sacht/ oc nar thisse fornempde domkirker. oc wi fornempde twa ærchebiscopæ eller wore efterkommera/ the andræ pænninge som fornempde wor frw drotningen oss i hænne testament hauer giuet/ som fore ær sacht/ wpbaret haue/ eller oss. worther betalit/ aff fornempde wor herræ koningen/ eller aff fornempde wor frw drotningen eller aff theræ arwinge oc efterkommere hwat ther i brister at wi ike fongit oc wpbarit haue som fore screuit staar/ tha scal thette fornempde land Iempteland friit oc frælst oc vmbewarit genist igeen komme til fornempde wor herræ oc frwæ oc til theræ arwinge oc æfterkommeræ oc til krwnen som thet her til tillighet hauer genist wden alt hinder/ oc længre tøfring/ ♦ Oc til mere bewaring at alle thesse forscrifne støkke swo statheghe faste oc wbrødelica bliue i alle made oc meth alle article som her fore screuit staar. tha haue wi wort incigle meth wort capitels incigle meth wiliæ oc witscap latit hænges for thette breff oc til witnebyrdh biscop Niclesse incigle aff Westra Aros her Sten Beyntssøns her Thure Beyntssøns her Algut Magnussøns herAmund Hats oc herClaws Flæmingx incigle ♦ Datum Siktwn anno domini mocdo secundo sabbato proximo post diem sanctorum Tyburcii et Valeriani martirum.

1. them] tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Vi Henrik, af Guds nåde ærkebiskop af Uppsala, erkender med dette vort åbne brev, at vi på denne måde og tro har annammet og modtaget Jämtland af den mægtige fyrstinde, vor nådige fru dronning Margrete, og i enhver henseende, som herefter følger: Først, at så meget som det halve Jämtland skylder, det skal hvert år komme til sankt Olavs domkirke i Trondhjem i Norge og til ærkebispedømmet i samme stad, så længe, indtil de har modtaget og oppebåret så meget, som mangler i de 1000 lødige mark, som vor fornævnte nådige frue har givet dem brev på og givet dem, således som hendes brev lyder derom, og tilmed det, som hun har givet Trondhjem domkirke i sit testamente, siden hun gav dem disse fornævnte 1000 lødige mark. Fremdeles har vi fornævnte ærkebiskop Henrik nu lånt vor fornævnte fru dronning 2000 svenske mark i nobler og i svenske penge til rigens gavn og nytte i så god mønt, som nu er gæv og gængs i rigerne, således at hver syv svenske mark udgør een lødig mark, på denne måde, at hvad vi modtager og oppebærer af den anden halvdel, som Jämtland årligt skylder, og således, hvad vi modtager og oppebære af alle bønderne i Jämtland, fordi borgen Tibrantsholm, som nu er bygget derinde, nedlægges, da den jo nu straks skal nedbrydes, det skal vi slå af i disse fornævnte 2000 svenske mark. Og når vi har oppebåret disse fornævnte 2000 svenske mark af denne fornævnte halvdel af Jämtland og af det, som vi modtager for denne borgs nedlæggelse, på denne måde, som ovenfor er sagt, da skal alt, hvad denne fornævnte halvdel derefter årligt skylder, hvert år komme til sankt Eriks domkirke i Uppsala og til os og vore efterfølgere, og så meget slås af de i de 1000 lødige mark på denne måde, og fordi vor fornævnte fru dronning har givet dem i sit testamente til fornævnte sankt Eriks domkirke...... Fremdeles når vi eller vore arvinger har oppebåret disse fornævnte 2000 mark på denne måde, som ovenfor er sagt, og når disse fornævnte domkirker og vi fornævnte to ærkebiskopper eller vore efterfølgere har oppebåret de andre penge, som vor fornævnte fru dronning har givet os i sit testamente, som ovenfor er sagt, eller det bliver betalt os af vor fornævnte herre konge eller af vor fornævnte fru dronning eller af deres arvinger og efterkommere, som mangler i, at vi ikke har modtaget og oppebåret, som ovenfor står skrevet, da skal dette fornævnte land Jämtland frit og frelst og ubevogtet straks igen komme til vor fornævnte herre og frue og til deres arvinger og efterfølgere og til kronen, som det hidtil har ligget til, straks uden enhver hindring og yderligere udsættelse. Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker bliver så stadige, faste og ubrydelige i enhver henseende og med alle de artikler, som står skrevet herovenfor, da har vi ladet vort segl tillige med vort kapitels segl med vidende og vilje hænge under dette brev og til vidnesbyrd biskop Nils' af Västerås' segl, hr. Sten Bengtssons, hr. Algot Magnussons, hr. Anund Hats og hr. Klaus Flemings segl. Givet i Sigtuna i det Herrens år 1402 lørdagen næste efter martyrerne sankt Tiburtius' og sankt Valerianus' dag.