1403. 12. marts. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier og friheder for biskopperne af Roskilde for biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie [1] Noruegie[2] . Slauorum [3] Gotorumque [4] rex ac dux Pomeranensis salutem in domino ♦ Constare uolumus presentibus et futuris quod nos ex deliberato dilecte matris nostre Margarete dictorum regnorum nostrorum regine/ et karissimorum consiliariorum nostrorum regni nostri Dacie consilio et unanimi consensu. omnia et singula priuilegia. iura. statuta iurisdictiones libertates consuetudines racionabiles et prescriptas necnon gracias generales et speciales reuerendis patribus episcopis Roskildensibus suis subditis et familie a pie memorie caris progenitoribus ac predecessoribus nostris regibus Dacie ex mera liberalitate/ sincera deuocione et gracia speciali ab antiquo data et concessa datas et concessas communiter uel diuisim reuerendo in Christo patri domino Petroepiscopo Roskildensi moderno subditis suis et familie necnon omnibus et singulis successoribus qui pro tempore fuerint ratificamus et tenore presencium irrefragabiliter confirmamus/ et uolumus ipsa et ipsas modis omnibus in dictis priuilegiis et statutis contentis per nos aduocatos et officiales nostros[5] inuiolabiliter obseruari/ inhibentes districtius sub obtentu gracie nostre ne quis aduocatorum nostrorum aut officialium cuiuscumque status aut dignitatis exstiterit/ contra hanc nostre ratificacionis et confirmacionis graciam/ dictum dominum Petrum episcopum subditos suos aut familiam aut eciam successores suos angariare audeat/ uel quomodolibet in premissis molestare prout nostram et regiam euitare uoluerit ulcionem/ ♦ In quarum ratificacionis et confirmacionis euidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum/ ♦ Datum anno domini millesimo cdm°[6] tercio die beati Gregorii pape in ciuitate nostra Roskildensi anno regni nostri viii°.

1. Suecie ] Swecie Aa. 2. Noruegie] Norwegie Aa. 3. Slauorum ] Sclauorum Aa. 4. Gotorumque ] Gothorumque A. 5. aduocatos et officiales nostros] aduocatos nostros et officiales Aa. 6. millesimo cdm°] m°cd° Aa.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at vi efter velovervejet råd og enstemmig billigelse af vor elskede moder Margrete, dronning af Danmark og vore kære råder i vort rige Danmark for den ærværdige fader i Kristus, hr. Peter, den nuværende biskop af Roskilde, hans underordnede og husstand og endvidere for alle hans til enhver tid værende efterfølgere ved dette brev stadfæster og bekræfter ubrydeligt alle og ethvert af de privilegier, rettigheder, statutter, jurisdiktioner, friheder, forstandige og fastsatte sædvaner og endvidere de almindelige og særlige nådesbevisninger, som i fællesskab eller enkeltvis fra gammel tid er givet og indrømmet de ærværdige fædre bisperne af Roskilde, deres undergivne og husstand af vore kære forfædre og forgængere, kongerne af Danmark, salig ihukommelse, ud af deres fulde gavmildhed, oprigtige hengivenhed og særlige nåde, og vi ønsker, at de på alle måder, som er indeholdt i nævnte privilegier og statutter, ukrænkeligt må blive overholdt af os og vore fogeder og embedsmænd, idet vi under trussel om vor nådes fortabelse strengt forbyder, at nogen af vore fogeder og embedsmænd, af hvilken stilling eller værdighed han end måtte være, fordrister sig til i modstrid med denne vor stadfæstelses og bekræftelses nåde at besvære nævnte hr. biskop Peter, hans undergivne eller husstand eller også hans efterfølgere eller på nogen som helst måde at krænke noget i det foregående, dersom han ønsker at undgå vor og den kongelige hævn. Til klart vidnesbyrd om denne stadfæstelse og bekræftelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på den hellige pave Gregorius' dag i vor by Roskilde i vor regerings ottende år.