1402. 9. december. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9., som har udnævnt købmanden Johannes Galuani fra Bologna til kommissær for det apostoliske kammer bl.a. i kirkeprovinsen Bremen for at modtage, hvad kollektorerne dér havde indsamlet, befaler biskop Hans af Slesvig og kanikken Herman Skondelev i Erfurt at stævne og skride ind overfor dem, der ikke har indbetalt de skyldige beløb.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 51

Tekst

Bonifacius etcetera uenerabili fratri ..[1] episcopo Sle<s>wicensi[2] ac dilecto filio Hermanno Schindeleip canonico beate Marie ad gradus Erfordensis salutem etcetera ♦ Nuper dilecto filio Iohanni quondam domini Galuani mercatori Bononiensis nostras litteras direximus in hec uerba Bonifacius episcopus seruus seruorum dei dilecto filio nobili uiro Iohanni quondam domini Galuani mercatori Bononiensi salutem etcetera ♦ Fidei puritas et circumspeccionis industria quibus personam tuam nouimus insignitam et eciam specialis deuocionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam etcetera ut in precedenti proxima de uerbo ad uerbum per[3] ♦ Cum autem hesitetur quod predicti collectores et succollectores in predictis litteris expressi aut aliqui ex eis huiusmodi pecuniarum summas et res ac bona per eos nobis et apostolice camere prefate debitas et debita dicto Iohanni soluere et assignare sponte alias forsan uerisimiliter recusabunt nos uero ne propterea execucio dictarum litterarum retardari ualeat aut alias quomodolibet impediri super hoc de oportuno remedio prouidere uolentes / uobis et cuilibet uestrum monendi per uos uel alium seu alios collectores et succollectores prefatos coniunctim et diuisim auctoritate nostra ut infra certum terminum peremptorium competentem quem eis duxeritis deputandum/ predicto Iohanni pecuniarum quantitates et summas ac res et bona huiusmodi per eos coniunctim et diuisim nobis et Romane ecclesie ac camere apostolice predictis debitas et debita ut prefertur efficaciter tradant et assignent et nichilominus in eos et eorum quoslibet qui in hoc defecerint ac etiam in contradictores quoslibet et rebelles excommunicacionis sentenciam in eorum personas promulgandi ac eciam alias[4] formidabiles[5] penas et censuras de quibus uobis uel alteri uestrum uidebitur infligendi quas incurrant si contrafecerint ipso facto et si forte ipsorum collectorum et succollectorum et aliorum quorum interest pro citationibus et monicionibus uestris de[6] ipsis propterea faciendis presencia secure non possit haberi citationes et moniciones huiusmodi per edicta publica locis circumuicinis affigendi de quibus sit uerisimiliter coniectura quod ad ipsorum citatorum et monitorum noticiam ualeat peruenire ac processus legitimos per uos uel alterum uestrum super huiusmodi faciendos quociens expedierit aggrauandi et inuocandi ad hoc si opus fuerit auxilium brachii secularis plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presencium concedimus potestatem ♦ Insuper uolumus et eadem auctoritate decernimus quod citationes huiusmodi p<er>inde[7] dictos citatos et monitos[8] artent ac si fuissent eis presencialiter et personaliter intimate non obstantibus tam felicis recordationis Bonifacii pape V II I predecessoris nostri ac de una et duabus dietis[a] in consilio generali et aliis constitucionibus[b] apostolicis contrariis quibuscunque seu si aliquibus communiter uel divisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi uel excommunicari aut extra uel ultra certa loca ad iudicium euocari non possint (---) mencionem ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto idus decembris pontificatus nostri anno quartodecimo.

1. ..] = Iohanni. 2. Sle<s>wicensi] Slewicensi Aa. 3. etcetera ut in precedenti proxima de uerbo ad uerbum per] understreget Aa. 4. alias] tilf. o.l. Aa. 5. formidabiles] herefter overstreget personas Aa. 6. de] herefter overstreget ips Aa. 7. p<er>inde] proinde Aa. 8. monitos] herefter overstreget ac Aa.
a. dietis] c. 11 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). b. constitucionibus] c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg II 31).

Oversættelse

Bonifacius osv. sender sin hilsen osv. til den ærværdige Hans Skondelev, biskop af Slesvig og vor elskede søn Herman Skondelev, kannik ved Salig Maria ad gradus kirken i Erfurt. For nylig har vi stilet vort brev til vor elskede søn Johannes Galvani, forhen købmand i Bologna, indeholdende disse ord: Bonifacius vogter, Guds tjeneres tjener sender sin hilsen til sin elskede og ædle søn hr. Johannes Galvani, forhen købmand i Bologna osv. Troens renhed og den omsorgsfulde flid, ved hvilken vi ved, din person smykkes, og ligeledes den særlige hengivenheds interesse, som du nærer for os og den romerske kirke osv., (som i det foregående nærmest fra ord til anden gennem det hele)1). Men eftersom man tøver, fordi kollektorer og subkollektorer, anført i førnævnte brev eller en hvilkensomhelst anden af disse, nægter frivilligt at betale og tilskrive nævnte Johannes de pengebeløb, ting og gods, som man gennem disse skylder os og det apostolske kammer, har vi ved nærværende brevs ordlyd med apostolsk autoritet, idet vi, for ikke at eksekutionen af nævnte brev af denne grund skal forsinkes eller på anden vis forhindres, ønsker at sørge for dette med gunstig omhu, tilstået jer og hvemsomhelst af jer fuld og uindskrænket magt til at indskærpe gennem jer eller en anden eller de andre førnævnte kollektorer eller subkollektorer i fællesskab eller hver for sig ved vor autoritet, som nedenfor, for at de inden en særlig passende forfaldsdag, som I måtte anse for anbefalelsesværdig retsgyldigt, som det foretrækkes, overdrager og tilskriver førnævnte Johannes pengemængder og -beløb, ting og gods, som skyldes os, romerkirken og det apostolske kammer, og (tilsvarende magt) til imod disse og hvemsomhelst blandt disse, som er skyldige i dette samt imod alle, som handler imod og oprørere at udstede ekskommunikationsstraf tillige med andre betragtelige bøder og straffe, som de vil løbe ind i, hvis de handler imod Givet i Rom ved San Pietro på femtedagen før idus i december i vort pontifikats 14. år.