1403. 6. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Børglum og Odense samt abbeden i Allehelgenskloster ved Lund at overdrage Niels Tuesen, sognepræst ved Johannes Døberens kirke i Flädie, det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Lund, som ærkebiskop Jakob af Lund havde givet ham ved provision, da de blev ledige ved Erik fra Kullens frivillige afkald.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabilibus fratribus Burglanensi et Ottoniensi episcopis ac dilecto filio abbati monasterii Omnium sanctorum prope ciuitatem Lundensem[2] salutem (et apostolicam benedictionem) [3] ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Nicolaus Tuwonisrector parrochialis ecclesie sancti Iohannis baptiste in Fletogw Lundensis diocesis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dicti[4] Nicolai peticio continebat quod olim canonicatu et minori minori[5] prebenda ecclesie Lundensis in qua maiores et minores prebende fore noscuntur per liberam resignacionem quondam Erici de Kullentunc eiusdem ecclesie canonici per eum de illis quos tunc temporis obtinebat in manibus loci ordinarii extra Romanam curiam sponte factam et per eundem ordinarium auctoritate ordinaria extra eandem curiam admissam uacantibus idem ordinarius eosdem canonicatum et minorem prebendam sic uacantes prefato Nicolao eadem auctoritate contulit et de illis eciam prouidit ipseque uigore predictarum collacionis et prouisionis eosdem canonicatum et prebendam assecutus illos[6] extunc tenuit et possedit prout tenet et possidet pacifice et quiete ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat idem Nicolaus dubitet easdem collacionem et prouisionem uiribus non subsistere et sicut accepimus predicti canonicatus et prebenda adhuc ut prefertur uacare noscantur nos uolentes eidem Nicolao premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios canonicatum et minorem prebendam predictos quorum fructus redditus et prouentus octo florenorum auri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Nicolaus asserit non excedunt siue premisso siue alio quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona uel per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici apostolica uel huiusmodi ordinaria auctoritate collati uel similem resignacionem in manibus alicuius ad id potestatem habentis eciam coram notario publico et testibus sponte factam. uacent etiam si tanto tempore uacauerint/ quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime deuoluta aut canonicatus et minor prebenda predicti ex eo generaliter quod aliquis eos tunc obtinens illos in aliquem euentum ex uoluntate sedis eiusdem se obtulit dimissurum uel alias disposicioni apostolice specialiter reseruati existant et etiam si persona huiusmodi sedis predicte cappellanus nuntius uel alias officialis seu litterarum apostolicarum scriptor uel abbreuiator aut ipsius sedis uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit et eciam si super eis inter aliquos lis cuius statum haberi uolumus presentibus pro expresso pendeat indecisa dummodo ipse Nicolaus in dictis canonicatu et minori prebenda intrusus non fuerit et tempore date presentium non sit in eis alicui specialiter ius quesitum cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Nicolao auctoritate nostra conferre et assignare curetis inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et minoris prebende iuriumque et pertinentiarum predictorum eadem auctoritate et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes ipsum Nicolaum uel dictum procuratorem pro eo ad eandem minorem prebendam in ipsa ecclesia[7] Lundensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et minoris prebende fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentionibus uniuersis integre responderi contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[8] non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifaciipape V II I predecessoris nostri quam aliis constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lundensis quibuscumque contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et minoribus prebendis in ipsa ecclesia Lundensi speciales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales predicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomolibet sit processum quibus omnibus eundem Nicolaum in assecucione dictorum canonicatus et minoris prebende uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et minorum prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si archiepiscopo .. pro tempore exstenti et dilectis filiis capitulo Lundensi uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a predicta sit sede indultum quod ad receptionem uel prouisionem alicuius minime teneantur. et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint quodque de canonicatibus et minoribus prebendis ipsius ecclesie uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam dispositionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali uel speciali cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi[9] gracie impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si dictus Nicolaus presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lundensis solitum iuramentum dummodo <in absencia>[10] sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet seu quod idem Nicolaus ut asserit eandem parrochialem ecclesiam cuius fructus redditus et prouentus septem ducatorum auri secundum extimacionem predictam ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim exnunc irritum decernimus et ina<ne>[11] si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo nonas marcii anno quartodecimo\

1. Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. Lundensem] rettet i marginen fra Lundanensem, signeret N de Beneuento/ Aa. 3. salutem (et apostolicam benedictionem) ] salutem etcetera Aa. 4. dicti] herefter overstreget Conradi pet Aa. 5. minori] rettet fra maiori Aa. 6. illos] illosque Aa. 7. ipsa ecclesia] rettet ved omflytningstegn fra ecclesia ipsa Aa. 8. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa. 9. huiusmodi] huiusmodi h Aa. 10. <in absencia>] mgl. Aa. 11. ina<ne>] inaqua Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre biskopperne af Børglum og Odense og til sin elskede søn abbeden i Allehelgens kloster nær staden Lund hilsen og apostolisk velsignelse. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Niels Tuesen, sognepræst ved sankt Johannes Døberens kirke i Flädie, Lunds stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på vor nævnte Niels' vegne, indeholdt, at da fordum det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Lund, i hvilken der vides at være større og mindre præbender, var ledige ved, at fordum Erik fra Kullen, dengang kannik ved samme kirke, frivilligt af egen drift uden for den romerske kurie havde givet afkald på dem, som han på det tidspunkt besad, i hænderne på stedets stiftsbiskop, og det var godkendt uden for samme kurie af samme stiftsbiskop med stiftsbiskoppelig myndighed, overdrog samme stiftsbiskop med samme myndighed samme således ledige kanonikat og mindre præbende til fornævnte Niels og gav ham dem ved provision, og denne, der i kraft af fornævnte overdragelse og provision opnåede samme kanonikat og præbende, beholdt og besad dem fra da af, således han ukæret og i fred beholder og besidder dem. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, samme Niels tvivler om, at samme overdragelse og provision står ved magt, og da, som vi har hørt, fornævnte kanonikat og præbende stadig vides at være ledige som fornævnt, og da vi ønsker at vise samme Niels særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller en af Eder personlig eller ved en eller flere andre på vor myndighed med fuld kanonisk ret og al deres ret og tilbehør skal sørge for at overdrage og anvise samme Niels fornævnte kanonikat og mindre præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Niels forsikrer, ikke overstiger 8 guldfloriner i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten de er ledige på fornævnte eller på enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med apostolisk eller denne stiftsbiskoppelige myndighed eller ved et lignende afkald i hænderne på en eller anden, der har myndighed dertil, der ligeledes af egen drift er foretaget i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller fornævnte kanonikat og mindre præbende i almindelighed, fordi en eller anden, der da besidder dem, har tilbudt, at han vil afstå dem ved et eller andet udfald efter samme sædes vilje, eller iøvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og selv om denne person har været fornævnte sædes kapellan, nuntius eller official iøvrigt eller scriptor eller abbreviator af apostoliske breve eller i tjeneste ved dette sæde eller hos en af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, og selv om der om dem mellem nogle svæver en uafgjort strid, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, når blot denne Niels ikke har trængt sig ind i nævnte kanonikat og mindre præbende, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående dem. I med samme myndighed skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og mindre præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for at skaffe denne Niels eller nævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse til samme mindre præbende ved denne kirke i Lund som kannik og broder, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne mindre præbende, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som andre apostoliske bestemmelser samt alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Lund, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker i samme kirke eller gør påstand om anerkendelse eller af fornævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på at de skal have provision på kanonikater og mindre præbender ved denne kirke i Lund, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at samme Niels frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og mindre præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og mindre præbender eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om den til enhver tid værende ærkebiskop og vore elskede sønner kapitlet i Lund eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være forpligtet til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater og mindre præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset en hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvorved virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Niels ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i Lunds bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at samme Niels, som han forsikrer, vides at besidde samme sognekirke, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger 7 gulddukater i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtsangivelse. Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. marts i vort (pontifikats) fjortende år.