1402. 29. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. reserverer et beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Slesvig har overdragelsesretten, for Wibert Nicolai fra Lunden, gejstlig i Bremen stift.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 50

Tekst

Bonifacius etcetera dilecto filio Wiberto Nicolai[1] de Lunden clerico Bremensis diocesis salutem etcetera. ♦ Uite ac morum (---) liberales/ ♦ Uolentes itaque tibi premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem/ beneficium ecclesiasticum cum cura uel sine cura cuius fructus redditus et prouentus si cum cura uigintiquinque si uero sine cura fuerit decem et octo marcharum argenti secundum taxacionem decime ualorem annuum non excedant ad uenerabilis fratris nostri ..[2] episcopi Sleswicensis et dilectorum filiorum ..[3] prepositi ..[4] decani ..[5] cantoris ..[6] thesaurarii ..[7] scolastici ..[8] archidiaconi et capituli singulorumque canonicorum et personarum ecclesie Sleswicensis collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem communiter uel diuisim pertinens dummodo canonicatus et prebenda ecclesie cathedralis non existat si quod uacat ad presens uel cum uacauerit quod tu per te uel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spacium postquam tibi uel eidem procuratori uacacio illius innotuerit duxeris acceptandum conferendum tibi post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni apostolice reseruamus districcius inhibentes eisdem episcopo preposito decano cantori thesaurario scolastico archidiacono capitulo canonicis et personis ne de huiusmodi beneficio interim eciam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod tu uel procurator predictus illud nolueritis acceptare disponere quoquo modo presumant ac decernentes exnunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari/ non obstantibus si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de huiusmodi uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales uel generales apostolice sedis uel legatorum eius litteras (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi beneficia expectantibus in huiusmodi beneficii assecucione te uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium generari/ aut si prefatis episcopo preposito decano cantori thesaurario scolastico archidiacono canonicis et personis uel quibusuis (---) quodque de huiusmodi uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis[9] aliam (---) et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis / ♦ Nulli ergo (---) constitutionis et uoluntatis infringere (---). ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum tercio kalendas iulii anno terciodecimo/

1. Nicolai] tilf. i marg. Aa. 2. ..] = Iohannis. 3. ..] = Henrici. 4. ..] der fandtes ingen dekan i Slesvig. 5. ..] = Nicolai. 6. ..] = Nicolai. 7. ..] = ?. 8. ..] = Conradi. 9. quamuis] herefter overstreget di Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn Wibert Nicolai fra Lunden, gejstlige i Bremen stift, hilsen o. s. v. Dit sædelige liv, (---)1) gavmildhed. Da vi derfor ønsker at vise Dig særlig nåde i betragtning af Dine fornævnte fortjenester, reserverer vi for apostolisk rådighed et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger 25 mark sølv i årlig værdi, hvis det er med sjælesorg, men 18, hvis det er uden, ifølge tiendeangivelsen, til hvilket beneficiun vor ærværdige broder (Jens), biskop af Slesvig, og vore elskede sønner (Henrik), provst, .. dekan, (Niels), kantor, (Niels), skatmester, .. skolemester, (Konrad), ærkedegn, og kapitlet og hver enkelt kannik og præst ved kirken i Slesvig i fællesskab eller hver for sig har overdragelses-, provisions-, præsentations- eller al anden rådighedsret, når blot det ikke er et kanonikat og en præbende ved domkirken, hvis et sådant for tiden er ledigt, eller når det bliver ledigt, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dets ledighed, beslutter at godtage det, at overdrage Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt samme biskop, provst, dekan, kantor, skatmester, skolemester, ærkedegn, kapitel, kanniker og præster at driste sig til også i tiden før samme godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om dette beneficium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage det. Og vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om (---)1). Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed til at opnå dette beneficium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier; (vor reservering gælder endvidere), uanset om fornævnte biskop, provst, dekan, kantor, skatmester, skolemester, ærkedegn, kanniker og præster eller hvilke som helst (---)1), og at dette eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af enhver art, (---)1) særlig omtale sted. Intet menneske (---)1) viljesbrev eller dumdristigt (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 29. juni i vort (pontifikats) trettende år.