1403. 2. februar.


Niels Pedersen af Lyngby, væbner, pantsætter sit gods i Høve til Peder Nielsen af Vollerup, væbner, for 10 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Petri de Lyungbyarmiger salutem in domino sempiternam ♦ Constare uolo uniuersis presentibus et futuris quod presentibus recognosco me nobili uiro exhibitori presencium Petro Nyelson in Woldhorparmigero in decem marchis argenti in bonis albis denariis cum quibus mercator possit alteri mercatori in Syælandia satisfacere teneri et esse ueraciter obligatum pro qua quidem pecunie summa eidem Petro Nyelson bona mea in Høwæ in Flackæbyergshæret sita .uidelicet. unam curiam cum septem solidis terrarum in censu in qua quidem pronunc Nicolaus Langæsytæ residet cum omnibus suis pertinenciis .uidelicet. agris. pratis. pascuis humidis et siccis nullis exceptis inpignero per presentes tali condicione inter nos prehabita quod dictus Petrus Nyelson fructus et redditus eorundem bonorum percipiat omni anno et in sortem debiti principalis minime sit computandum hoc adiecto quod quando dicta bona redimantur extunc per nullum alium nisi per memetipsum aut per meos ueros heredes a prefato Petro Nyelson uel suis heredibus redemi[1] debeant pro dictis denariis nec dabo alicui alteri potestatem eadem bona redimendi a Petro antedicto necnon et in die sancti Martini episcopi et confessoris. quando redimantur extunc in proximo placito prouinciali ante festum sancti Michaelis archangeli est ante diem resolucionis prenarratum dicto Petro Nyelson per me aut meos heredes erit intimandum ♦ Insuper idem Petrus Nyelson in dictis bonis familiam instituendi et exstituendi plenam habeat potestatem ♦ Preterea obligo me meosque heredes dicto Petro Nyelson et suis heredibus antedicta bona appropriare secundum leges terre et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum .uidelicet. domini Olaui Bondonispresbiteri Andree Gryys et Nicolai Skyttæarmigerorum presentibus et appensum ♦ Datum sub anno domini mo quadringentesimo tercio die purificacionis beate Marie uirginis gloriose.

1. redemi] = redimi. .

Oversættelse

Niels Pedersen af Lyngby til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand, indehaveren af dette brev, Peder Nielsen i Vollerup, væbner, for ti mark sølv i gode hvide penge, med hvilke den ene købmand på Sjælland kan fyldestgøre den anden. For denne pengesum pantsætter jeg med dette brev samme Peder Nielsen mit gods i Høve i Flakkebjærg herred, nemlig en gård med syv ørtug skyldjord, hvorpå for tiden Niels Langside bor, med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget, på den betingelse, aftalt imellem os, at nævnte Peder Nielsen hvert år skal oppebære frugterne og indkomsterne af samme gods, uden at de på mindste måde skal fradrages i gældens hovedstol med den tilføjelse, at når nævnte gods indløses, da skal det indløses hos førnævnte Peder Nielsen af mig selv eller mine sande arvinger og ikke af nogen anden for nævnte penge, og jeg må ikke give nogen anden fuldmagt til at indløse samme gods hos førnævnte Peder, og når det indløses på biskoppen og bekenderen sankt Martins dag, da skal det af mig eller mine arvinger meddeles nævnte Peder Nielsen på sidste herreds ting før mikkelsdag og før føromtalte indløsningsdag. Ydermere skal samme Peder Nielsen have fuldmagt til at indsætte og udsætte undergivne på nævnte gods. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle nævnte Peder Nielsen og hans arvinger førnævnte gods i overensstemmelse med landsdelens love og at fri det fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Oluf Bonde, præst, Anders Gris og Niels Skytte, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 kyndelmisse.