1402. 23. juni. Sølvesborg


Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik meth gudz nadhe Danmarks. Swerikes Norghes Wendes. oc godes konung oc hertich i Pomaran ok wy Margreta meth samme nadh. Waldemars Dane konungx dotter. kennes thet meth thettæ wort opne breff/ at wy meth ia. oc goth wilia/ oc beradhen hugh. haue wpladet/ solt scøt oc afhent. til ewerdhelich eyæ abboten oc conuent i Scowkloster/ i Syeland/ swo megit gotz som wy haue oc eyæ i thene wor by. Tywelse\ liggende i Thytheberghx hereth/ meth al thes fornempde gotzes tilliggilse/ suo som ær ager oc æng scow oc fischewatn møller møllestæther fægang ødhe oc bygt. waat oc thyurt rørende oc vrørende engte vndentaget/ e/ huat thet helst heder eller ær/ ♦ Oc for alt thettæ forscreffne gotz. kennes wy at oss oc wore arwinge/ oc efterkommere/ ær swo fullelicæ fult oc alt fore scheet oc giort/ aff fornempde abboten oc kloster. i annet iordha gotz\ swosom ær suo megit gotz/ oc æghendom som then fornempde her abbot oc kloster hafdhe oc ate pa Gabnø. meth al thes tilliggilse. engte vnden taget .e. hwat thet helst heder eller ær som fore ær sacht/ et frwer closter pa then forscreffne Gabnø at bygge oc funderæ for thet frwer kloster som sculde haue waret bygt. oc funderet i Glatsaxa/ efter thy som pauen hauer vnt oc sit loff til giuet oc stadhfest/ at man ma annen closters stadh oc gotz giue for thet forscreffne Glatsaxa. meth thes tilliggilse i Scone liggende\ ♦ Oc thy kennes wy oss oc wore arwinge/ engen ræt eller til talen. til thettæ forscreffne gotz i Tywelse i nokra mata at haue eller haue scule ♦ Oc binde wy oss oc wore arwinge oc efterkommara til at frii oc hemla. oc ordh grant at gøre fornempde her abbot oc conuent/ oc there efterkommere. oc Scowkloster thettæ forscreffne gotz som wy ate i Tywelse som fore ær sacht. meth thes tilliggelse. vgencallelicæ for hwers mans atalen som thet meth ræte wppa tala kan. with fornempde her abbot oc conuent. oc there efterkommere/ oc with fornempde Scowkloster ewerdhelicæ at ware oc bliue ♦ Item finnes nokra breff ludende. pa thette forscreffne gotz. som wy ate i Tywelse som fore ær sacht/ som oss oc wore arwinge oc efterkommere arørende æræ the breff scule fornempde her abbot oc conuent oc there efterkommara. oc Scowkloster til gagn og til godhe komme/ oc engen stedh til scadha eller hinder i nokra mada. ♦ Item til thettæ forscreffne iordha gotz i Tywelse. som wy nw fornempde her abbot conuent oc til fornempde Scowcloster for thettæ forscreffne gotz som the ate i Gabnø. haue giuet som fore ær sacht. tha haue wy nw æn ther til giuet thøm thet opne breff qwit oc løst/ som the wor fornempde drotning Margretes fadher konung Waldemar hues siel gudh haue giuet hafdhe pa halff thridhiæ sin tiwghe lødich mark lødicht sølff kolnisch wicht oc thre lester korn/ som thet fornempde Scowcloster hanom oc oss. oc ware arwinge oc efterkommere/ i manghe aar sculde haue giuet/ ♦ Oc thy hauer thettæ fornempde closter som pa thenne fornempde Gabnø scal bygges thes the bedhre oc mere ræt til thet fornempde gotz oc æghendom i Gabnø at wy suo megit ther fore haue giuet som fore ær sacht/ ♦ Ok til mere bewaring at alle thisse forscreffne stycke. suo stadheghe faste oc vbrydelicæ bliue oc haldes scule i alle made som her fore screuet star ewerdhelicæ/ tha haue wy fornempde konung Erik oc drotning Margreta wore incigle meth wilie oc witscap ladet henges for thettæ breff/ ♦ Oc til witnesbyrdh erliche fadhres ærchebiscop Iæcops aff Lund biscop Pædhers aff Roskilde oc begges there capitels incigle her Anders Iæcopsøns her Ienes Dwes her Iohan Olefsøns her Anders Olefsøns aff Nesby her Pædher Basses her Pædher Finkenows oc her Ienes Falcs incigle ♦ Datum in castro Syluesborgh anno domini millesimo c d° secundo uigilia natiuitatis beati Iohannis baptiste.

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges konge, de venders og goters samt hertug i Pommeren, og vi Margrete, af samme nåde Valdemar Danekonges datter, bekender med dette vort åbne brev, at vi med vort jaord og vor gode vilje samt velovervejet hu har opladt, solgt og skødet til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster på Sjælland og afhændet dem til evindelig besiddelse så meget gods, som vi har og besidder i vor landsby Tyvelse i Tybjerg herred med alle det nævnte gods' tilliggender, nemlig ager, eng, skov, fiskevand, møller og møllesteder, græsgange, øde og bebygget, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse hvad det end kaldes eller er. Vi bekender, at vi og vore arvinger og efterkommere er blevet fuldkomment fyldstgjort og har fået fuld betaling for alt dette føromtalte gods af fornævnte abbed og kloster med andet jordegods, nemlig så meget gods og besiddelse, som fornævnte hr. abbed og kloster havde og besad på Gavnø med alt dets tilliggende uden undtagelse, hvad det så end kaldes eller er som før nævnt, for at bygge og grundlægge et nonnekloster på føromtalte Gavnø i stedet for det nonnekloster, der skulle have været bygget i Gladsax, eftersom paven har tilladt og givet sit minde til samt stadfæstet, at man må vælge andet sted for klostret og give andet gods i stedet for det føromtalte Gladsax i Skåne med dets tilliggender. Derfor bekender vi og vore arvinger ikke at have nogen ret til eller krav på dette føromtalte gods i Tyvelse og ikke på nogen måde vil kunne få det. Derfor forpligter vi os og vore arvinger til at fri og hjemle og skadesløsholde fornævnte hr. abbed og deres efterfølgere samt klostersamfundet i Skovkloster dette føromtalte gods, som vi ejede i Tyvelse som nævnt ovenfor med dets tilliggender uigenkaldeligt for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå, at det skal forblive evigt hos fornævnte hr. abbed og klostersamfund samt deres efterfølgere. Hvis der findes breve, der lyder på det føromtalte gods, som vi besad i Tyvelse som før nævnt, der vedkommer os, vore arvinger og efterkommere, så skal disse breve komme fornævnte hr. abbed og klostersamfund i Skovkloster samt deres efterfølgere til gavn og gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Fremdeles har vi ved siden af dette føromtalte jordegods i Tyvelse, som vi nu har givet til fornævnte hr. abbed og klostersamfund samt til Skovkloster, for det føromtalte gods, som de besad på Gavnø, desuden givet dem det åbne brev, som de havde givet fornævnte dronning Margretes fader kong Valdemar - Gud være hans sjæl nådig - på 50 lødige mark i lødigt sølv efter kølnsk vægt og tre læster korn, hvilket fornævnte Skovkloster i mange år skulle have givet ham og os samt vore arvinger og efterkommere. Derfor har det nævnte kloster, der skal bygges på Gavnø, så meget desto større ret til fornævnte gods og besiddelse på Gavnø, eftersom vi har givet så meget derfor som før nævnt. Til større bekræftelse på, at disse punkter skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og til evig tid overholdes i alle henseender som foran skrevet, har vi fornævnte kong Erik og dronning Margrete med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd har de ærlige fædre, ærkebiskop Jacob af Lund og biskop Peder af Roskilde samt begge kapitler, hr. Anders Olufsen af Næsby, hr. Peder Basse, hr. Peder Finkekow og hr. Jens Falk hængt deres segl herunder. Givet på Sølvesborg slot i det Herrens år 1402 dagen inden sankt Johannes Døbers fødselsdag.