1403. 18. januar. Kolding


Benedikt v. Ahlefeld, væbner, kvitterer biskop Peder af Roskilde på dronning Margretes vegne for 600 mark lybsk, som Lars Skytte har udbetalt ham.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Benedictus Anæfæld armiger salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco sexcentas marcas Libycensium a uenerabili in Christo patre domino Petro episcopo Roskildensi uice ilustrissime[1] domine. domine Margarete dei gracia regin<e>[2] Dacie equibene ultimum denarium sicud primum gratuite per presentes subleuasse pro quibus sexcentis marcis Libycensium predicta principissa ac uenerabili patre domino Petro episcopo Roskildensi uice illustrissi<m>e[3] domine una cum omnibus heredibus eorum tam uiuentibus quam mortuis per me et heredes meos uiuentes et mortuos una cum omnibus fideiussoribus eorum ac heredum ipsorum quitum do penitus et excusatum. ♦ Item recognosco mihi predictas sexentas[4] marcas Libicensium per discretum uirum Laurencium Scittæ in Colding feria quinta ante festum sancti Pauli ueraciter esse persolutas ♦ In cuius rei testimonium sigillum <meum>[5] una cum sigillis aliorum nobilium uirorum uidelicet domini Nicolai Iuærson militis Henrici Halthæna et Laurencii Lunau presentibus est appensum ♦ Datum Colding anno domini m°cd tercio feria quinta ante festum sanctorum martirum Fabiani et Sebastiani.

1. ilustrissime] = illustrissime. 2. regin<e>] regina A. 3. illustrissi<m>e] illustrissie A. 4. sexentas] = sexcentas . 5. <meum>] mgl. A .

Oversættelse

Bent Ahlefeld, væbner, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg ved dette brev erkender taknemmeligt at have oppebåret 600 mark lybsk af den ærværdige fader i Kristus hr. Peder, biskop af Roskilde, på den højbårne frue, fru Margretes, af Guds nåde dronning af Danmarks vegne, af hvilke det sidste pengestykke var lige så godt som det første, for hvilke 600 mark lybsk jeg for mit og mine arvingers vedkommende, levende og døde, erklærer fornævnte fyrstinde og den ærværdige fader hr. Peder, biskop af Roskilde, på den højbårne frues vegne, tillige med alle deres kautionister og deres arvinger for kvit og i enhver henseende undskyldt. Ligeledes erkender jeg, at de fornævnte 600 mark lybsk i sandhed er udbetalt mig i Kolding torsdagen før sankt Paulus' dag af den gode mand Lars Skytte. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl, der tilhører andre velbyrdige mænd, nemlig hr. Niels Iversen, ridder Henrik Altena og Lars Lunau, hængt under dette brev. Givet i Kolding i det Herrens år 1403 på torsdagen før de hellige martyrer Fabianus' og Sebastianus' dag.