1402. 6. november.


Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thette breff ser ellerre læsis iagh Anners Gunuassøn Gunuassøn [1] i Nøstale[2] gør vedherlicth meth thette mith obne breff ar effter gudz byrdh m cd iio then mandagh nesth for sancti Martini dagh war iagh skicket uppa Gydinghæ. hæritz tingh for fogudhen och flere godhæ hæritz men then dagh tingh søcthe meth sadan ordh ok ærande ath iagh solth haffuer och i hænderskøtthe beskedhen man Ostrydh i Sondragard aldher then søndre gordh i Eerødh och halffue then nørre i samme byy fra migh och minæ arffwinghæ och intil Ostrydh Mattissøn och hans arffwinghe meth hws iordh agher och eng skoff och march vath och tiwrth meth allæ theres tilleggilsse meth hwath helsth naffn neffnis kan innen alle fire markeskiel inthet undhen tagith thy tacker iagh hanom for god betalningh och om sa ware thet gudh forbyde ath fornempde jordædeler bliffuer fornempde Ostrydh och hans arffuinge fro wnnith meth lantz loff eller kyrke reth til plicter iagh migh fornempde Anners Gunwassøn och minæ arffwinge fornempde Ostrydh ighen ath giffue saa godh iordhedel innen aar och dagh vden alth hindher eller gensielsse i nogher handhe modhe. ♦ Til ydermer visse och bedher for varning thet sa i sanninghen er som forscreffuith staar til bedhend es gernæ om Gydinge hæritz insegle hengendes nedhen for thette mith obne breff meth flere godhæ mendz insegle som er Nicls Arnessøn [3] tinghørare i Gydinge hæritz erligh och velbyrdig man Tørbiørn Laurenssøn hæritzfogith ibidem Swen Perssøn i Quittinge Per Niclssøn i Attarp. ♦ Scriffit uetGydinghe ting anno die ut supra.

1. Gunuassøn ] kan også læses Gunnassøn, men se nedunder, hvor navnet staves Gunwassøn A. 2. Nøstale] tilf. o.l. A. 3. Arnessøn ] kan også læses Aruessøn A.

Oversættelse

For alle, som ser dette brev eller høre det læse, gør jeg Anders Gunnesen i Nösdala vitterlig med dette mit åbne brev, at i det 1402. år efter Guds byrd, mandagen før Mortens dag var jeg på Göinge herredsting skikket for fogeden og flere gode herredsmænd, som den dag søgte tinget med sådant ord og ærinde, at jeg har solgt og skødet den gode mand Åstred i Søndergård i hænde hele den søndre gård i Everöd og halvdelen af den nordre i samme by fra mig og mine arvinger og til Åstred Madsen og hans arvinger med hus, jord, ager og eng, skov og mark, vådt og tørt med alle deres tilliggender, med hvilket navn det end kan nævnes inden for alle fire markskel, intet undtaget. Thi jeg takker ham for god betaling, og om det var - dette Gud forbyde - at de førnævnte jordlodder med lands lov eller kirkeret bliver førnævnte Åstred og hans arvinger fravundet, da forpligter jeg mig og mine arvinger til at give førnævnte Åstred en ligeså god jordlod igen inden år og dag uden nogen hinder eller modsigelse på nogen måde. Til yderligere vidnesbyrd og ihukommelse, som førskrevet står, udbedes gerne Göinge herreds segl til at hænge neden for dette mit åbne brev tillige med flere gode mænds segl, nemlig Niels Arnesen, tinghører i Göinge herred, ærlig og velbyrdig mand Thorbjørn Larsen, herredsfoged sammesteds, Svend Pedersen i Kvittinge, Peder Nielsen i Attarp. Skrevet ved Göinge ting år, dag, som ovenfor.