1402. 23. april. Arboga


Ermegård, enke efter Erik Valdemarsen, sælger dronning Margrete sit morgengavegods Fiholm samt gods i Jäders sogn til 400 svenske mark.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jæk husfrw Ermegarth, Erik Waldemarsøns efterleue, kennes thet meth thettæ myt opne breff at jæk meth ja oc goth wilia oc beradhen hugh hauer solt, fastot oc affhænt fran mik oc myna arfua oc til myn nadheghe frw drotning Margreta oc hennes arwinge oc efterkommara eller hwem hon thet wnna eller lada wil, then gardh oc by Fiholm, liggende i Suthermannaland i Østrarek i Jæther sokn, meth the landbo i Swertingxø oc i Lyta oc meth the fæm markland jordh, som wnder thenne forscr. gardh oc by ligge, hwilken for:de gardh oc by, landbo oc fæm markland iordh mik til myn morghen gaue aff for:de myn hwsbonda Erik Waldemarsson wppa kompna oc bebrewethe æræ, meth al oc huor synderlich thenne for:de gardhs oc byes oc fæm marklanda jordhs oc gotzes oc landbo til lagho, swosom ær ager, æng, scogh, fiscewatn, fægang, møller, møllestæther, wat oc thywrt, øthe oc bygt, engte wnden taket, e huat thet helst heder eller ær, til ewerthelich æyæ, oc meth al rætichet oc breff som jæk til thenne for:de gardh oc gotz, landbo ok fæm markland jordh hauer haft eller hauer i nokra mata, oc hauer jæk antwordhet oc fonget for:de myn frw thet morghengaue breff meth goth wilia oc meth al ræt som jæk eller myna arfua til thetta forscr., alt eller nokot ther aff, haue haft eller haue, meth hwilket breff mik thenne forscr. gardh oc by meth landbo oc fæm markland iordh, meth al thes til laghum som fore ær sacht, til myn morghengauo vpakommen oc bebreweth war aff for:de myn hwsbonda, oc hauer for:de myn frw mik for thenne forscr. gardh oc by, gotz, rætichet, landbo, fæm markland jordh oc morghen gaue breff giuet oc til thacke beret fira hundreth Swensche mark i Swensche penninge, oc ær mik for alt thetta forscr. swo fult oc alt schet oc giort efter myn wilia, swo at mik fullelica oc wæl at nøyer.

Thy kennes jek meth thetta breff mik oc myna arfua engen ræt eller til talen til thetta forscr. garth, gotz, breff oc rætichet i nokra mata at haue eller haue scule. Item finnes nokra breff ludende wppa thetta forscr., alt eller nokot ther aff, som mik eller myna arfua til siæ oc wppa rørende æræ, the scule antwordhes oc fanges for:de myn frw eller henne arwinge oc efterkommara eller hwem hon wil, oc thøm til godho oc gagn oc frome komme oc engen stath til scadha eller hinder i nokra mata.

Oc til mere bewaring alle thisse forscr. stycke scule swo stadheghe, fasta och wbrødelica bliua i alla mata, som her fore screuet star, wden alt archt, tha hauer jæk for:de Ermegarth myt incigle meth wilia oc witscap latet henges for thetta breff, oc til witnesbyrdh ærlica fadhra oc manna incigle, swosom ær biscop Pæthers aff Strengenes, biscop Niclesse aff Wester Aros, her Gøztaff Leksøns, her Niels Gøzstafsøns, Johans van der Horst, Henningx van der Lu, Ficke Gøzkowes oc Thorkel Nielssøns incigle.

Datum Arbughe, anno Domiui millesimo quadringentesimo secundo, ipso die beati Georgii martiris.

Oversættelse

Jeg fru Ermegård, Erik Valdemarsens enke, vedkender med dette mit åbne brev, at jeg med ja og god vilje og velberåd hu har solgt, overladt og afhændet fra mig og mine arvinger til min nådige frue, dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun ville unde eller overlade det til, den gård og by Fiholm, beliggende i Södermannaland i Öster-Rekarne [herred] i Jäders sogn med de fæstegårde i Svertingsø og i Lyta og med de fem markland jord, som ligger under den foreskrevne gård og by. Hvilke foreskrevne gård og by, fæstegårde og fem markland jord er tilfaldet og skriftligt overdraget til mig i morgengave af min nævnte husbond Erik Valdemarsen med alt og synderlig den fornævnte gårds og bys og fem markland jords og gods og fæstegårdes tilliggender, som er ager, eng, skov, fiskevand, fægang, møller, møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, intet undtaget hvad det end hedder eller er, til evindelig eje og med al rettighed og brev som jeg på denne fornævnte gård og gods, fæstegård og fem markland jord har haft eller har i nogen måde. Og jeg har overdraget og givet min fornævnte frue det morgengavebrev med god vilje og med al ret som jeg eller mine arvinger har haft eller har til dette forskrevne eller noget deraf, med hvilket brev denne forskrevne gård og by med fæstegårde og fem markland jord med al deres tilliggender, som før er sagt, der var tilfaldet og skriftligt overdraget mig af min førnævnte husbond. Og min fornævnte frue har for denne forskrevne gård og by, gods, rettighed, fæstegårde, fem markland jord og morgengavebrev givet og tilfredsstillende betalt mig fire hundrede svenske mark i svenske penge, og alt dette forskrevne er fuldt og helt sket og gjort efter min vilje, således at jeg er fuldt og vel tilfreds.

Derfor vedkender jeg med dette brev at jeg og mine arvinger ingen ret eller fordring på nogen måde har eller skulle have til denne forskrevne gård, gods, brev og rettighed. Ligeledes, findes der nogle breve lydende på dette forskrevne – det hele eller noget deraf – som taler om og vedrører mig eller mine arvinger, så skal de overdrages og gives til min fornævnte frue eller hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil, og komme dem til gode og gavn og fromme og intetsteds til skade eller hindring på nogen måde.

Og til yderligere bevarelse af at disse forskrevne punkter således skulle blive , bestandige, faste og ubrydelige i alle måder, som her foreskrevet står, uden al svig, da har jeg, fornævnte Ermegård, med vilje og viden ladet mit segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd hæderlige fædres og mænds segl, som er biskop Peters af Strängnes, biskop Niclas' af Vestås, hr. Gustav Lekssons, hr. Niels Gustavssons, Johannes van der Horsts, Henning van der Lus, Fikke Gøskovs og Thorkil Nielsens segl.

Givet i Arboga i det Herrens år 1402 på Sankt Georgius martyrs dag [23. april].