1403. 3. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. reserverer eet eller to beneficier med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Schwerin har overdragelsesretten, for Magnus Brasche, skønt han bl.a. tidligere har fået provision på kanonikat og præbende ved kirkerne i Lübeck og Slesvig.

Udtog efter Aa:

Tekst

Bonifatius etcetera dilecto filio Magno Braesche clerico Bremensis diocesis salutem etcetera ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur ad graciam liberales ♦ Uolentes itaque tibi premissorum meritorum intuitu graciam facere specialem unum uel duo beneficium seu beneficia ecclesiasticum seu ecclesiastica consuetum uel consueta clericis secularibus assignari eciam si ipsum unum uel ipsorum duorum alterum[1] curatum fuerit cuius seu quorum fructus redditus et prouentus si ipsum unum uel ipsorum duorum alterum cum cura uigintiquinque si uero sine cura fuerit seu fuerint decem et octo marcharum argenti secundum communem extimacionem ualorem annuum non excedunt ad collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem uenerabilis fratris nostri .. episcopi Zwerinensis et dilectorum filiorum .. prepositi .. decani .. scolastici .. cantoris .. thesaurarii archidiaconorum et capituli et singulorumque canonicorum personarum ecclesie Zwerinensis communiter uel diuisim pertinens seu pertinentia/ dummodo ipsorum aliquod canonicatus et prebenda ecclesie cathedralis non existat ..... cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni apostolice reseruamus ..... non obstantibus ..... quod super parrochiali ecclesia in Kellinghusen dicte Bremensis diocesis in cuius possessione existis ac quibusdam Lubicensis cum cantoria eiusdem/ que quidem cantoria dignitas non tamen maior post pontificalem in eadem existit/ in palacio apostolico litigas/ ac tibi de quibusd<a>m[2] Sleswicensis ecclesiarum in quibus maiores et minores prebende fore noscuntur canonicatibus et prebendis tunc certis modis uacantibus quorum possessionem nondum habes apostolica extitit auctoritate prouisum/ ♦ Uolumus autem quod quam primum uigore presentium aliquod beneficium curatum fueris pacifice assecutus ecclesiam in Kellinghusen/ aut cantoriam huiusmodi si eas interim euincas quam malueris/ et quam extunc uacare decernimus/ ac omne ius tibi in ea uel ad eam quomodolibet competens omnino dimittere tenearis/ quodque post quinquennium a data presencium computandum uigore earundem aliquod beneficium nequeas acceptare nec de illo tibi facere prouideri ..... ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum tercio nonas ianuarii anno quartodecimo.

1. si ipsum unum uel ipsorum duorum alterum] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa. 2. quibusd<a>m] quibusdem Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn Magnus Brasche, gejstlig i Bremen stift, hilsen o. s. v. Dit sædelige liv, Din vandel og Din rosværdige retskaffenhed, øvrige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde, reserverer vi til apostolisk overdragelse til Dig eet eller to kirkelige beneficier, der plejer at blive overgivet verdensgejstlige, selv om dette ene eller det ene af disse to er forbundet med sjælesorg, hvis frugter, indtægter og indkomster ifølge den almindelige indtægtsangivelse ikke overstiger 25 mark sølv i årlig værdi, hvis dette ene eller det ene af disse to er med sjælesorg, men 18, hvis det er uden, og hvortil vor ærværdige broder, biskop (Rudolf) af Schwerin, og vore elskede sønner, provsten, dekanen, skolemesteren, kantoren, skatmesteren, ærkedegnen og kapitlet og kannikerne enkeltvis og præsterne ved kirken i Schwerin i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed, når blot et af disse ikke er et kanonikat og en præbende ved domkirken..... med al ret og tilbehør efter denne godtagelse....., uanset ....., at Du i det apostoliske palads fører proces om sognekirken i Kellinghusen, nævnte Bremen stift, som du er i besiddelse af, og om et kanonikat og en præbende ved kirken i Lübeck tilligemed sammes kantordømme, hvilket kantordømme er en dignitet i samme, dog ikke den største efter den biskoppelige, og Du med apostolisk myndighed ved provision har fået et kanonikat og en præbende ved kirken i Slesvig, i hvilke der vides at være større og mindre præbender, som da på bestemte måder var ledige, og som Du endnu ikke er i besiddelse af. Men det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået et beneficium med sjælesorg, overhovedet skal afstå kirken i Kellinghusen eller dette kantordømme, hvis Du i mellemtiden fravinder dem, hvilket Du helst vil, og som vi fra da erklærer er ledig, og al ret, der på enhver måde tilkommer Dig angående den eller det, og at Du efter fem års forløb, at regne fra dette brevs givelse, i kraft af samme ikke kan godtage noget beneficium eller lade Dig det give ved provision..... Givet ved S. Pietro i Rom den 3. januar i vort (pontifikats) fjortende år.