1402. 6. november. Helsingborg


Hr. Erik Erlandsen, lagmand i Västergötland, giver Peder Nielsen, kaldet Porse, fuldmagt til at råde over det gods i Sønderjylland, som Erik Erlandsen havde fået med sin hustru.

Tekst efter A

Tekst

Thet skall allæ the thær i Syndræ Iutlandh byggiæ oc boo withærlikth vara ath iac Eric Ærlænsson riddær oc laghman i Wæsthærgøthlandh anthuardher Pædher Niclisson thær man kallær Porsæ mith goz som iac fic methminne husfru liggiændes i Astorph oc i Moltorphssokn fri ok frels in ath taka oc vth ath giuæ aminæ wæghnæ licaruis som iac sialff/ næruærændhe vare ogh ææ huar thet hælzth liggiæ kan i Syndre Iuthlandh ♦ Oc bidher iac ath i vall gørin oc hanom thær ey i hindren i noghræ handhæ matho a moth thætthæ mith øpnæ breff thill thæn dagh iac ællær min husfru ællær min baren thet breff i gen kallæ anthinghe meth breff ællær lifuande røsth vi ællær ware arfuæ ♦ Oc gør iac hanom mæktogh ofuer alth thet skipthe som mic bør methhær Harthuik Brysikæ a minne husfru væghnæ som iac sialff nær[uær]ænær[uær]ænde[1] vare ♦ Oc gør iac ha[no]m mæktogh op ath bæræ ogh vth ath krewæ / all thæn lansskyldh som mic oc minæ husfru bør thær aff sidhan hænne modher dodhe meth rættho ♦ Thill thæs mere visso henger iac mith insighle for thæthtæ breff oc thill vithnisbyrdh bedhes iac biskedhnæ mannæ oc riddaræ insighle for thæthtæ breff som ær hær Bærnekæ Skinkell oc hær <I>ohan[2] Thomasson ♦ Scriptum Hælsinghborgh anno domini mocdo secundo feria secunda ante festum sancti Martini episcopi nostris sub sigillis circumpendentibus.

1. nær[uær]ænde] her og i det følgende er nogle bogstaver ulæselige A. 2. <I>ohan] Hohan A.

Oversættelse

Jeg Erik Erlandsen, ridder og lagmand i Västergötland, gør vitterligt for alle, der bygger og bor i Sønderjylland, at jeg til Peder Nielsen, som kaldes Porse, overdrager mit gods i Aastrup og Molterup sogne, som jeg fik sammen med min hustru, frit og frigjort at råde og disponere over på mine vegne, som om jeg selv var til stede, samt andet, hvor det end kan være beliggende i Sønderjylland. Jeg beder jer, at I handler vel og ikke på nogen måde hindrer ham deri imod dette mit åbne brev, indtil den dag, da jeg, min hustru eller vore børn tilbagekalder dette brev enten ved et brev eller ved at vi eller vore arvinger gør det med lydelig røst. Jeg giver ham fuldmagt til at udføre det skifte, som jeg skal gøre med hr. Hartvig Bryske på min hustrus vegne, som om jeg selv var til stede, og jeg giver ham myndighed til at oppebære og indkræve al den landgilde, som med rette tilkommer mig og min hustru efter hendes moders død. Til større bekræftelse heraf hænger jeg mit segl under dette brev, og til vidnesbyrd beder jeg de beskedne mænd og riddere, hr. Berneke Skinkel og hr. Jens (?) Thomsen om at hænge deres segl under dette brev. Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1402 mandag inden biskoppen sankt Martins dag, under vore segl, som er hængt herved.