1403. 18. februar.


Hr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.

Tekst efter A, udfyldt med støtte i Aa

Tekst

Alle men thettæ breff see æller hører hølsær iæk Folmar Iacobsøn Lwnge ryddare i Rythe ok vetherkænner iæk mik at hauæ vplatit ok skodæt til ewinnelik æghe en velburdug man herræ Tyke Basse riddare i Nielstorp en myn gort i Rørebæk i Mosseheret i Laland. i hwilkin nw bor P[æ]te[r][1] Hermanssøn meth swo mikit off then iort nw til hans gort liggher ok aff then øthe io[rt] the[n][2] the[n] han nw hauer oc før hauer leghit til then gort en ther Mathis Hermanssøn i bothe ther swo mikit som thry pund korn til arlig ingæld til sigher innen firæ markæ skel amot en hans gort i Gwnnersløf lile i Flakkebergeheret i Seland hwilkin ther bor i Niels Pe[r]ssøn [3] til hwilkin gort ther ligher thre øræ skyld. iørthe giuendis hwart aar til landgilde thry pund korn hwilkit han mik meth all hans til ligilse ængte vndantakit skøt hawer til ewinnelik æghe ♦ Framdelis binder iæk mik til ok myne arwinge then forde herræ Tyke Basse ok hans arwinge then forde gort i Rørebæk meth all hans til ligelse swo som ær agher ok æng skog oc fiskeuat<n>[4] wot ok thiwrt ængte vndan takit at fry ok heemle æffter lans logh ok h[wa]h[wa]rs[5] mans til tall. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis. fratrum meorum. uidelicet reuerendi in Christo patris domini Nicolai Lun Lunge[6] dei gracia episcopi Strengenensisdomini Andree Iacobi Lunge et patrui mei dilecti domini Andree Olaui Lwnge de Nesby militum. Iohannis Grwbbe de Gwnnersløff et Laurencii Nicolai de Fwgleso<n>g[7] armigerorum presentibus et appensum ♦ Datum anno domini mocdo tercio dominica sexagesime.

1. P[æ]te[r]] afslidt A, udfyldt med støtte i Aa. 2. io[rt] the[n]] afslidt A, udfyldt med støtte i Aa. 3. Pe[r]ssøn ] afslidt A, udfyldt med støtte i Aa. 4. fiskeuat<n>] fiskeuat A . 5. h[wa]rs] afslidt A, udfyldt med støtte i Aa. 6. Lunge] tilf. o.l. A. 7. Fwgleso<n>g] Fwglesog A.

Oversættelse

Jeg Folmer Jacobsen Lunge i Rye, ridder, hilser alle, der ser eller hører dette brev. Jeg anerkender, at jeg til den velbyrdige mand, hr. Tyge Basse i Nielstrup, ridder, har skødet og opladt til evig besiddelse min gård i Rørbæk på Lolland, hvor Peder Hermansen nu bor, med så meget af den jord, som nu ligger til gården, og af den ødejord, som han nu har inden for de fire, men som tidligere har ligget til den gård, som Mads Hermansen boede i, nemlig så meget som giver tre pund korn i årlig indtægt, til gengæld for hans gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred på Sjælland, hvori Niels Povlsen bor, og hvortil der ligger tre øre skyldjord, der hvert år giver tre pund korn i landgilde. Hvilken gård med alle dens tilliggelser uden undtagelse blev skødet til mig til evig besiddelse. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Tyge Basse og hans arvinger fornævnte gård i Rørbæk med alle dens tilliggender, nemlig ager og eng, skove og fiskevande, vådt og tørt uden undtagelse, i overensstemmelse med landsdelens lov for tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende mine brødre, nemlig den ærværdige fader i Kristus hr. Niels Lunge, af Guds nåde biskop i Strängnäs, hr. Anders Jakobsen Lunge og min kære farbroder hr. Anders Olufsen Lunge af Næsby, riddere, Jens Grubbe af Gunderslev og Lars Nielsen af Fuglsang, væbnere. Givet i det Herrens år 1403 på sexagesima søndag (8. søndag inden påske).