1403. 14. februar. Dragsholm


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængers privilegier, friheder og nådesbevisninger for Lunds domkapitel.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Slauorum Gotorumque rex. ac dux Pomeranie uniuersis presente[s litter]as inspecturis seu audituris salutem et sincere dileccionis continuum incrementum\ ♦ Constare uolumus [un]iuersis presentibus et futuris quod nos omnia priuilegia libertates et gracias que. et quas dilecti progenitores ac predecessores nostri reges Dacie. ex caritate. bona ac benigna eorum uoluntate et gracia speciali dominis preposito decano archidyacono ac toti capitulo ecclesie Lundensis. dederunt ac benigniter ann[u]erunt ipsis dominis preposito decano archidyacono totique capitulo ecclesie Lundensis prenominate. ex mera. dileccione et gracia nostr[a] speciali concedimus fauorabiliter annuentes\ omnibusque modis prout sonant[a] progenitorum nostrorum huic presenti littere [no]stre annexe ipsas et ipsa libertates gracias et priuilegia r[ati]ficantes. tenore presencium confirmamus quare per graciam nostram districcius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum s[eu offic]ialium. aut quiuis alius cuiuscunque condicionis aut status extiterit ipsos aut aliquem ipsorum contra hanc graciam nostram. audeat aliqualiter molestare. ymo pocius quod pretactum est omnimode promouere. ♦ In cuius confirmacionis et gracie nostre euidenciam firmiorem sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum in castro Draxholm anno domini mocdo tercio ipso die beati Valentini martiris\

a. sonant] jf. Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 603 og Dipl. Dan. 4. rk. V nr. 153.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges rigers, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen og vedvarende tilvækst i oprigtig kærlighed. Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og tilkommende, at alle de privilegier, friheder og nåder, som vore elskede forfædre og forgængere, Danmarks konger, kærligt, godhedsfuldt, velvilligt og af en særlig nåde har givet og nådigt bevilget herrerne provsten, dekanen, ærkedegnen og hele kapitlet ved kirken i Lund, tilstår og bevilger vi nådigt de samme herrer provsten, dekanen, ærkedegnen og hele kapitlet ved fornævnte kirke i Lund af lutter kærlighed og særlig nåde, og vi stadfæster på alle måder disse friheder, nåder og privilegier, således som vore forfædres brev lyder, der er vedlagt dette vort brev, og bekræfter dem med dette brev. Vi forbyder derfor strengt, under trussel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres stedfortrædere eller hvilken som helst anden, af hvilken stilling eller stand han end er, drister sig til på nogen måde at forulempe dem eller nogen af dem imod dette vort brev, men snarere, hvad ovenfor er berørt, bør på alle måder virke fremmende. Til større sikkerhed for denne vor bekræftelse er vort segl hængt under dette brev. Givet på Dragsholm slot i det Herrens år 1403 på selve martyren sankt Valentins dag.