1403. 5. januar.


Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og alterpræst ved Jomfru Marias alter, afhænder sit og altrets gods i Nevishög til hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, som vederlag for dennes gods i Torreberga.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Pauliarchidiaconus ecclesie Lundensis et persona altaris beate uirginis constructi in medio pauimenti eiusdem ecclesie dotati et fundati post mortem domini Woldemari quartiregis Danorum illustris pie memorie salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me ex consensu et uoluntate serenissime principis et domine domine Margareteregnorum Dacie Swecie et Norwegie regine. reuerendissimi in Christo patris ac domini domini Iacobi diuina miseracione archiepiscopi Lundensis Swecie primatis et apostolice sedis legati. necnon uenerabilis sui capituli Lundensis cum latore presencium domino Laurencio Iohannisdecano Roskildensi bona mea in Næweshøgh in Barehæreth. ad altare meum spectancia. uidelicet viii curias in quarum prima residet Nicolaus Akonis dans pro pensione oram annone. in secunda Petrus Kul dans tantum. in tercia Petrus Nicolai dans tantum. in quarta Petrus Swenonis dans tantum in quinta Sweno Petri dans tantum. in sexta Adde Olawi dans tantum septima et octaua a parte australi ecclesie dantes duas oras annone cum suis attinenciis uniuersis in recompensam pro bonis suis in Thorebyærghe eiusdem parochie in possessionem perpetuam commutasse alienasse et per presentes libere assignasse. transferens a me et meis successoribus prefati altaris possessoribus et personis canonice institutis in predictum dominum Laurencium et ad missam ante altare beati Laurencii cotidie cantandam prout in litteris inde confectis plenius continetur. omne ius proprietatem et dominium que nobis in hac parte competere poterunt quouismodo in octo curiis suprascriptis cum suis adiacenciis uniuersis. uidelicet agris pratis pascuis siluis humidis et siccis nullis penitus exceptis. quocumque nomine censeantur condicione tali. quod si dicta bona in Næweshøgh cum suis attinenciis ipsi domino Laurencio Iohannis aliquali iure canonico uel ciuili legaliter ewicta fuerint in parte uel in toto extunc prefata bona Thorebyærghe cum suis attinenciis ad dictum dominum Laurencium decanum Roskildensem et ad missam ut prefertur ante altare beati Laurencii Lundensis ecclesie antedictum cantandam immediate sine reclamacione quorumcumque libere redeant perpetuo possidenda/ ♦ In cuius rei testimonium. sigillum meum una cum sigillis predicte illustrissime principis domine Margarete regine. reuerendissimi in Christo patris domini Iacobi archiepiscopi Lundensis. necnon sui Lundensis capituli antedicti presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m.o cd.o iiio in uigilia epiphanie domini.

Oversættelse

Jens Povlsen, ærkedegn ved kirken i Lund og alterpræst ved den hellige jomfrus alter, opført midt i samme kirkes gulvbelægning, skænket og grundlagt efter hr. Valdemar d. 4.s død, de danskes berømmelige konge - i from erindring - til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med tilladelse og samtykke af den høje fyrste og frue, fru Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges dronning, den meget ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Jakob, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, samt af hans ærværdige kapitel i Lund har foretaget mageskifte med nærværende brevviser, hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, og til evig besiddelse afhændet og med dette brev frit afstået mit gods i Nevishög i Bara herred, som hører til mit alter, nemlig otte gårde, hvoraf Niels Ågesen bor i den første og giver en øre korn i landgilde, i den anden bor Peder Kul, som giver lige så meget, i den tredie Peder Nielsen, som giver lige så meget, i den fjerde Peder Svendsen, som giver det samme, i den femte Svend Pedersen, der giver det samme, i den sjette Adde Olufsen, og den syvende og ottende øst for kirken, som giver to øre korn, med alle deres tilliggender, til gengæld for hans gods i Torreberga i samme sogn, idet jeg overdrager for mig og mine efterfølgere, indehaverne af fornævnte alter og de personer, som er indsat på kanonisk vis, til fornævnte hr. Lars og til dagligt at lade synge messe foran sankt Laurentii alter, sådan som det udførligere fremgår af det brev, der er opsat derom, al ret, besiddelse og ejendomsret, som på nogen måde kan tilkomme os i de ovennævnte otte gårde med alle deres tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, vådt og tørt uden nogen undtagelse med hvilket navn, det end nævnes, på den betingelse at hvis nævnte gods i Nevishög med dets tilliggender ved nogen kanonisk eller verdslig ret på lovlig vis skulle blive afvundet samme hr. Lars Jensen, enten tildels eller fuldstændigt, så skal føromtalte gods Torreberga med dets tilliggender øjeblikkeligt uden indsigelse fra nogensomhelst frit vende tilbage til nævnte hr. Lars, dekan i Roskilde, og som omtalt til fornævnte messe, der skal synges foran sankt Laruentii alter i kirken i Lund at besidde evigt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med fornævnte berømmelige fyrste, fru dronning Margretes, den meget ærværdiger fader i Kristus hr. Jakob, ærkebiskop af Lunds samt hans fornævnte Lundekapitels segl. Givet i det Herrens år 1403 dagen før Helligtrekonger.