1403. 3. maj.


Borgmestre og råd i Lund sælger et stræde sammesteds til Hans Belkov.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Borgmästare och rådh i Lund sällie Hans Belkow ett stråte i Lund och sancti Drottens sochn och wästan intill stadszens watnlopp belägit. ♦ Dat. helge kors dag[1] 1430(!).

Ähn dito borghmästares och rådhmäns i Lund åth Hans Belkou borgare dher sammastades uthgifne skiötebreef på ett sträte liggiandes straxt hoos Hans Belkous gård i sanctæ Drottens sochn i Lund wäster in till stadzens wattnlopp och så långt sunner som gården sigh sträcker. ♦ Dat. 1403.

1. dag] dhen 3. maii fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Borgmestre og råd i Lund sælger til Hans Belkov et stræde i sankt Drottens sogn i Lund (Trinitatis sogn) vestpå indtil byens vandløb. Givet på det hellige kors' dag 1430.

Fremdeles et skødebrev udstedt af nævnte borgmestre og rådmænd i Lund til Hans Belkov, borger sammesteds, på et stræde, der ligger lige op til Hans Belkovs gård i sankt Drottens sogn (Trinitatis sogn) i Lund vestpå til byens vandløb og så langt sydpå, som gården strækker sig. Givet 1403.