1403. 15. marts.


Ærkebiskop Jakob påbyder under trussel om bøde på to mark sølv fraværende kanniker ved kirken i Lund, at de skal have fyldstgørende befuldmægtigede i kirke og kapitel.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis Iacobus. diuina miseracione archiepiscopus Lundensis. Suecie primas et apostolice sedis legatus. salutem in domino sempiternam ♦ Quoniam nobis conquestum est. quod absentes canonici nostre ecclesie. procuratores sufficientes pro se in capitulo non habent. qui pro eis satisficiant dum necesse fuerit. in uariis casibus et negociis. unde preiudicium canonicis residentibus apud ecclesiam incumbit. dampnum non modicum et grauamen. habita super hoc deliberacione prouida. decreuimus in hiis sicut et in aliis defectibus libenter uolumus quantum possumus adhibere remedium oportunum. omnibus igitur et singulis. nostre Lundensis ecclesie canonicis absentibus. firmiter precipiendo mandamus. eosque per presentes peremptorie monemus. ut quilibet eorum. procuratorem in ipsa ecclesia et capitulo sufficientem habeat. et quod per ipsum geretur. nomine absentis. ratum omnimodo habeatur ♦ Qui uero de absentibus canonicis. procuratorem suum in primo die protestacionis in domo capituli non habuerit. qui sit potens et sufficiens per illum totum annum sequentem. pro omnibus negociis capituli sicut presens. in duabus marchis argenti una nobis et altera capitulo danda. utique puniatur. et sic statim pro extorquendis subleuandis et ut premittitur distribuendis illis duabus marchis argenti. bona ipsius canonici absentis. tam in bonis mense quam prebende sue. sine contradiccione cuiuscumque sequest<r>are[1] et arestare[2] . plenum a nobis mandatum habeat capitulum atque posse. mandato et constitucione predecessoris nostri domini Esgeri archiepiscopi bone memorie. semper saluis ♦ Insuper. de consilio et consensu ipsius capituli nostri statuimus et ordinamus. necnon aliis statutis capituli ipsius adicimus. quod nullus canonicus habeat distribuciones in choro nostre ecclesie. nisi fuerit prebendatus et residens cum effectu ♦ In cuius rei testimonium. sigillum nostrum. una cum sigillo capituli. nostri. presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mcd tercio. quinta feria post Gregorii pape et confessoris.

1. sequest<r>are] sequestare Aa. 2. arestare] = arrestare.

Oversættelse

Jakob, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Eftersom man har klaget til os over, at de fraværende kanniker i vor kirke ikke har passende stedfortrædere i deres sted i kapitlet, som, når det er nødvendigt, kan gøre fyldest for dem ved forskellige lejligheder og anliggender, hvorved de ved kirken residerende kanniker rammes af ikke ringe afbræk, tab og skade, har vi efter omhyggelig overvejelse heraf besluttet ved et passende lægemiddel at råde bod herpå, ligesom vi ved andre mangler gerne vil det, såvidt vi kan. Vi påbyder og befaler derfor strengt alle vor Lunde kirkes fraværende kanniker og formaner dem med dette brev for sidste gang, at enhver af dem skal have en passende stedfortræder i kirken og kapitlet, og at hvad der udføres af ham i den fraværendes navn i enhver henseende skal anses for gyldigt. Fremdeles skal enhver af de fraværende kanniker, som på erklæringens første dag i kapitelhuset ikke har sin stedfortræder, som kan gøre fyldest for ham hele det følgende år i alle kapitelets anliggender, som var han selv til stede, ubetinget bøde to mark sølv, den ene til os og den anden til kapitlet, og således skal kapitlet straks have fuldmagt og bemyndigelse fra os til uden modsigelse fra nogen at inddrage og gøre arrest i den fraværende kanniks gods, såvel i mensalgodset som i hans præbendegods til inddrivning, oppebørsel og som ovenfor nævnt til fordeling af de to mark sølv, dog at vor forgænger hr. Esger, ærkebiskops - god ihukommelse - påbud og bestemmelse stadigt skal stå ved magt. Ydermere bestemmer og forordner vi efter samme vort kapitels råd og samtykke samt føjer til samme kapitels andre bestemmelser, at ingen kannik skal have del i fordelingerne i vor kirkes kor, medmindre han har et præbende og virkelig er residerende. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 torsdagen efter paven og bekenderen Gregors dag.