1403. [Efter 18. april - før 1405 22. november].


Mogens Hage erkender at have lejet sin gård Alafors for yderligere tre år af Bent Piik, hvem han tidligere havde pantsat den til for 20 lødige mark.

Tekst efter A:

Tekst

Allom them som thetta breff høra ællæs se helsar iac Magnus Hache ewinnelicha meth gud ♦ Thet se allom witherlict oc konnoct swa the epthe epther[1] kunna koma swa som the nw nærwarande æra at iac kænnis meth thesso mino opno brefwe mik pantsæth hawa hedherlichom man oc erlichom herra Bænct Piikriddar myn gardh innan Allafors meth alt thet ther til ligger for xx lødhugh marc ii thriggia handa mynth som tha gieft oc giæn giængt[2] war i swa dana mato ath iac hawer leygth thet forna goz framdeles ii tw ar for xvi skilling grot for vtan houot giællit ♦ Item anno domini mo[3] cd tercio tha leyghde iac vppa ny thetta forscrena goz fra fiærdha dagh paska nw næst comande ær ii thry ar hwart ar for atta skylling grot meth swa dana wisso oc forskel at løser iak ekke thet forda goz som før sacth ær ii thenna forno thry ar meth myn rætta odhol oc bolek af engom androm ther till lææns thaka tha skal thet goz wara swa odholskøt som pantsæt fra myk ok myna erwingia vndir forda herra Bænct Piik oc hans erwingia til ewinnelica egho ♦ Oc bindher iac myk ther til ath iac thet goz aldre sælia ællæs pantsætia skal æ the stund forde herra Bænct Piik thet swa hawa wil for wtan iac thet sielff løsa kan ♦ In cuius rei testimo<n>ium[4] sigilla discretorum uirorum uidelicet domini Andreedecani Hallandie Gunnonis Siggason et domini Petri cum proprio coafixo.

1. epther] med p tilf. o. l. A. 2. giængt] med 2. g rettet fra n A. 3. mo] moefterfulgt af ccco, som vistnok er søgt fjernet A. 4. testimo<n>ium] testimomium A.

Oversættelse

Jeg Mogens Hage hilser alle dem, som hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. Det være vitterligt og kendt for alle, såvel dem, der måtte komme herefter, som de nulevende, at jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg har pantsat den hæderlige mand og ærlige herre Bent Piik, ridder, min gård i Alafors med alt, hvad der ligger dertil, for 20 lødige mark i pålidelig håndmønt, som da var gæv og gængs, på denne måde, at jeg har lejet fornævnte gods fremdeles i to år for 16 skilling grot ud over hovedsummen. Fremdeles i to år for 16 skilling grot ud over hovedsummen. Fremdeles i året 1403 da lejede jeg på ny dette fornævnte gods fra næstkommende fjerde påskedag i tre år, hvert år for otte skilling grot, med denne sikkerhed og betingelse, at indløser jeg ikke det fornævnte gods som fornævnte i disse tre år med min odel og bolig fra nogen anden, som tager det til len, da skal det gods være såvel odel skødet som pantsat fra mig og minde arvinger til fornævnte hr. Bent Piik og hans arvinger til evindelig sejr. Og jeg forpligter mig dertil, at jeg aldrig skal pantsætte eller sælge det gods, førend fornævnte hr. Bent Piik således ønsker det, medmindre jeg selv kan indløse det. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Anders, dekan i Halland, Gunne Siggesen og hr. Peder sammen med mit eget hængt under dette brev.