1402. 23. november.


Folmer Jakobsen Lunge, ridder, skøder Magleby, tre gårde i Varpelev og tre gårde i Tåstrup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa, udfyldt efter Danske Mag. og med varianter fra Ab

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Folmarus Iacobi[1] dictus Lwnge miles salutem in domino ♦ Noueritis presentes et futuri me latori presentium uenerabili in Christo patri ac domino domino Petro[2] dei gracia episcopo Roskildensi bona mea infrascripta uidelicet totam uillam Magleby Maglæbyfongh[3] Steffnshereth sitam exceptis tribus curiis vi pund annone in redditu annuo quas dominus Laurencius Olaui[4] ad capellam sancti Andree domino Petro episcopo predicto dicta bona Magleby acceptante sub sua ordinacione habuit item tres curias in Varpelowe[5] in redditibus xi annone pund annualis pensionis quas dominus Bero Olaui[6] hactenus habuerat et tres curias in Torstrop uidelicet unam capitalem et duas alias uillicales x talentorum annone redditus annualis quas domina Ingeborgh[7] uxor mea dilecta quondam possedit cum omnibus et singulis predictorum bonorum adiacentiis agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis nullis demptis quocumque censeantur nomine scoto in gremio reassigno et ad manus trado iure perpetuo possidendas nichil michi uel heredibus meis iuris possessionis uel proprietatis in premissis quomodolibet reseruato obligans me et heredes meos per presentes antedicto domino Petro episcopo Roskildensi et suis successoribus bona predicta uidelicet totam uillam Magleby Maglebyfangh\ tres curias in Varpeløff[8] et tres in Torstrop prenominatas cum omnibus et singulis suis attenentiis ubicumque infra sui 4or camporum limites in perpetua[m] possessionem appropriare et disbrigare ab impeticione [quor]umcumque iuris canonici uel ciuilis ♦ In cuius rei testim[onium] et cautelam firmiorem sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum uidelicet dominorum uenerabilium domini Nic[olai episcopi] Strengenensis[9] Ioannis Andree de Æsendrop[10] \ Andree Olaui[11] fratris mei Andree Iacobi[12] de Nesby Ioannis Olaui dictorum Lwnghe militum[13] Ioannis Gørstinge[14] rectoris placiti generalis Selandie[15] presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcd2° die sancti Clementis.

1. Folmarus Iacobi] Folmer Iepssen Ab. 2. Petro] Pether alle tilfælde Ab. 3. Magleby Maglæbyfongh] Magleby oc Maglebyfang Ab. 4. Laurencius Olaui] Lawriiss Olssen Ab. 5. Varpelowe] Varpeløffue Ab. 6. Bero Olaui] Biørn Ab. 7. Ingeborgh] Ingheborg Ab. 8. Varpeløff] Varpeløffue Ab. 9. Nic[olai episcopi] Strengenensis] Aa, Hans Nielssen biscop uti Strengenes Ab. 10. Ioannis Andree de Æsendrop] Hans Andherssen aff [Æsend]rop Ab. 11. Andree Olaui] Andhers Olssen Ab. 12. Andree Iacobi] Anders Iacobssen Ab. 13. Ioannis Olaui dictorum Lwnghe militum] Hans Olssen riddher som kallas [Lw]nge Ab. 14. Ioannis Gørstinge] Hans Gørstenge Ab. 15. Selandie] Sielland Ab.

Oversættelse

Folmer Jakobsen, kaldet Lunge, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, nulevende og fremtidige, at jeg skøder i skødet, overgiver og overdrager nærværende brevviser den ærværdige fader i Kristus og herre hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, mit nedenfor anførte gods i hænde, nemlig hele landsbyen Magleby, Maglebyfang i Stevns herred med undtagelse af tre gårde på seks pund korn i årlig indtægt, som hr. Lars Olufsen havde under sin rådighed til sankt Andreas' kapel, idet fornævnte biskop Peder modtog nævnte gods Magleby, fremdeles tre gårde i Varpelev med indtægter på 11 pund korn i årlig afgift, som hr. Bjørn Olufsen hidtil havde, og tre gårde i Tåstrup, nemlig en hovedgård og to andre brydegårde på ti pund korn i årlig indtægt, som min elskede hustru fru Ingeborg fordum besad, tillige med alt det fornævnte gods' tilliggender, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilket navn det end benævnes, at besidde med rette evindeligt, idet der ikke på nogen måde er forbeholdt mig eller mine arvinger nogen besiddelses- eller ejendomsret angående dette fornævnte, og idet jeg forpligter mig og mine arvinger med dette brev til at hjemle fornævnte hr. Peder, biskop af Roskilde, og hans efterfølgere fornævnte gods, nemlig hele landsbyen Magleby, Magleby fang fornævnte tre gårde i Varpelev og tre i Tåstrup med alle deres tilliggender overalt inden for dets fire markers skel til evig besiddelse og fri det fra alles påkrav i henhold til kanonisk eller borgerlig ret. Til vidnesbyrd herom og til urokkelig sikkerhed er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig de velbyrdige herrer hr. Niels, biskop af Strängnäs, Jens Andersen af Estrup, Anders Jakobsen, min broder, Anders Olufsen af Næsby, Jens Olufsen, kaldet Lunge, riddere, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1402 på sankt Klemens dag.