1402. 10. maj. Haag


Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, tilstår staden Stavern at indsætte fire af dens borgere til at forvalte stadens indtægter af afgifter, vejerbod, mål, fogediet i Skåne og forskellige hverv.

Tekst efter Schwartzenberg

Tekst

Voorrechten aan de stad Stavoren gegeven Den 10 May 1402 AElbrecht etc. doen cond allen luden, dat wy om liefde ende goide gunste wille, die wy hebben tot onser stede van Staveren, ende om die te bet in neringe ende in goide punten weder te brengen, hoir bevolen ende geoerloeft hebben, bevelen ende oirloven mit desen brive, dat sy vier goide Knapen van horen mede Poirteren setten, ende ordineren sullen, die onser voirscreven stede goide, alse excynse, die waghe, die mate, die voechdie op Schonen, dat boedambocht, dat stocgelt, dat scryfambocht, die scole, die dobbelscole, ende die baken verhueren, ende aen hun houden sullen, van onser ende onser stede wegen. Ende soe wes profyt ende nutscip dair of comen sal, sullen sy opbueren ende ontfaen, ende bi rade onser Capiteynen aldair, ende bi onsen Gerechte, die goide weder on onser stede orbair beliggen, om die dair mede te bevesten, dair des meest te doen sal wesen, ende ons of den ghenen, die wy dat bevelen sullen, dair of goide rekeninge ende bewisinge doen, soe wanneer sy des van ons, of van onser wegen, vermaent sullen worden. Dit sal gedueren tot onser wederseggen. In orconde etc. Gegeven jn den Hage op tienden dach in Meye, Anno M.CCCC ende twee. Register en Leenkamer van Holland.

Oversættelse

Albrecht o.s.v. kundgør for alle folk, at vi for kærligheden og den gode gunsts skyld, som vi nærer til vor stad Stavern og for igen at bringe den i næring/handel og til et tilfredsstillende resultat har befalet og tilladt og befaler og tillader med dette brev, at de skal sætte og udnævne 4 gode væbnere af deres medborgere, som skal forpagte og tage vare på vor førnævnte bys gods, nemlig accise, vægt, mål, fogediet i Skåne, retstjenerembedet, gabestok-afgiften, skriverembedet, selskaber/skoler, spillehuse og faklerne på vore og vore steders vegne, og hvad der kommer deraf af profit og gevinst, det skal de oppebære og modtage og efter råd fra vore høvedsmænd der og efter vor ret igen bringe godset i vores stads besiddelse for dermed at befæste den, hvor der er mest at gøre, og til os eller dem, som vi skal befale det, skal de aflægge regnskab og dokumentation, når som helst det bliver pålagt dem af os eller på vore vegne. Dette skal vare til vi ophæver det. Til vitterlighed etc. Givet i Haag på 10. dag i maj anno 1402.