1402. 24. maj. Skovby herredsting


Tingsvidne af Skovby herredsting om, at de to gårde i Tofte, som Esbern Tordsen besad til sin død og hans arvinger efter ham, nu tilhører Gerhard Pedersen Snike.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus Petrus Rööth aduocatus in Skowby här<adh>[1] , Iohannes de Skowby, Nicholaus de Mäthälby, ecclesiarum rectores, Thydericus Halsten, miles, Otto Rantzou, Lydeka Skinkäll, Iacob Smith, Iohannes Eggysson, armigeri, et Suno Pethersson salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi, præsentes et futuri, nos sub anno domini m.cd secundo, proxima feria quarta post dominicam sanctæ trinitatis in placito Skowbyheradh præsentes fuisse, uidisse, pariter audisse, quod lator[2] præsentium Gerardus Petri, dictus Snikä, in placito dicto Skobyhäradt coram nobis et aliis pluribus fidedignis personaliter constitutus, ipso die placitali plenum et sufficiens testimonium per octo uiros idoneos et discretos, uidelicet Iacobum Muuss, Petrum Nielsson, dictum Ewerth, Iacobum Lång de Lundha, Andream Iönsson de Thothorp, Mathiam Petri de Sersleff, Nicholaum Päthersson dhe[3] Swensstorp, Nicholaum Åwesson de Syndersä et Mathiam Pethersson de Höthed, legaliter habuit et produxit, illo die nullo huic testimonio placitali in contrarium reclamanti[4] , quod placitum fuit in uulgari dictum vethermälingzting, <.....>[5] illorum prædictorum, uidelicet Gerardi Finkä et dominæ Elene, qui hoc unanimiter testabantur uerborum sub hac forma, quod duæ curiæ in prouincia Skowby häradh in parochia Schowby in willa Toffta sitæ, in quarum una pro<nunc>[6] quidam Petrus Iønisson residet, in secunda uero <curi>a[7] lilla Lassä, quas curias discretus uir Esbernus Thordsson, pie memoriæ, in sua libera possessione usque ad mortem habuit, et sui ueri hæredes post ipsum iure hæreditario possidebant, iam uero eædem præfatæ curiæ cum singulis earum adiacentiis latori præsentium Gerardo Snikä tam ex parte heredum quam <ex titulo>[8] emptionis et nulli alteri rite pertinent possidendas. ♦ Quod sic fieri uidimus et audiuimus, in uerbo ueritatis protesta<mur>[9] sigillis nostris præsentem paginam firmiter roboran<tes>[10] . ♦ Datum anno, die et loco supradictis.

1. här<adh>] här Aa. 2. lator] således opr. Aa, men rettet til latori . 3. dhe] = de. 4. reclamanti] reclamantis Aa. 5. <.....>] et større stykke oversprunget i Aa. 6. pro<nunc>] promittit Aa. 7. <curi>a] uilla Aa. 8. <ex titulo>] mgl. Aa. 9. protesta<mur>] protestantis Aa. 10. roboran<tes>] roborandam Aa.

Oversættelse

Peder Rød, foged i Skovby herred, Jens i Skovby, Niels i Melby, sognepræster, Didrik Heest, ridder, Otto Rantzau, Lydeke Skinkel, Jakob Smed, Jens Eggesen, væbnere, og Sune Pedersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi i det Herrens år 1402 nærmeste onsdag efter sankt Trinitatis søndag var til stede på Skovby herredsting, så (og) i lige måde hørte, at nærværende brevviser Gerhard Pedersen, kaldet Snike, personligt til stede for os og flere andre troværdige mænd på nævnte Skovby herredsting, på selve tingdagen på lovformelig vis fik og fremførte fuldstændigt og fyldestgørende vidnesbyrd gennem otte egnede og gode mænd, nemlig Jakob Mus, Peder Nielsen, kaldet Evert, Jakob Lang af Lunde, Anders Jensen af Toderup, Mads Pedersen af Særslev, Niels Pedersen af Svenstrup, Niels Ovesen af Søndersø og Mads Pedersen af Høved, idet ingen den dag gjorde indsigelse i modstrid med dette tingsvidne, hvilket ting på folkesproget kaldets vedermålsting,.....[A] af de fornævnte, nemlig Gerhard Finke og fru Ellen, som endrægtigt bevidnede dette under denne ordlyd, at de to gårde i Skovby herred i Skovby sogn i landsbyen Tofte, hvoraf nu en Peder Jensen bebor den ene, men lille Lasse den anden gård, hvilke gårde den gode mand Esbern Tordsen, from ihukommelse, havde i sin ukærede besiddelse til sin død, og hans rette arvinger besad efter ham ifølge arveretten, men nu tilhører samme fornævnte gårde sammen med hver enkelt af deres tilliggender nærværende brevviser, Gerhard Snike, såvel på arvingernes vegne som ifølge købs adkomst, og ingen anden, at besidde retmæssigt. At vi har set og hørt dette ske således, erklærer vi i sandhedens navn, idet vi urokkeligt bestyrker dette brev med vore segl. Givet ovennævnte år, dag og sted.

A. på dette sted en større overspringelse i afskriften.