1402. 28. juni. S. Pietro i Rom


Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer biskop Bo af Århus for betaling af resten af hans servispenge.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis (et singulis presentes)[1] litteras inspecturis Conradus (miseratione diuina archiepiscopus Nicosiensis domini pape camerarius) salutem (in domino) ♦ Uniuersitati (uestre notum facimus per presentes) quod reuerendus in Christo pater dominus Boecius dei gracia episcopus Arusiensis in regno Dacie pro complemento finalis solucionis sui communis seruicii in quo camere (apostolice sub certis penis et sentenciis ratione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus)[2] uigintiunum florenos auri de camera nobis et pro complemento finalis solucionis suorum quatuor minutorum seruiciorum (consuetorum debitorum pro familiaribus et officialibus dicti domini nostri pape in quibus similiter extitit obligatus)[3] sex similes florenos clericis apostolice camere (predicte proprio eorum et aliorum familiarium et officialium dicti domini nostri pape nomine recipientibus)[4] per manus honorabilis uiri domini Eskilli Ione canonici dicte ecclesie Arusiensis die date presencium solui fecit realiter (et cum effectu)[5] ♦ De quibus (sic datis et solutis dictum dominum Boecium episcopum eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presentium) quitamus (absoluimus et etiam liberamus) ipsumque (ab excommunicationis sententia quam incurrit propter moram solutionis huiusmodi dictorum communis et quatuor minutorum seruitorum non facte termino constituto et a reatu periurii et aliis penis et sententiis quas propterea incurrit tenore presentium absoluimus et reddimus absolutum) secum (super irregularitate si quam propterea incurrit se diuinis officiis immiscendo non tamen in contemptum clauium misericorditer dispensantes) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri camerariatus officii iussimus appensione muniri) ♦ Datum Rome (apud sanctum Petrum sub) anno domini millesimo quadringentesimo secundo indictione x die uicesimaoctaua mensis iunii anno terciodecimo.

1. Uniuersis (et singulis presentes)] Uniuersis etcetera Conradus etcetera salutem etcetera uniuersitati etcetera Aa. 2. camere (apostolice sub certis penis et sentenciis ratione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus)] camere etcetera Aa. 3. seruiciorum (consuetorum debitorum pro familiaribus et officialibus dicti domini nostri pape in quibus similiter extitit obligatus)] seruiciorum etcetera Aa. 4. camere (predicte proprio eorum et aliorum familiarium et officialium dicti domini nostri pape nomine recipientibus)] camere etcetera Aa. 5. realiter (et cum effectu)] realiter etcetera De quibus etcetera quitamus etcetera ipsumque etcetera secum etcetera In quorum etcetera Datum Rome etcetera Aa.

Oversættelse

Conradus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Nicosia, hr. pavens kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for Eder alle, at den ærværdige fader i Kristus hr. Bo, af Guds nåde biskop af Århus i Danmarks rige, dags dato ved den hæderværdige mand hr. Eskil Jonsen, kannik ved nævnte kirke i Århus, virkeligt og virkningsfuldt har ladet indbetale 21 kammerfloriner i guld til os som rest- og slutbetaling af sit servitium commune, som han virkeligt på grund af sin nævnte kirke skyldte det apostoliske kammer under visse straffe og domme, og at han som rest- og slutbetaling af sine fire sædvanlige servitia minuta, skyldige til nævnte vor herre pavens husstand og tjenerskab, som han på samme måde skyldte, har indbetalt 6 lignende floriner til fornævnte apostoliske kammers klerke, der modtog dem på egne vegne og for de andre af nævnte vor herre pavens husstand og tjenerskab. Vi kvitterer, løser og frigør med dette brev ligeledes nævnte hr. biskop Bo og hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte kirke for de således givne og indbetalte beløb og løser og anser ham med dette brev for løst for den bandlysningsdom, som han pådrog sig på grund af udsættelsen med denne betaling af nævnte servitium commune og de fire servitia minuta, der ikke var sket til den fastsatte termin, og fra retslig forfølgelse for mened og andre straffe og domme, som han pådrog sig på grund heraf, og vi giver ham barmhjertigt dispensation for den irregularitet, som han har pådraget sig på grund heraf ved at deltage i gudstjenester, dog ikke til foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at lade dette brev udfærdige og bestyrke ved at hænge vort kammermesterembeds segl under. Givet ved S. Pietro i Rom i det Herrens år 1402 i den tiende indiktion den 28. juni i det trettende år.