1403. 29. marts. Kungsbacka


Tingsvidne, at Knud Simonsen skødede sin gård Hellesåker i Lindome sogn, Fjære herred, til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Wy Knwd. oc Pæther. aff Othænsalæ/ præste. Pæther Rebbing/ GunnæSiggesson. Swen Thoræson. Mawens Haghæoc Bæynd Knudzson. aff wapen. kænnes. oc witne thet foræ alle. at wi .i. dagh waræ .i. Kongæsbacke. vppa thingæth. fleræ gothæ mæn nærwerendæ. oc hørthæ. oc sawe. at Knud Symænsson. aff wapen. war .i. dagh pa thet samme thing. oc skøtæ. affhænde. solde. oc vplood. ærligh man hær Abram Brothersonridder. syn garth. som kalles Hælles agher .i. Fyæræ .i. Lyungemæsoken. meth alt thet gotz som ther tilligger. oc meth alle tillaghæ. vden garthz. oc innen. nar byy. oc fyærne. enkte vnden tagith. oc ther til alt thet gotz. som han hafthe .i. Fyæræ. æ. hwr thet ther ligger æller kan spøryes .i. forde Fyæræ. fran sægh oc sine arfwinge. vnder forde . hær Abram. oc hans arfwinge til ewerdelict eghe. ♦ Oc kændes. han ther pa. thinget. at forde . hær Abram. hawer .i. hans minnæ ther. swo foræ blewit. thet hanom wæl. atnøgher foræ alt thet forde gotz. ♦ Swosom nu foræ ær sakth. swo hørthe wi. oc sawe .i. allæ madæ. at swo schedhæ. oc thæs til witne tha hænge wi alle forde waræ inzigle foræ thettæ witnesbreff. ♦ Datum anno domini mo. cd° tercio. feria quinta. proxima. ante dominicam qua cantatur officium Iudica\

Oversættelse

Vi Knud og Peder af Onsala, præster, Peder Ribbing, Gunde Siggesen Torsen, Mogens Hake og Bent Knudsen, væbnere, bekender og vidner over for alle, at vi i dag har været tilstede på tinget i Kungsbacka og i nærværelse af flere andre gode mænd hørte og så vi, at Knud Simonsen, væbner, i dag fremstod på samme ting og skødede, afhændede, solgte og oplod sin gård, kaldes Hellekåker, i Lindome sogn i Fjære til hr. Abraham Brodersen, ridder, med alt det gods, der ligger dertil og med alle tilliggender, udengårds og indengårds, nær by og fjernt derfra uden undtagelse og desuden alt det gods, han havde i Fjære, hvor de så end er beliggende eller kan opspores, og oplod det bort fra sig og sine arvinger til fornævnte hr. Abraham og hans arvinger til evindelig besiddelse. Han bekendte der på tinget, at fornævnte hr. Abraham har fyldestgjort ham for alt det fornævnte gods, der er omtalt ovenfor, så at han er vel tilfreds. Vi hørte og så, at dette i alle henseender skete således, og til vidnesbyrd derom hænger alle vi fornævnte vore segl under dette vidnebrev. Givet i det Herrens år 1403 torsdag inden den søndag, da man synger Iudica