[Omkr. 1402. 28. juni].


Kong Henrik 4. af England takker dronning Margrete for det brev, som Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, har afleveret, hvori dronningen foreslår to kongelige ægteskaber og en evig alliance mellem deres riger og han bebuder, at han vil sende sine egne udsendinge til hende med fuldmagt til at forhandle på sine vegne.

Tekst efter Aa

Tekst

Henricus etcetera inclite ac preclare principi Margarete. eadem gracia Waldemari Danorum regis filie consanguinee nostre carissime/ salutem et continue prosperitatis augmentum. ♦ Serenitatis uestre litteris quas nobis honorabilis uir magister P[etrus] L[ukke][1] archidiaconus Roskildensis clericus uester et nuncius presentauit inspectis/ atque credencia per easdem litteras eidem nuncio uestro conmissa per nos et consilium nostrum hillariter exaudita. concepimus ex ipsius relatu sinceritatis <a>ffectum[2] quem geritis ut non solum per matrimonii geminati dulc<e>dinem[3] . uerum eciam per solide amicicie et perpetue alligancie fedus inuicem astringamur/ ♦ De quo reuera serenissima princeps et domina/ tanto maiores uobis[4] uberiores graciarum acciones exsoluimus\ quanto magis de puritate cordis non aspersi cupidine/ quemadmodum ipsius nuncii uestri patenter habet assercio/ sic oblatum credimus processisse/ ♦ Ut autem tantum negocium pro nostrorum hincinde regnorum inmenso comodo/ complacencia et quiete prosperius et celerius/ ad felicis expedicionis perducatur effectum/ habentes hoc ipsum in desideriis quod ipsa serenitas uestra desiderat quibuscumque aliis oblacionibus quasi obliuioni relictis/ aliquos de nostris super uotorum nostrorum in hac parte continencia plenius informatos ac sufficienti potestate munitos in comitiua predicti nuncii uestri censuimus ilico destinare/ quos cum ad uestram proinde presenciam accesserint/ nostri quesumus honoris et dileccionis intuitu fauorabiliter et benigne tractare uelitis/ ac una cum uestre uoluntatis et intencionis expressione finali/ absque more dispendio remittere feliciter expeditos/ ♦ Datum etcetera.

1. P[etrus] L[ukke]] P L Aa. 2. <a>ffectum] effectum Aa. 3. dulc<e>dinem] med e forskrevet A. 4. uobis] med o tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Henrik og så videre til den navnkundige og strålende fyrstinde, Margrete, af samme nåde danernes kong Valdemars datter, vor allerkæreste slægtning med hilsen og fortsat velstands forøgelse. Efter læsningen af jeres højheds brev, som den ærværdige mand, magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, jeres klerk og budbringer, havde præsenteret for os, og efter akkreditiv var blevet givet den samme jeres budbringer gennem det samme brev og med glæde påhørt af os og vores råd, fik vi på grund af skrivelsen af denne oprigtighedens skrivelse den intention, som I har næret, at vi skulle forbindes gensidigt ikke blot gennem det dobbelte ægteskabs velbehagelighed, men også gennem en pagt om solidt venskab og evig alliance. Om dette, højstærede fyrstinde og frue, giver vi så meget desto større og overstrømmende taksigelser, desto mere vi tror, at det er fremkommet ud fra det hjertets renhed, som ikke er bestænket med begær på den måde, som selve jeres budbringers forsikring således har fremvist. For at så stort et forehavende kan gennemføres heldigere og hurtigere til en lykkelig sendefærds udfald for vores rigers umådelige fordel, glæde og sikkerhed, og idet vi ønsker det samme, som jeres højhed ønsker, da alle øvrige forslag så at sige er overladt til glemslen, har vi besluttet straks at vælge nogle af vore, der er rigeligt informeret om indholdet af vore ønsker i denne sag og udstyreret med rigelig fuldmagt, til følge for jeres førnævnte budbringer. Når disse er nået frem til jeres nærvær, beder vi jer af hensyn til vores ære og hengivenhed, om I vil behandle dem velvilligt og nådigt og sende dem tilbage lykkeligt uhindret af forsinkelse med jeres viljes og sindelags endelige udtryk. Givet og så videre.