1402.


Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Hartwig Trallow haffuer skiødtt bisp Peder sitt godtz, kaldis Heyde wenge, i Fredersløff sogenn i Ringsted herrit. ♦ 1402. Latine.

Oversættelse

Hartvig Trallow har skødet bisp Peder sit gods, som kaldes Hejde vænge, i Frerslev sogn i Ringsted herred. 1402. På latin.