1403. 19. februar.


Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thettæ breff høræ æller see hølser iæk Andres IacobsønLwngeriddare i Gwnnersløff lile ewinnelik meth wor herræ ♦ Ok kungørit alle men thet iæk vplater ok skødher til ewinnelik eghæ myn kærebrother herræFolmar IacobsønLwngeriddare i Rythe alt mit goz i Rythe i Walbwrgshæret i Seland. swo som ær the thre dele i howedgorthin the to dele the iæk ærffde æffter myn brother.Olaff Lwnge.hwas siæl gudh haue ok the ligghe næst sole[1] . ok thæn thredie del. iæk fik off Andres Nielssønawapn i Asdale ok han fik æffter syn hwsfrughe Rigysse myn kæresøster hwas siæl gudh hawæ ok hun ærffdæ æffter synbrother Olaff Lwnge ok ligher fiærst solen off the thre delæ bothe i gort ok swo i mark / ♦ Framdelis til bindher iæk mik ok myne arwinge thæn forde herræ Folmar Iacobsøn Lwnge ok hans arwinge thæsse forde goz. meth alt annæt goz ther vi finge m<eth>[2] then samme by Rythe swo som ær meth wornethe ok gartsæde. agher / ok æng fægang / skowg / fiskeuat wat ok thiwrt ængten vdantakit innen firæ markæ skel. meth hwat nafn thet kan næfnis at fry ok heemle æffter lans logh. ok off hwars mans til tall. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum uenerabilium uidelicet reuerendi in Christo patris ac fratris dilecti mei Nicolai dei gracia episcopi Strengenensis Andree Olaui Lwngepatrui mei dilecti. domini Tykonis Basse militum. Andree Nicolai de Asdale Iohannis Grwbbe. Nicolai Lwnge ac Olaui OlafsønLwngearmigerorum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m°cd° tercio feria secunda proxima post dominicam sexagesime.

1. sole] rettet fra solen A. 2. m<eth>] m uden forkortelsestegn A.

Oversættelse

Jeg Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille, ridder, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg kundgør for alle, at jeg oplader og skøder min kære broder, hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye, ridder, alt mit gods i Rye i Voldborg herred på Sjælland, nemlig tre dele i hovedgården, hvoraf jeg arvede de to dele efter min broder Oluf Lunge - hvis sjæl er hos Gud - og de ligger nærmest solen, den tredie del fik jeg af Anders Nielsen af Asdal, væbner, han fik den efter sin kære hustru Rigitze, min kære søster - hvis sjæl er hos Gud - og hun arvede den efter sin broder Oluf Lunge, og af de tre dele ligger den længst borte fra solen både i gården og i marken. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle nævnte hr. Folmer Jakobsen Lunge og hans arvinger dette fornævnte gods sammen med alt andet gods, som vi fik med denne landsby Rye, nemlig med vornede og gårdsæder, med ager, eng, græsgang, skov, fiskevand, vådt og tørt uden undtagelse inden for de fire markskel, hvordan det end benævnes, efter landskabsloven mod tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de ærværdige mænd, nemlig den ærværdige fader i Kristus min kære broder, Niels, med Guds nåde biskop i Strängnäs, hr. Anders Olufsen Lunge, min kære fætter, hr. Tyge Basse, ridder, Anders Nielsen af Asdal, Jens Grubbe, Niels Lunge og Oluf Olufsen Lunge, væbnere. Givet i det Herrens år 1403 mandag efter sexagesime søndag.