1403. 21. april. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. stadfæster efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Peder af Roskilde indstiftelsen af Gavnø kloster.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56:

Tekst

Bonifacius etcetera ad futuram rei memoriam ♦ Hiis que pro ecclesiis et monasteriis ac personis domino famulantibus in eisdem prouide facta sunt necnon ad utilitatem seu commodum ipsorum cedere dinoscuntur cum a nobis petitur libenter confirmacionis apostolice adiicimus firmitatem/ ♦ Sane carissime in Christo filie nostre Margareteregine Dacie illustris et uenerabilis fratris nostri Petri episcopi Roschildensis peticio nobis nuper exhibita continebat quod olim ipsi quibus communiter per quondam Ydamrelictamquondam Thorkilli Nicolailaiciuiduam testamenti seu uoluntatis ultime dicte uidue execucio per eandem uiduam commissa fuit quoddam monasterium in insula Gabeno Roschildensis diocesis pro una abbatissa et conuentu monialium ordinis sancti Augustini de nouo fundare et dotare canonice inceperunt et in uim execucionis eiusdem quedam bona tunc expressa uidelicet prefatam insulam una cum quibusdam aliis bonis uidelicet Wechelo Wethelohouet Lofue et Nestelso necnon in Brandelofue Myrdorp et Retesdorp molendinum Retesdorp et Bastnes sita in Hammershereth dicte diocesis cum iuribus et pertinenciis suis uidelicet agris siluis pratis pascuis paludibus piscaturis quarum decursibus molendinis molendinorum locis humidis et siccis cultis uel incultis et aliis bonis mobilibus uel immobilibus quibuscumque nominibus uel titulis censeantur et que quidem bona in excambium pro aliis certis bonis tunc expressis per eandem uiduam pro dote huiusmodi monasterii relictis ad eosdem reginam et episcopum legitime peruenerunt prefato monasterio pro eius dote ac sustentacione abbatisse ac monialium predictarum pro tempore regina et episcopus prefati quantum ad eos necnon etiam carissimus in Christo filius noster Ericusrex Dacie illustris quatenus coronam regni Dacie concernerent siue de proprietate ac iure suo essent dicto monasterio appropriarunt prout in diuersis litteris inde confectis ipsorum regis et regine ac episcopi sigillis munitis dicitur plenius contineri/ quare pro parte regine et episcopi predictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut fundacioni dotacioni et appropriacioni ac litteris ipsis robur apostolice confirmacionis adiicere de speciali gracia dignaremur ♦ Nos itaque huiusmodi supplicacionibus inclinati huiusmodi fundacionem dotacionem appropriacionem ac litteras et quecumque inde secuta rata habentes et grata ea auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus ♦ Nulli ergo (---) nostre ratihabicionis confirmacionis et communicionis infringere (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum undecimo kalendas maii anno quartodecimo/

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til evig erindring om sagen. Når man beder os derom, tillægger vi gerne den apostoliske stadfæstelses bestyrkelse til disse ting, som fremsynet er gjort for kirker og klostre og de personer, som tjener Herren i samme samt vides at blive til gavn og fordel for disse. En ansøgning fra vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, og vor ærværdige broder, biskop Peder af Roskilde, der for nylig er forelagt os, indeholdt da, at disse fordum, hvem det i fællesskab af afdøde Ida, efterladt enke efter afdøde lægmand Torkil Nielsen, var blevet betroet af samme enke at bringe nævnte enkes testamente eller sidste vilje til udførelse, har påbegyndt af nyt at indstifte og på kanonisk vis at dotere et kloster på øen Gavnø i Roskilde stift for en abbedisse og et konvent at nonner af augustinerordenen og til styrke for samme udførelse hjemlet noget da omtalt gods, nemlig fornævnte ø sammen med noget andet gods, nemlig Vejlø, Vejløhoved, Lov og Næstelsø samt i Brandelev, Myrup og Rettestrup mølle, Rettestrup og Basnæs i Hammer herred i nævnte stift med dets rettigheder og tilbehør, nemlig agre, skove, enge, græsgange, sumpe, fiskevande, vandløb, møller, møllesteder, vådt og tørt, dyrket eller udyrket og andet rørligt eller urørligt gods, med hvilke navne eller adkomster det end betegnes, som dets medgift og underhold af fornævnte abbedisse og nonner til enhver tid, og dette gods, som på lovformelig vis er nået til samme dronning og biskop som bytte for andet vist da opregnet gods, der var efterladt af samme enke som dette klosters medgift, har fornævnte dronning og biskop, for så vidt det angik dem, samt ligeledes vor kære søn i Kristus Erik, Danmarks berømmelige konge, for så vidt det angik Danmarks riges krone eller deres ejendomsret og ret, hjemlet nævnte kloster, således som det siges fuldstændigt at indeholdes i forskellige herom affattede breve, bestyrket med denne konge og dronning og biskops segl, hvorfor man på fornævnte dronning og biskops vegne ydmygt har ansøgt os om, at af særlig nåde skulle værdiges at tillægge denne indstiftelse, dotering og hjemmel og disse breve den apostoliske stadfæstelses bestyrkelse. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, stadfæster vi med apostolisk myndighed denne indstiftelse, dotering, hjemmel og disse breve og alt, hvad der fulgte derefter, idet vi anerkender og godkender det, og bestyrker det med dette brevs værn. Intet menneske ( - - - )1) dette vort anerkendelse, stadfæstelses- og bestyrkelsesbrev eller dumdristigt ( - - - )1) vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 21. april i vort (pontifikats) fjortende år.