1402. 23. april. Arboga


Nils Gustavsson, ridder, Birger Karlsson, Ingrid, hans hustru, og Kristine, søstre til Nils Gustavsson, sælger deres arvegods i Södermanland til dronning Margrete for 600 svenske mark.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jæk Niels Gözstafsøn, riddare, ok jæk Birghe Karlssøn, som Ingridh for:de her Niclesse syster æyer, ok jæk for:de Ingridh ok jæk Kristina, for:de her Niclisse syster, wy alle for:de kennes thet meth thetta wort opna breff vm thettæ effterscrifnæ gotz, swosom ær först i Finstadhum tw markland jordh oc thre fiællæ i Næsby oc Thryggiasta i ænginne, som wnder Finstadha lighat haua, i Kernbo sokn, i Wærnastom siextan ortugh land jordh, j Thryggiastom halff thridhia ortugh land jordh, i Næsby halff thridhia ortugh land jordh, i Betaby halff thridhia ortugh land jordh oc i Ekeby tw ortugh land jordh i samma sokn, i Swanasta siw ortugh land jord oc eet halft ortugh land jordh i Thorpe i Aereme sokn, i kirkyobynom i Twnom a Sila eet halft öris land jordh i Silbohæreth, i Finkarlaby eet halft orisland jordh, i Qwattunge eet ortugh land jordh i Thaxunge sokn i Öknbohundare i Strengenes biscopdöme, aff thy at thetta forscrefna gotz war os igen dömpt wppa refsten i Westeraros, therföre at her Knut Boson oc Bo Jonsons arfua kunne os ey frii eller hemla thet gotz, som os war for thetta forscrefna gotz giuet, scift oc bebreuet oc ey os scadhalös hiolde oc giordhe eller gengeld igen gulde innen siex wger, efter thy for:de Bo Jonsons breff ther om luder, tha kennes wy meth thettæ wort opne breff, at wy hawe nw solt, fastet oc affhænt alt thetta for:de gotz meth al thes til laghum, engte wnden taket, e huat thet helst ær, fran os oc wora arfuæ oc til æghnædh wor nadheghe frw drotning Margreta oc henne arwinge oc efterkommara i alla mata efter thy wort breff, som wi henne ther wppa haue giuet, luder oc wt wiser.

Oc haue wy henne thet opne breff fonget, antwordhet oc wplatet meth al rætichet, som wy aff for:de Bo Jonsson wppa thetta forscrifna gotz oc scifte hafdhe, at scikkæ oc styræ efter syn wiliæ oc nytta. Oc kennes wy os oc wore arfua til thetta forscrifna gotz ok til thetta forscrifne Bo Jonssons breff eller til hans arfua ther om engen rætichet eller til talen at haue eller haue scula i nokra mata, thy at os ær for alt thetta forscrifna gotz oc breff suo fult oc alt schet oc giort efter wor wilia, swa at os alla fullelica oc væl at noyer.

Oc til mere bewaring alle thisse forscrifne stykke, tha haue wy for:de Niels Gosstafson, Birghe Karlsson, Ingridh oc Kristina latet wore incigle meth wilia oc witscap henges for thetta breff, ok haue wy bedhet ærlica fadhra oc men biscop Knut aff Lyncopung, biscop Pæther aff Strengenæs, biscop Niels aff Westeraros, her Karl aff Toftom, her Steen Beyntssön, her Steen Boossön, her Thordh Bonda, her Algut Magnusson, her Philpus Karlsson, her Magnus Throttessøn, her Karl Öre, her Gozstaff Leksön, her Niels Boson oc her Beynt Stensson, riddara, Knut Beyntsson oc Jesse Laurensson awapn lada thera incigle til witnesbyrdh henges for thetta breff.

Datum Arbue anno Domini M°cd° secundo ipso die beati Georgii martyris.

Oversættelse

Jeg Nils Gustavsson, ridder, og jeg Birger Karlsson, som Ingrid, fornævnte hr. Nils' søster har til ægte, og jeg fornævnte Ingrid og jeg Kristine, fornævnte hr. Nils' søster, alle vi fornævnte vedkender med dette vort åbne brev om det efterskrevne gods, som er først i Finstad 2 markland jord og 3 jordstykker i Næsby og Tryggjasta på engene, som har ligget under Finstad, i Kärnbo sogn. I Værnasta 16 ørtugland jord. I Tryggjasta 2½ ørtugland jord, i Næsby 2½ ørtugland jord, i Betaby 2½ ørtugland jord og i Ekeby 2 ørtugland jord i samme sogn. I Svanasta 7 ørtugland jord og et halvt ørtugland jord i Torpe i Ärja sogn, i kirkebyen i Tun ved Sillen et halvt øresland jord i Selebo herred. I Finkarleby et halvt øresland jord, i Kvattunge et ørtugland jord i Taksunge sogn i Öknebo herred i Strängnes biskopsdømme. Dette forskrevne gods blev os tildømt på retssagen i Västerås, fordi hr. Knut Bosson og Bo Jonssons arvinger ikke kunne tilsikre eller give os det gods til fri rådighed, som var givet, skiftet og bebrevet os for dette forskrevne gods og ikke kunne holde os skadesløse, og ikke gjorde eller erstattede os den tilbagebetaling inden 6 uger, såsom fornævnte Bo Jonssons brev derom lyder. Da vedkender vi med dette vort åbne brev, at vi nu har solgt, overladt og afhændet alt det fornævnte gods med al dets tilliggender, intet undtaget af hvad det end er, fra os og vore arvinger og til vor nådige frue, dronning Margretes og hendes arvingers og efterkommeres besiddelse i alle måder således som vort brev, som vi har givet hende derpå, lyder og anviser. Og vi har givet, overdraget og overgivet hende det åbne brev med al rettighed, som vi af fornævnte Bo Jonsson havde på det foreskrevne gods og skifte, at hun kan ordne og styre det efter sin vilje og nytte.

Og vi vedkender os og vore arvinger til dette foreskrevne gods og til dette brev af foreskrevne Bo Jonsson eller til hans arvinger derom ingen rettighed eller fordring at have eller have skulle i nogen måde, fordi for os er alt dette foreskrevne gods og brev så fuldt og helt sket og gjort efter vores vilje, således at vi alle er fuldt og vel tilfredse.

Og til yderligere bevarelse af alle disse foreskrevne punkter, da har vi, de fornævnte Nils Gustavsson, Birger Karlsson, Ingrid og Kristine, ladet vore segl hænge under dette brev med vilje og viden, og vi har bedt hæderlige fædre og mænd, Biskop Knut af Linköping, biskop Peter af Strängnäs, biskop Niels af Västerås, hr. Karl af Toftum, hr. Steen Bengtsson, hr. Steen Bosson, hr. Thord Bonde, hr. Algot Magnusson, hr. Philip Karlsson, hr. Magnus Trottesson, hr. Karl Öre, hr. Gustav Lekson, hr. Niels Bosson og hr. Bengt Stensson, riddere, Knut Bengtsson og Jesse Laurentsson, væbnere, lade deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd.

Givet i Arboga det Herrens år 1402 på Skt. Georgius martyrs dag [23. april].