1402.


Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus.

Tekst efter ÆA

Tekst

Et pergamendtz pantebreff aff Gotschalck Rostrup haffuer pantsat bischop Boe noget goedtz i Hadtzherrit. ♦ 1402.

Oversættelse

Et pantebrev på pergament, (at) Godskalk Rostrup har pantsat biskop Bo noget gods i Hads herred. 1402.