1403. 10. april. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Perugia og abbederne i Sorø og Løgum klostre at indføre Anders Jakobsen i en større præbende, en dignitet, et personat eller officium med sjælesorg ved kirken i Slesvig.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 57:

Tekst

Simili modo[1] uenerabili fratri .. episcopo Perusino et dilectis filiis Sorensis ac .. Loci dei Roschildensis et Ripensis diocesium monasteriorum abbatibus salutem etcetera ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Andreas Iacobi Iacobi etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni uestre (---) seu alios prebendam maiorem ac dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi per nos ut premittitur reseruatas reseruatos seu reseruata si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabant uel postea uacauerunt aut cum illas uel illos seu illa uacare contigerit eidem Andree post acceptacionem predictam cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eadem auctoritate conferre et assignare curetis inducentes eum uel dictum procuratorem pro eo in corporalem possessionem prebende maioris ac dignitatis uel personatus seu officii iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum ac facientes ipsum Andream uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi dignitatem uel personatum seu officium ut est moris admitti sibique de ipsorum prebende maioris ac dignitatis personatus uel officii fructibus (---) seu si prefatis episcopo et capitulo uel quibusuis aliis (---). ♦ Datum ut Datum ut supra[3] .

1. Simili modo] cf. nr. 76. 2. Iacobi etcetera] cf. nr. 76. 3. Datum ut supra] cf. nr. 76. .

Oversættelse

På lignende måde til vor ærværdige broder, biskoppen af Perugia, og til vore elskede sønner abbederne i Sorø og Løgum klostre, Roskilde og Ribe stifter hilsen o. s. v. Det sædelige liv, den vandel og den retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke vor elskede søn Anders Jakobsen o. s. v.1) Derfor pålægger vi Eder, ( - - - )2) flere andre med samme myndighed skal sørge for efter fornævnte godtagelse med al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Anders denne større præbende og dignitet, dette personat eller officium, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen, var ledige eller senere blev ledige, eller når de måtte blive ledige. I skal fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af fornævnte større præbende og dignitet eller personat eller officium og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at denne Anders eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til denne dignitet eller dette personat eller officium, og at der fuldt ud ( - - - )2) oppebørsler af denne større præbende og dignitet, dette personat eller officium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om fornævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst andre ( - - - )2). Givet som ovenfor.