1403. 10. april. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. giver Anders Jakobsen, kannik i Slesvig, ventebrev på en større præbende, en dignitet, et personat eller et officium med eller uden sjælesorg sammesteds med gyldighed i fem år.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56:

Tekst

Bonifacius etcetera dilecto filio Andree Iacobicanonico Sleswicensi salutem etcetera ♦ Uite ac morum (---) liberales ♦ Uolentes itaque tibi qui ut asseris canonicatum et minorem prebendam in ecclesia Sleswicensi in qua maiores et minores sunt prebende obtines premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem teque in eadem ecclesia amplius honorare unam ex huiusmodi maioribus prebendis necnon dignitatem uel personatum seu officium cum cura uel sine cura ipsius ecclesie eciam si ad eandem dignitatem quis consueuerit per electionem assumi dummodo dignitas ipsa in eadem ecclesia maior post pontificalem non fuerit si que uel si qui aut si qua uacant ad presens uel cum simul uel successiue uacauerint quas quos uel que tu per te (---) uel ad quos in ipsa ecclesia maiorum prebendarum necnon dignitatum personatuum uel officiorum collacio prouisio presentacio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de huiusmodi maiori prebenda ac dignitate uel personatu seu officio interim eciam ante acceptacionem eandem nisi postquam (---) non obstantibus quibuscunque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacunque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de maioribus prebendis ac dignitatibus personatibus uel officiis in ipsa ecclesia speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi maiores prebendas necnon dignitates personatus uel officia expectantibus prefatum Andream in assecucione huiusmodi prebende maioris necnon dignitatis personatus uel officii uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem maiorum prebendarum ac dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si episcopo et capitulo prefatis uel quibusuis aliis (---) quodque de huiusmodi maioribus prebendis ac dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis (---) consuetudinibus ipsius ecclesie racione dicte maioris prebende necnon dignitatis uel personatus seu officii huiusmodi solitum iuramentum (---) illud prestes seu quod eosdem canonicatum et m<in>orem[1] prebendam ut prefertur et ut asseris quandam sine cura in ecclesia Ripensi necnon parrochialis ecclesie in Milszede Sleswicensis diocesis perpetuas uicarias nosceris obtinere ♦ Uolumus autem quod quamprimum uigore presencium dignitatem uel personatum seu curatum officium huiusmodi fueris pacifice assecutus eandem uicariam ecclesie in Milszede quam ut prefertur obtines quamque extunc uacare decernimus omnino dimittere tenearis quodque post quinquennium a data presencium literarum computandum uigore earundem maiorem prebendam ac dignitatem uel personatum seu officium aliquam seu aliquem seu aliquod nequeas acceptare seu[2] de illis tibi facere prouideri (---) nostre reseruacionis (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto idus aprilis anno quartodecimo.

1. m<in>orem] maiorem Aa. 2. seu] rettet, signeret N. de B/, fra nec Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn Anders Jakobsen, kannik i Slesvig, hilsen o. s. v. Dit sædelige liv, ( - - - )1) gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig, Du, der, som Du forsikrer, besidder et kanonikat og en mindre præbende ved kirken i Slesvig, i hvilken der er større og mindre præbender, særlig nåde og yderligere hædre Dig i samme kirke, reserverer vi en af disse større præbender samt en dignitet eller et personat eller officium med eller uden sjælesorg ved denne krise, selv om man plejer at blive antaget til samme dignitet ved valg, når blot denne dignitet ikke er den største i samme kirke efter den biskoppelige, til apostolisk overdragelse til Dig, hvis sådanne for tiden er ledige, eller når de på een gang eller efter hinanden bliver ledige, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage dem, at overdrage Dig ( - - - )1) præsentationen af, valget til eller al anden rådighed over de større præbender ved denne kirke samt digniteter, personater eller officier i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om denne større præbende og dignitet eller dette personat eller officium, undtagen efter at ( - - - )1), uanset alle bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanet, om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på større præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv om ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Anders frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed har ventebrev på disse større præbender samt digniteter, personater eller officier - skal have fortrinsret til at opnå denne større præbende samt dignitet, dette personat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre større præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om fornævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst andre ( - - - )1), og at disse større præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed ( - - - )1) overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte større præbende samt denne dignitet, dette personat eller officium, når blot Du ( - - - )1) i egen person, eller (uanset), at Du vides at besidde samme kanonikat og mindre præbende som fornævnt og, som Du forsikrer, et evigt vikardømme uden sjælesorg ved kirken i Ribe samt et evigt vikardømme ved sognekirken i Milsted, Slesvig stift. Men det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået denne dignitet eller dette personat eller dette officium med sjælesorg, overhovedet skal afstå samme vikardømme ved kirken i Milsted, som Du som fornævnt besidder, og som vi erklærer fra da af er ledig, og at Du efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke i kraft af samme kan godtage nogen større præbende og dignitet, noget personat eller officium eller lade Dig dem give ved provision, ( - - - )1) dette vort reservations-, ( - - - )1) vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 10. april i vort (pontifikats) fjortende år.