1402. 27. september. Falsterbo


Henrik Westhof, borgmester i Lübeck, og Jakob Jerchow, borger og lybsk foged i Falsterbo, anmoder borgmestre og rådmænd i Reval om at hjælpe Johan v. Hachede med at få det gods udleveret, som hans broder Reimer, der druknede ved Bornholm, havde efterladt sig hos Arnold Sassenberg, rådmand i Reval.

Tekst efter Aa

Tekst

Circumspectis et discretis uiris dominis proconsulibus et consulibus Reualiensibus amicis nostris dilectis Hinricus Westhoff proconsul et Iacobus Yerchow ciuis et pronunc aduocatus Lubicensis in Valsterbode quicquid poterimus dilectionis et amoris ♦ Discrecionibus uestris presentibus innotescat quod constituti coram nobis in Valsterbode Iohannes de Hachede presencium exhibitor/ et Heyno de Hachede frater suus nobis exposuerunt qualiter quidam Reymarus de Hachede frater eorum anno proxime elapso in autumpno in mari circa Bornholmis submersus existat et quod quedam bona hereditaria apud dominum Arnoldum Saffenberge coconsularem uestrum. reliquerit/ que ad ipsos iure hereditario sunt deuoluta ♦ Et quia prescriptus Heyno consecucioni sue porcionis dictorum bonorum personaliter interesse nequeat meliori modo quo de iure potuit fecit constituit et ordinauit prescriptum Iohannem fratrem suum in suum uerum legitimum et plenipotentem procuratorem ac nuncium specialem dans et concedens eidem plenam et liberam potestatem ac mandatum speciale ad monendum et subleuandum a domino Arnoldo Saffenberge prescripto/ omnia et singula bona. que eidem Heynoni occasione mortis prescripti sui fratris competere dinoscuntur/ et generaliter omnia et singula faciendi et dimittendi que ipsemet constituens efficere posset. si personaliter interesset et que in premissis necessaria fuerint seu quo<modo>libet[1] oportuna gratum et ratum habiturus quicquid per an<te>dictum[2] procuratorem actum siue dimissum fuerit in premissis ♦ Idcirco dilectionibus uestris amicabiliter supplicamus quatinus iusticie et nostre peticionis intuitu antedictum Iohannem procuratorem in extorsione et expedita consecucione predictorum bonorum. mediante iusticia promouere uelitis cum iusticia et dirigere in effectu/ ♦ Datum anno domini. mccccii feria quarta ante festum beati Michaelis archangeli nostris sub sigillis presentibus in testimonium premissorum tergotenus impressis.

1. quo<modo>libet] quolibet Aa. 2. an<te>dictum] andictum Aa.

Oversættelse

Henrik Westhof, borgmester, og Jakob Jerchow, borger og dengang lybsk foged i Falsterbo, til de omsigtsfulde og gode mænd de herrer borgmestre og rådmænd i Reval, vore elskede venner, al hengivenhed og kærlighed efter evne. Det skal være vitterligt for Eder, gode mænd, med dette brev, at Johan v. Hachede, nærværende brevviser, og Heine v. Hachede, hans broder, fremstod for os i Falsterbo og forklarede os, hvorledes en Reimer v. Hachede, deres broder, sidst forbigangne år om efteråret druknede i havet ved Bornholm, og at han efterlod noget arvegods hos hr. Arnold Sassenberg, Eders medrådmand, som er tilfaldet dem ifølge arveretten. Og eftersom fornævnte Heine ikke personligt kan deltage i opnåelsen af sin lod i nævnte gods, har han på bedst mulig måde efter retten gjort, indsat og bestemt sin fornævnte broder Johan til sin rette, lovformelige og bemyndigede befuldmægtigede og særlige udsending, idet han giver og tilstår samme fuld og fri myndighed og særlig befaling til at minde om og oppebære alt det gods for fornævnte hr. Arnold Sassenberg, som vides at tilkomme samme Heine med anledning i sin fornævnte broders død, og i almindelighed til at gøre og undlade at gøre alt, hvad han selv nærværende ville kunne udvirke, hvis han personligt deltog, og som måtte være nødvendigt eller på enhver måde gunstigt angående det fornævnte, idet han vil anerkende og godkende alt, hvad der måtte blive handlet eller undladt at blive handlet angående det fornævnte af samme befuldmægtigede. derfor bønfalder vi Eder, elskede herrer, venskabeligt, at I i betragtning af retfærdigheden og vor ansøgning ad retfærdighedens vej vil befordre med retfærdighed og virkningsfuldt lede fornævnte befuldmægtigede Johan angående fravristningen og ufortøvet opnåelse af det fornævnte gods. Givet i det Herrens år 1402 torsdagen før ærkeenglen sankt Michaels dag under vore segl, der er påtrykt bagsiden af dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte.