1403. 9. april. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskop Peder af Roskilde at stadfæste indstiftelsen og doteringen af Knardrup kloster samt Kristoffer 2.s brev herpå

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifatius etcetera. uenerabili fratri ..[1] episcopo Roskildensi salutem etcetera. ♦ Sincere deuocionis affectus quem dilecti filii .. abbas et conuentus monasterii in Knarrethorp alias regalis curie Cisterciensis ordinis Roschildensis diocesis ad nos et Romanam gerunt ecclesiam promeretur ut peticiones eorum que a racionis tramite non discordant ad exaudicionis graciam fauorabiliter admittamus/ ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dictorum abbatis et conuentus peticio continebat quod olim clare memorie Cristoforusrex Danorum cupiens terrena in celestia et transitoria in eterna felici commercio commutare pro salute anime sue et/ diuini cultus augmento de bonis sibi a deo collatis predictum monasterium pro abbate qui esset pro tempore dicti monasterii et huiusmodi conuentu in loco seu manerio protunc ipsius regis Knarrethorp alias regali curia nuncupato dicte diocesis canonice de nouo fundauit et regali munificencia dotauit ac pro sustentacione dicti abbatis/ necnon monachorum et personarum qui residerent et domino famularentur pro tempore in monasterio memorato/ ac pro dote monasterii necnon sustentacione abbatis et monachorum predictorum Knarrethorp cum molendino et stagnis Pugesio et Kirkesio Knarrethorpsfang nuncupatis et Syosum uillas dicte diocesis cum siluis Syosumslunde et duobus stagnis uidelicet Ostersio et Damsyo atque nonnulla alia bon<a>[2] immobilia uillas curtes terras agros prata pascua molendina siluas lacus flumina et aquarum decursus necnon alia bona et iura regalia diuersa in regno Dacie consistencia eidem monasterio donauit siue pro utilitate monasterii ac abbatis et conuentus predictorum perpetuo deputauit prout in litteris patentibus desuper confectis eiusdem regis sigillo munitis dicitur plenius contineri/ ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat predicti abbas et conuentus dubitent debitas iuris solemnitates in premissis omissas fore seque posse propterea seu alias super eis imposterum posse molestari/ pro parte ipsorum abbatis et conuentus fuit nobis humiliter supplicatum ut pro firmiori subsistencia premissorum fundacioni dotacioni donacioni et deputacioni ac litteris ipsis robur apostolice confirmacionis adiicere de speciali gracia dignaremur/ ♦ Nos igitur qui de premissis certam noticiam non habemus huiusmodi supplicacionibus inclinati fraternitati tue de qua in hiis et aliis specialem in domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta mandamus quatinus de premissis omnibus et singulis et eorum circumstanciis uniuersis auctoritate nostra te diligenter informes et si per informacionem huiusmodi ita esse reppereris super quo tuam conscienciam oneramus/ fundacionem dotacionem donacionem et deputacionem necnon litteras ipsas et in eis contenta ac quecumque inde secuta auctoritate apostolica studeas confirmare supplendo eciam auctoritate predicta propter huiusmodi solemnitates omissas huiusmodi et alios defectus si qui interuenerint in premissis/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto idus aprilis anno quartodecimo/

1. ..] = Petro. 2. bon<a>] bono Aa.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin ærværdige broder (Peder), biskop af Roskilde, hilsen o.s.v. Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som vore elskede sønner abbeden og konventet i klostret i Knardrup, også kaldet Kongsgården, af cistercienserordenen i Roskilde stift nærer til os og den romerske kirke, fortjener, at vi gunstigt skænker deres bønner, som ikke afviger fra fornuftens fodspor, nådigt gehør. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte abbed og konvents vegne, indeholdt, at Kristoffer, fordum de danskes konge, - berømmelig ihukommelse - der ønskede at ombytte det jordiske med det himmelske og det forgængelige med det evige ved en lykkelig handel til frelse for sin sjæl og til forøgelse af gudsdyrkelsen, indstiftede af nyt fornævnte kloster af det gods, der var overdraget ham af Gud, til en til enhver tid værende abbed i nævnte kloster og til dette konvent på stedet eller herregården Knardrup, da tilhørende denne konge, også kaldet Kongsgården, i nævnte stift på kanonisk vis og doterede det med kongelig gavmildhed og skænkede samme kloster som klostrets medgift samt til fornævnte abbed og munkes underhold Knardup med mølle og søerne Pugesø og Kirkesø, kaldet Knardrups fang, og Søsum i nævnte stift med skovene Søsums lunde og to søer, nemlig Østersø og Damsø og noget andet urørligt gods, landsbyer, gårde, jorder, agre, enge, græsgange, møller, skove, søer, floder og vandløb samt forskelligt andet gods og kongelige rettigheder i Danmarks rige eller henlagde det evindeligt til fornævnte kloster og abbed og konvents tarv, således som det siges fuldstændigt at indeholdes i det derom affattede åbne brev, bestyrket med samme konges segl. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, fornævnte abbed og konvent tvivler om, at rettens tilbørlige højtidelige former er blevet overholdt angående det fornævnte, og at de derfor eller iøvrigt desangående i fremtiden kan forulempes, blev der på denne abbed og dette konvents vegne ydmygt bønfaldet os om, at vi af særlig nåde ville værdiges til fastere understøttelse af det fornævnte tillægge denne indstiftelse, dotering, gave og henlæggelse og dette brev apostolisk stadfæstelses bestyrkelse. Idet vi, der ikke har sikkert kendskab til det fornævnte, derfor bøjer os for disse bønner, pålægger vi Dig, broder, hvem vi i Herren nærer særlig tillid til i dette og andre anliggender, ved apostolisk brev, at Du med vor myndighed omhyggeligt skal skaffe Dig underretning om alt det fornævnte og alle dets omstændigheder, og hvis Du ved denne underretning finder, at det forholder sig således, hvorom vi bebyrder Din samvittighed, skal Du med apostolisk myndighed stræbe efter at stadfæste denne indstiftelse, dotering, gave og henlæggelse samt dette brev og det, der er indeholdt heri, og alt, hvad der er fulgt derefter, idet Du ligeledes med fornævnte myndighed skal udfylde det fornævnte på grund af de højtidelige former, der er forsømt, af denne art og andre mangler, hvis sådanne forefindes angående det fornævnte. Givet ved S. Pietro i Rom den 9. april i vort (pontifikats) fjortende år.