[1402. 3. november]. Borgen Helsingborg


Dronning Margrete takker kong Henrik 4. af England for den velvilje, hvormed hendes og kong Eriks udsending magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, er blevet modtaget.

Tekst efter A

Tekst

Inuictissimo principi ac domino domino Henrico dei gracia regi Anglie illustrissimo et domino Hiebernie fratri nostro carissimo Margareta eadem gracia Waldemari Danorum regis filia salutem et uotiue prosperitatis continuum in domino augmentum ♦ G[loriosi]ssi[me][1] princeps ♦ Pro multiplicibus uestris benefactis[2] fauoris et dilectionis intersigniis nobis ac nostris multipharie exhibitis et specialiter pro eo quod magistrum Petrum L{ue}cke archidiaconum Roskildensem. dilectum carissimi filii nostri regis Erici et nostrum seruitorem et nuncium/ dum iam nouissime penes uestram preclaram presenciam erat. honorifice excepistis. et regali munificencia ditastis necno[n ....][3] amicabilibus et[4] caritatiuis litteris uestris et munere nobis iam missis de quibus omnibus nos. uestram sinceram dilectionem [regiam] commendare non sufficientes sibi graciarum intimas exsoluimus acciones. ♦ Uerum. princeps serenissime si que dig[nita]te[5] ..... grata et accepta. partibus forent in istis de quibus sibi poterimus complacere ea nobis iugiter dem[an]data[6] ..... pro summo desiderio et gratitudine nostre mentis/ ♦ Ceterum in negociis et tractatibus per prescriptum magistrum [Petru]m [L{ue}]cke et Iohannem Parant. inter uos. et prescriptum filium nostrum. ac regna uestra utrimque iam pridem loqutis et habitis [.....][7] dimus ex parte sua uel suorum regnorum. nullum esse defectum et ut ipse filius noster regie uestre celsitudini de ipsis negociis et tractatibus propositum suum et uoluntatem per suas litteras fecerat intimari ♦ Et ideo per nos amplior super hiis[8] ..... de presenti puta credimus non uidetur. ♦ Si quid ergo deo et uobis super premissis ipsi filio nostro remandare placuerit non [dubita]mus quin ipsa regalis sublimitas satis sagaci industria perpendere studeat. quid super hoc parti utrique u[aleat] exped[ire ♦ Sin] autem qualitercumque deus fieri uoluerit. ad queuis regie vestre maiestati gratuita nos semper in cunctis p.....[9] offerimus et paratam ♦ Illud insuper licet modice reputacionis. et exiguum. atque in conspectu tanti principis[10] ..... uestre sincere fraternitati iam transmittimus grat<ia>m[11] nostri intuitu quas uelitis accipere. cum plus ex sano[12] ..... processerit quam alicuius precio donatiui ♦ Princeps et frater dilectissime ♦ Inuictissimam uestram fraternitatem et [.....][.....][13] successibus et iocundis annuat altissimus continue prosperari ♦ Scriptum in castro Helsingborgh anno domini millesimo [quadringentesimo secundo tercio] die mensis nouembris nostro sub secreto.

1. G[loriosi]ssi[me]] udfyldt efter Langebek. 2. benefactis] kan også læses beneficiis A. 3. necno[n ....]] ulæseligt ord af ca. 3-4 bogstaver A. 4. et] er skrevet på rasur A. 5. dig[nita]te] herefter ca. 8 bogstaver udvisket A. 6. dem[an]data] herefter ca. 15 bogstaver udvisket A. 7. [.....]] ca. 14-15 bogstaver udvisket A; Hingeston foreslår comprehen . 8. hiis] herefter ca. 14-15 bogstaver udvisket A. 9. cunctis p.....] ca. 20-21 udviskede bogstaver A. 10. principis] herefter ca. 13 bogstaver udviskede A. 11. grat<ia>m] gratum A. 12. sano] herefter ca. 15 bogstaver udviskede A. 13. [.....]] ca. 20-21 udviskede bogstaver A.

Oversættelse

Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar, de danskes konge, til den uovervindelige fyrste og herre hr. Henrik, af samme nåde Englands såre berømmelige konge og herre over Irland, vor meget kære broder, hilsen og vedvarende forøgelse i Herren af forønsket held. Strålende fyrste. For Eders mangfoldige velgerninger af nåde og tegn på kærlighed, der på mangfoldig måde er vist os og vore, og særligt, fordi på hædrende vis har modtaget magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, vor kære søn kong Eriks og vor elskede tjener og udsending, medens han nu for meget nylig var hos Eder personlig, berømmelige konge, og beriget ham med kongelig rundhåndethed samt for Eders elskværdige og kærlige brev og den gave, der nu er sendt til os - for alt det yder vi, der ikke strækker til til at prise Eder, inderligt elskede konge, ham vore oprigtige taksigelser. Men, høje fyrste, hvis det, der .....1) ville være kært og anerkendt for parterne angående dette, hvorom vi vil kunne være ham til behag, .....2) det os vedvarende .....3) for vort sinds højeste ønske og taknemmelighed. Men angående de sager og forhandlinger, der allerede for længst gennem fornævnte magister Peder Lykke og John Peraunt er ført og holdt mellem Eder og vor fornævnte søn og Eders riger på begge sider, .....4) fatter vi på hans eller hans rigers vegne, at der ikke er nogen mangel, og således som denne vor søn ved sit brev havde ladet Eder, høje konge, underrette om sit forslag og sin vilje angående disse sager og forhandlinger. og af den grund synes det os ikke mere angående dette .....5) (således som) vi f. eks. for øjeblikket tror. Hvis det altså skulle behage Gud og Eder at pålægge denne vor søn noget angående det fornævnte, tvivler vi ikke om, at I, høje konge, stræber efter at overveje med skarpsindig flid, hvad der i denne sag skal være til gavn for begge parter .....6). Men hvis, hvorledes Gud end vil, at det sker, til ethvert behag for den kongelige majestæt, vi stedse i alt tilbyder .....7) og redebont det desuden - omend af beskedent ry - og ubetydeligt, og vi oversender nu ved synet af så stor en fyrste Eder, oprigtige broder, under hensyn til Eders nåde, hvilket I vil modtage mere af .....8) end prisen for en eller anden gave. Meget kære fyrste og broder! Den højeste bevilge, at I, uovervindelige broder og fyrste, vedvarende skal have .....9) og lykkeligt held og fremgang. Skrevet på borgen Helsingborg i det Herrens år 1402 den 3. november under vort sekret.