1402. 14. maj. Berkhamstead


Notarialvidne om, at Filippa, kong Henrik 4. af Englands datter, med kongens samtykke har udset sig William Bourchier, ridder, Richard Derham, kongens kapellan, og John Peraunt, væbner og serjeant-at-arms, til på hendes vegne at afslutte ægteskabsforhandlingerne med Kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter A og Rymer:

Tekst

In dei nomine amen ♦ Per presens [publicum] instrumentum [c]untis appa[reat euidenter] quod anno ab incarnatione domini millesimo qu[adringentesimo secundo indictione decima] pontificatus sanctissim[i in Christo patris et domini nostri] domini Bonif[acii diuina prouidentia pape nono anno tertiodecimo et mensis maii die quartadecima coram serenissimo] in Christo principe et [domino nostro domino Henri]co dei gratia rege Anglie et F[ra]ncie et [domino] Hibernie [illustri ac] aliis non[nullis] no[bilibus et potentibus dominis et aliis uiris fide]dignis et [discre]tis [infranominat]is ♦ [Constituta] personal[iter] nobilis et egregia [domina] domina [Philippa prefati serenissimi principis domini Henrici regis predicti filia na]tura[lis] et legitima uolens ut dix[it ac mic]hi notar[io] et testibus infrascriptis manifes[te apparuit excellentissimo in Christo principi et domino domino Erico dei gratia re]gi Dacie Swecie et [Norwegie ac duci P]omeranie matrimonialiter co[pulari de cons]ensu [et uoluntate expressis prefati serenissimi principis et domini domini Henrici dei gratia] regis A[nglie et Francie et] domini Hibernie ill[ustris] patris [sui] ibidem [persona]liter existe[ntis adhibitis ad contrahendum matrimonium legitimum pro eadem domina] Ph[ilipp]a ac [uice et nomine suis cum prefato excellentissimo principe et domino domino Erico rege Dacie S]wecie [et Norwegie et] duce [Pomeranie supradicto certos procuratores infrascriptos omni meliori modo causa uia et forma quibus potuit facere et constituere de consensu expresso dicti serenissimi principis et domini domini Henrici regis Anglie et Francie et domini Hibernie patris sui predicti ut tunc apparuit manifeste dilectos sibi in Christo nobilem uirum dominum Willielmum Bourgcher militem camere nobilissimi et excellentissimi principis et domini domini Henrici dei gratia principis Wallie ac ducis Aquitanie Lancastrie et Cornubie et comitis Cestrie dicte domine Philippe fratris naturalis et legitimi magistrum Ricardum Derham in sacra theologia licentiatum aule scolarium dicti domini nostri regis Anglie in uniuersitate sua Cantabrigie magistrum et custodem ac dicti domini nostri regis Anglie capellanum et Iohannem Peraunt armigerum ac dicti domini nostri regis Anglie seruientem ad arma uirum litteratum coniunctim et diuisim et quemlibet illorum in solidum ita quod non sit melior conditio occupantis de consensu et assensu expressis dicti domini nostri regis Anglie et Francie et domini Hibernie patris sui expresse tunc adhibitis in hac parte ac omnia supra et infrascripta expresse tunc approbantis et auctorizantis[1] suos ordinauit fecit et constituit ordinat f<a>cit[2] et constituit procuratores et n]uncios speciales ♦ [Deditque et concessit dat et concedit prefata] nobilissima [et egregia domina domina] Philip[pa de consensu patris sui predicti predictis procurat]oribus suis [et cuilibet illorum diuisim et in solidum plenam et liberam potestatem et mandatum] speciale [pro ipsa domina Philippa constituente et eius nomine matrimonium] cum prefato [excellentissimo principe et domino domino Erico dei gratia rege Dacie Swetie et Norwegie ac duce Pomeranie per uerba de presenti mutuum consensum] ipsorum domini [r]egis E[rici regis Dacie et domine Philippe hinc inde de presenti exprimentia seu sponsalia per uerba de futuro mutuum ipsorum domini Erici regis Dacie et domine Philippe consensum hinc inde exprimentia[3] melioribus modis uerbis et formis quibus fieri poterit in hoc casu contra]hendum. ac ipsum e[xcellentissimum principem et dominum dominum Ericum regem Dacie Swetie et Norwegie ac ducem Pomeranie in dominum et maritum ipsius domine Philippe constituentis capiendum et in ipsum ut uerum dominum et maritum suum consentiendum et eundem in maritum suum legitimum capiendum et affidandum ceteraque omnia et singula faciendum exercendum et expediendum que in premissis uel aliquo premissorum aut circa ea necessaria fuerint uel quomodolibet oportuna etiam si mandatum in aliquo premissorum de sui natura magis de se exigerint speciale ♦ Promisit insuper prefata domina Philippa constituens de consensu et uoluntate expressis dicti serenissimi principis et domini nostri domini Henrici regis Anglie et Francie illustris patris sui ibidem personaliter existentis michi Dionisio notario publico infrascripto stipulanti et recipienti uice et nomine omnium et singulorum quorum interest intererit uel interesse poterit in futurum se ipsam dominam Philippam ratum firmum et stabile in perpetuum habituram totum et quicquid per dictos procuratores suos aut eorum aliquem actum gestum contractum siue procuratum fuerit in premissis uel aliquo premissorum sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et cautiones exposuit presentibus tunc ibidem prefato serenissimo principe et domino nostro domino Henrico rege Anglie et Francie illustri et excellentissimo principe et domino domino Henrico principe Wallie ac duce Aquitanie Lancastrie et Cornubie ac comite Cestrie Iohanne et Unfredo dicte domine Philippe constituentis fratribus naturalibus et legitimis ac reuerendo in Christo patre et domino domino Henrico dei gratia Lincolniensi episcopo dicti domini nostri regis Anglie fratre dominis Thoma comite Arundelie et Surie Edmundo comite Cantie et Thoma domino de] Moubray./ dominis [Thoma..........[4] et Thoma Erpyngham dicti domini nostri regis camerario et Roberto Corbet camere dicti domini nostri regis Anglie militibus] et uenerabili et discreto [uiro domino Nicholao Bubbewyth archidiacono Dorsetie in ecclesia Sarum dicti domini nostri regis secretario et Roberto Waterton dicti domini nostri regis camere armigero et aliis multis ♦ In quorum omnium premissorum testimonium nos Philippa filia dicti domini nostri domini Henrici regis Anglie et Francie et domini] Hibernie ill[ustris premissa omnia et singula per magistrum Dionisium de Lopham clericum publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium subscriptum subscribi] et publicar[i mandauimus et nichilominus pro maiori securitate] et firmitat[e omnium premissorum nos Philippa constituens antedicta sigillum dicti reuerendi in Christo patris domini Henrici dei gratia Lincolniensis episcopi predicti procuratorio nostro apponi procurauimus ♦ Et nos Henricus permissione diuina Lincolniensis episcopus supradictus ad personalem et specialem rogatum dicte nobilis et egregie domine domine Philippe constituentis sigillum nostrum fecimus hiis apponi ♦ Data et acta sunt hec in castro dicti domini Henrici principis Wallie ac ducis Aquitanie Lancastrie et Cornubie ac comitis Cestrie de Berkhamstede Lincolniensi diocese anno domini indictione pontificatu mense et die predictis presentibus testibus supranominatis ad premissa uocatis specialiter et rogatis ♦ Et ego Dionisius de Lopham clericus etcetera]

1. ac omnia supra et infrascripta expresse tunc approbantis et auctorizantis] tilf. under teksten med henvisningstegn A, cf. Rymer. 2. f<a>cit] fecit Rymer. 3. seu sponsalia per uerba de futuro mutuum ipsorum domini Erici regis Dacie et domine Philippe consensum hinc inde exprimentia] tilf. under teksten med henvisningstegn A, cf. Rymer. 4. .....] lakune på ca. 8 bogstaver i Rymer.

Oversættelse

I Guds navn amen. Lad det fremgå klart for alle ved nærværende offentlige instrument, at i det 1402. år fra Herrens kødeliggørelse, i 10. indiktion, i den allerhelligste i Kristus faders og herres pontifikats, vor herre Bonifacius 9., ved guddommeligt forsyn pave: i hans 13. år og i maj måneds 14. dag i nærvær af den i Kristus mest agtværdige fyrste og vor herre, hr. Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, hin berømte, og adskillige andre adelige og magtfulde herrer og andre svorne og glimrende mænd, som nedenfor nævnt, var den ædle og storartede frue, fru Filippa, førnævnte højtærede fyrste og herre Henrik, førnævnte konges, naturlige og lovformelige datter, personlig til stede og, som hun udtrykkelig tilkendegav og fremstod såvel for mig, notaren, som for de nedenfor skrevne vidner, villig til ægteskabelig at forbindes med den i Kristus særdeles fortræffelige fyrste og herre, hr. Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, hertug af Pommern, efter hendes berømte faders og sammesteds personlig nærværende førnævnte højtærede fyrstes og herres, hr. Henriks, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irlands udtrykkelige samtykke og velvilje, adspurgt for at indgå lovformeligt ægteskab ægteskab for samme fru Filippa og på hendes vegne og i hendes navn med fornævnte højtærede fyrste og herre hr. Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommern ovennævnt, har hun efter al bedste vis, tilsagn, fremgangsmåde og form, med hvilken man har kunnet udnævne og anordne, efter omtalte ærværdige fyrste og herre, hr. Henrik, konge af England og Frankrig og herre til Irlands udtrykkelige samtykke, hendes fader, sådan som han ved den lejlighed fremstod, ordineret, gjort og udnævnt, visse nedenfor nævnte befuldmægtigede, (nemlig) de for hende elskede i Kristus William Bourchier, ridder i den ædleste og mest højærværdige fyrste og herre, hr. Henrik, af Guds nåde prins af Wales og hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester, omtalte fru Filippas naturlige og lovformelige broders kammer, Richard Derham, licentiat i den hellige skrift, forstander og lærer ved førnævnte herre, vor konge af Englands lærdes kollegium ved dennes universitet i Cambridge og førnævnte vor hr. konge af Englands kapellan og John Peraunt, væbner og vor nævnte herre kongen af Englands serjeant-at-arms, en lærd mand; (og dette skal de kunne gøre) sammen og hver for sig, hvem som helst af dem fuldt og fast, således at der ikke kan være bedre vilkår for besiddelsestageren, ud fra omtalte vor herre konge af England og Frankrig og herre til Irland hendes faders da i denne sag udtrykkelig adspurgte samtykke og velvilje, idet denne (kongen) ved den lejlighed bemyndigede og godkendte alt det oven- og nedenfor skrevne, og (disse) ordinerer, gør og udnævner hun til sine befuldmægtigede og særlige udsendinge. Og førnævnte særdeles ædle og storartede frue, fru Filippa, gav og overdrog og giver og overdrager med sin førnævnte faders samtykke sine førnævnte befuldmægtigede og hvem som helst af dem, enkeltvis og samlet fuld og uindskrænket magt og særligt mandat til på vegne af opdragsgiveren, fru Filippa selv og i hendes navn, at indgå ægteskab med førnævnte storartede fyrste og herre, hr. Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommern, ved ord, som umiddelbart udtrykker hr. kong Erik, konge af Danmark og fru Filippas gensidige enighed på hver sin side eller til at indgå aftale om medgift ved ord, som i fremtiden udtrykker samme hr. Eriks, konge af Danmark, og fru Filippas gensidige enighed på hver sin side efter de bedste fremgangsmåder, erklæringer og retningslinjer, det kan lade sig gøre i denne sag, og til at tage selv samme storartede fyrste og herre, hr. Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommern, til herre og ægtemand for opdragsgiveren Filippa og give samtykke til denne som til en sand ægtemand og herre og tage den samme til og bekræfte som hendes lovformelige ægtemand; og til at gøre, udføre og forhandle alt andet, som med hensyn til det foregående eller noget heraf eller i forbindelse hermed vil være nødvendigt eller på nogen måde belejligt, også hvis sådanne sager i højere grad ud fra sin natur skulle kræve et mere fortroligt mandat i noget angående det foregående. Herudover lovede førnævnte fru Filippa, opdraggiveren, efter udtrykkelig samtykke og velvilje fra omtalte højvelbårne fyrste og herre, vor herre Henrik, konge af England og Frankrig, hendes berømte far, personligt til stede sammesteds, over for mig, Dennis, nedenskrevne offentlige notar, der på vegne af alle og enhver og i alle enhvers navn, hvem der har haft, vil få og har interesse i sagen lader nedskrive og hører, at hun selv, fru Filippa, vil anse hvad som helst, som er blevet handlet, bedrevet, indgået kontrakt om eller besørget af hendes omtalte befuldmægtigede eller en af dem, for ratificeret og vedholdende i evighed med hensyn til det foregående eller noget heraf under hypotek og forpligtelse over for alle sine gode nuværende og kommende, og hun stillede garantier for de da sammesteds nærværende: førnævnte højvelbårne fyrste og herre, hr. Henrik, konge af England og Frankrig, den glimrende og særdeles fremragende fyrste og herre, hr. Henrik, prins af Wales og hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve til Chester, John og Unfred, omtalte fru Filippas, opdraggiverens, naturlige og lovformelige brødre og den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Henrik, af Guds nåde biskop af Lincoln, vor herre kongen af Englands broder, Thomas, greve af Arundel og Surrey, Edmund, greve af Kent og Thomas herre til Moubray, herrerne Thomas .....1) og Thomas Erpingham, omtalte vor herre kongens klerk og Robert Corbert, riddere i vor nævnte herre kongen af Englands skatkammer og den ærværdige og omsigtsfulde mand, hr. Nicholas Bubwith, ærkedegn for Dorset i Salisbury kirke, vor omtalte hr. kongens sekretær, og Robert Waterton, vor omtalte hr. kongens væbner i skatkammeret og mange andre. Til vidnesbyrd om alle disse foregående ting har vi Filippa, datter af omtalte herre, vor herre Henrik, konge af England og berømt herre til Irland, befalet, at alt dette i alle enkeltheder skulle publiceres og underskrives af magister Dennis de Lopham, offentlig klerk og nedenfor skrevet notar ved apostolisk og kejserlig myndighed; ikke desto mindre har vi, førnævnte Filippa, opdraggiveren, til større sikkerhed og fasthed for alle de forudgående ting sørget for, at seglet tilhørende nævnte ærværdige fader i Kristus, hr. Henrik, førnævnte biskop af Lincoln, er blevet tilføjet vort instrument. Og vi Henrik, ved guddommelig tilladelse ovennævnte biskop af Lincoln, har på personlig og særlig opfordring af fruen, fru Filippa, opdragsgiveren, sørget for at vor segl blev tilføjet nærværende. Givet og forhandlet i Berkhamstead slot tilhørende nævnte hr. Henrik, prins af Wales og hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve til Chester i Lincoln stift i det Herrens år, indiktion, pavedømme, måned og dag som ovennævnt med de ovennævnte som vidner, særligt hidkaldt som garanter til det forudgående. Og jeg Dennis de Lopham, klerk o.s.v.