1403. 7. januar.


Niels Knudsen af Vedfuglebjerg, Henrik Prip og Niels Eriksen, væbnere, udleverer alt det gods i Skipparslöv, Bjärnhult og Isgranatorp, som var tilfaldet dem efter ridderen hr. Peder Bægers og fru Katrine af Kyses død, til Tage Lavesen, væbner, fru Ingefred, hans moder, og Maren og Ingefred Lavesdatter, hans søstre, som vederlag for det gods og løsøre, Erik Meinekesen har oppebåret som værge for fru Ingefred.

Tekst efter Ab

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Kanuti de Wi<ttf>ulberghe.Wi<ttf>ulberghe[1] Hinricus Prip et Nicolaus Erici armigeri. salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi. presentes et futuri quod nos. latori presencium nobili uiro. Thaconi Lawonis armigero. necnon nobilibus personis domine Ingefridi matri dicti Thaconis et sororibus suis Marione[2] et Ingefridi Lawisdother et eorum heredibus. omnia bona S<k>ipersløS<k>ipersløff[3] et omnia bona Berneholt et[4] omnia et[5] singula in Isgranathorp sita[6] cum omnibus bonis et precaucionibus prout eadem bona nobis post mortem domini Petri Bekere militis bone memorie et post decessum domine Katerine de Kiuze. felicis recordacionis. iure hereditario dinoscuntur aduoluta. exponimus et resignamus in hiis scriptis cum omni iure perpetuo possidenda. in recompensam bonorum et utensilium que Ericus Meyniksson in tutoria[7] dicte domine Ingefridis subleuauit ♦ In cuius rei testimonium. sigilla nostra cum sigillis nobilium uidelicet domini Iohannis Andersson militis. Petri Friis et Iwari Hinriksson et Petri Becere armigerorum. presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno domini mcdiii. ipso die beati Kanuti ducis et martiris gloriosi.

1. Wi<ttf>ulberghe] Wiccsulberghe Aa. 2. Marione] vel fejllæst for Mariene. 3. S<k>ipersløff] Slipersløff Aa. 4. et] tilf. o.l. Aa. 5. et] tilf. o.l. Aa. 6. sita] herefter cum omnibus skrevet to gange, den første gennemstreget Aa. 7. tutoria] tilf. i marg. for tekstens tutaria Aa. .

Oversættelse

Niels Knudsen af Vedfuglebjerg, Henrik Prip og Niels Eriksen, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi til nærværende brevfører, den velbyrdige mand, Tage Lavesen, væbner, samt de velbyrdige personer, fru Ingefred, nævnte Tages mor, og hans søstre, Maren og Ingefred Lavesdatter, og deres arvinger med dette brev udleverer og giver afkald på alt gods i Skipparslöf, alt gods i Bjärnhult og alt gods i Isgranatorp, hvert især, med alt gods og alle garantier, hvormed samme gods ifølge arveretten vides at være tilfaldet os efter hr. Peder Begeres, ridders, død - salig ihukommelse - og efter fru Katrine af Kyses bortgang - i from erindring, at besidde med evig ret til gengæld for det gods og de nyttegenstande, som Erik Meinekesen oppebar under sit formynderskab for nævnte fru Ingefred. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Jens Andersen, ridder, Peder Friis, Ivar Henriksen og Peder Begere, væbnere. Givet i det Herrens år 1403 på den glorværdige martyr, hertug sankt Knuds dag.